ทัวร์จีน

ทัวร์จีน S H A N G H A I 4 DAY (9C)

ราคาเริ่มต้น 3,993 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-SHA-9C-176 Tag:

ทัวร์จีน
นมัสการพระพุทธรูปหยกขาว ณ วัดเก่าแก่เซี่ยงไฮ้
★ ชม ตึกสตาร์บัค ที่ใหญ่ที่สุดในโลก . . คอกาแฟห้ามพลาด ★
ช้อปปิ้งไฮเทค “HeMa Fresh” ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล l ชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง l ตลาดเถาเป่าเฉิง
เดินทางโดยสายการบินสปริงแอร์ไลน์ (9C)

วันที่เดินทาง

17-20 ต.ค. 62, 18-21 ต.ค. 62, 24-27 ต.ค. 62

ทัวร์จีน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
23.50 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข4 เคาน์เตอร์E สายการบินสปริงแอร์ไลน์ (9C) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน.

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผู่ตง – เซี่ยงไฮ้ – วัดพระแก้วหยกขาว – ร้านนวดเท้า – ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนนานกิง – หาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ★ OPTION ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่
03.30 น. ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินสปริงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 9C8892
10.00 น. ถึงสนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก” ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีส รูปแบบการปกครองของมหานครช่างไห่จัดอยู่ในกลุ่มเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ซึ่งไม่ขึ้นต่อมณฑลใด ๆ ทั้งสิ้น และปัจจุบันประเทศจีนมีเมืองที่มีรูปแบบการปกครองลักษณะนี้ทั้ง สิ้น 4 เมืองด้วยกัน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจินและฉงชิ่ง มหานครช่างไห่ ปัจจุบันนับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว โดยการผลักดันของรัฐบาลซึ่งให้นครเซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภูมิใจของชาวจีน โดยเฉพาะชาวเมืองซึ่งถือกันว่าเมืองของตนเป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ ในด้านความก้าวหน้าและทันสมัย นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมือง,ด่านศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)
นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปปางศ์ใสยาสน์ ณ วัดพระแก้วหยกขาว ซึ่งหล่อด้วยหยกขาวทั้งองค์ เดิมทีมีพระภิกษุจากเกาะผู่ถ่อซานคือหลวงพ่อฮุ่ยเกินได้เจริญรอยพระถังซำจั๋งเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยังประเทศอินเดีย ขากลับเดินทางผ่านประเทศพม่าได้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาว 5 องค์มาประเทศจีนและประดิษฐานพระหยก 2 องศ์ ภายในประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชัยมีความสูง 1.9 เมตรแกะสลักจากหยกขาวทั้งแท่งและพระหยกปางไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เว่ย ถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิงด้วย เชิญท่านนมัสการขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลและชมทัศนียภาพภายในวัดซึ่งมีความสวยงามและวิจิตรยิ่งนัก
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่เท้าด้วยสมุนไพรจีน และรับฟังสรรพคุณ “บัวหิมะ” ยาสามัญประจำบ้านของจีน ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ตึกสตาร์บัค (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขาใหญ่ที่สุดในโลก ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ อยู่บนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่าด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยม ด้วยงานแฮนด์เมดจำนวน 10,000 แผ่น ชมถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่นมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลกที่ยาวถึง 88 ฟุต มีเครื่องดื่มมากกว่า 100 ชนิด รวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว มีเบเกอรี่ที่ทำสดๆใหม่ๆมากกว่า 80 ชนิดและพบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เทคโนโลยี AR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน) ส่องมือถือไปตรงไหนก็จะมีข้อมูลออกมา สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย.

นำท่านสู่ ถนนนานกิงหรือนานกิงลู่ (Nanjing Road) ถือเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีความยาวถึง 5.5 กม. และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยและคึกคักมากที่สุดในบรรยากาศของถนนคนเดิน มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านขายของแบรนด์เนมทั้งของแท้และของเลียนแบบ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายของแห้งขนมขบเคี้ยว ร้านอาหารจีน ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่าง และร้านค้าท้องถิ่นต่างๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาของฝากและต่อราคาอย่างสนุกสนานตามอัธยาศัย
นำท่านสู่บริเวณ เขตหาดไว่ทัน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “ พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น บริเวณเขตว่ายทานแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็น หอไข่มุก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! พร้อมชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
★ OPTION ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ แม่น้ำสายสำคัญของเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้มาเยือนเซี่ยงไฮ้ไม่ควรพลาด ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพของมหานครเซี่ยงไฮ้ในเวลากลางคืน ซึ่งมีการประดับไฟอย่างงดงามยิ่งนัก (ค่าออพชั่นล่องเรือไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,200 บาท สนใจจองและจ่ายค่าออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยคะ)
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIABAITENG RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เซี่ยงไฮ้ – โรงงานผ้าไหม – เหอหม่า เฟรช(ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล) – ร้านหยก – ★ Option ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์(SWFC) – ตลาดเถาเป่าเฉิง – สนามบินเซี่ยงไฮ้
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ทำจากไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า ฯลฯ
นำท่านพบกับการจับจ่ายรูปแบบใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล เหอหม่า เฟรช (Hema Fresh) สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ช้อปปิ้งง่ายๆ ไม่ต้องพกเงินสด โดยแนวคิดของเจ้าพ่อนักคิด “อาลีบาบา” ที่เปลี่ยนการใช้จ่ายด้วยเงินสดให้ง่ายขึ้นโดยการจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น อาลีเพย์(Alipay) ทางมือถือ นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในรูปแบบออนไลน์ได้อีกด้วย มีบริการส่งของถึงบ้าน ปัจจุบันซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัลมีมากกว่า 100 สาขาทั่วทั้งประเทศจีน ด้วยการจับจ่ายที่สะดวกสบายทำให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด อิสระท่านเดินเที่ยวชมซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัลตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวัน) จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางเข้าชม ร้านหยก ฟังบรรยายสรรพคุณของหยก เลือกซื้อเลือกชมสินค้าภายในร้าน.
★ OPTION ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์ (SWFC) ชั้น 100 ตึก SWFC เป็นตึกที่สูงที่สุดของประเทศจีน มีความสูงถึง 492 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นและมีพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร อยู่ในเขตผู่ตง ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์รอบมหานครเซี่ยงไฮ้ เก็บภาพวิวและตึกที่มีรูปร่างแปลกตาตามอัธยาศัย (ค่าออพชั่นขึ้นตึกไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,200 บาท สนใจจองและจ่ายค่าออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยคะ)
*หมายเหตุ : กรณีซื้อออพชั่นล่องเรือ 1,200 บาทและออพชั่นขึ้นตึก 1,200 บาท 2 ออพชั่นรวม 2,400 บาท พิเศษ! จองและจ่ายพร้อมกันทั้งสองออพชั่นเพียง 2,000 บาท
จากนั้นให้ท่านได้จุใจกับการซื้อสินค้าที่ ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง (TAOBAOCHENG) เป็นตลาดที่ขายของบนอาคาร 5 ชั้น ขายสินค้าก๊อปเกรด A, B มีทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า กางเกง สินค้าแฟชั่น แม้กระทั่งของอิเล็คโทรนิคต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร นำท่านสู่สนามบินผู่ตงเซี่ยงไฮ้
หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
23.05 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสปริงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 9C8891

วันที่สี่ สนามบินสุวรรณภูมิ
02.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ……………
ทัวร์จีน