ทัวร์ฉะเชิงเทรา

ทัวร์ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 7 วัด 1 วัน

ราคาเริ่มต้น 299 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

ทัวร์ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 7 วัด 1 วัน
• วัดโสธรวรารามวรวิหาร นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรคู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา
• วัดอุภัยภาติการาม นมัสการหลวงพ่อโต หรือชาวจีน
• วัดจีนประชาสโมสร วัดจีนเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมศิลปกรรมแบบจีน
• ตลาดโบราณบ้านใหม่ ชมชุมชนชาวไทย-จีน ที่ยังมีวิถีชีวิตในรุปแบบเดิมๆ
• วัดสมานรัตนาราม เพราะมีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข
• วัดหัวสวน เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีโบสถ์สแตนเลสหลังใหม่
• วัดโพธิ์บางคล้า เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
• วัดหงส์ทอง อำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน
• ตลาดคลองสวน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกของฝาก และทานอาหารกันอย่างเต็มอิ่ม

วันที่เดินทาง

20 มี.ค. 63

ทัวร์ฉะเชิงเทรา
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – วัดโสธรวรารามวรวิหาร – วัดอุภัยภาติการาม – วัดจีนประชาสโมสร – ตลาดโบราณบ้านใหม่ – วัดสมานรัตนาราม – วัดหัวสวน – วัดโพธิ์บางคล้า – วัดหงส์ทอง – ตลาดคลองสวน – กรุงเทพฯ

06:00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 257/24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

06:30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ. ฉะเชิงเทรา โดย รถโค้ชปรับอากาศ

เช้า บริการอาหารเช้า และเครื่องดื่มบนรถ และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

07:50 น. เดินทางถึง จ. ฉะเชิงเทรา นำท่านเดินทางสู่ วัดที่ (1) วัดโสธรวราราม วรวิหาร นมัสการ หลวงพ่อพุทธโสธร และชมวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา วัดที่ (2) วัดอุภัยภาติการาม นมัสการ หลวงพ่อโต หรือชาวจีน เรียกว่า ”เจ้าพ่อซำปอกง” ในประเทศไทย มีเพียง 3 องค์เท่านั้น วัดที่ (3) วัดจีนประชาสโมสร วัดจีนเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมศิลปกรรมแบบจีนและพระพุทธรูปแบบจีน อันศักดิ์สิทธิ์

เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโบราณบ้านใหม่ ชมชุมชนชาวไทย-จีน ที่ยังมีวิถีชีวิตในรุปแบบเดิมๆ และมีตลาดสองฝั่งริมแม่น้ำบางปะกง แห่งนี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี บ้านเรือนเป็นห้องแถวไม้แบบเก่า แม้บางบ้านจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้าง แต่อย่างไรในภาพรวมของที่นี่ก็ยังดูคลาสสิค

13:30 น. วัดที่ (4) วัดสมานรัตนาราม หรือ วัดพระพิฆเนศ เพราะมี พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข นี้เองที่ทำให้วัดสมานรัตนารามมีชื่อเสียง วัดที่ (5) วัดหัวสวน เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีโบสถ์สแตนเลสหลังใหม่ วัดที่ (6) วัดโพธิ์บางคล้า เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และเคยเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน และสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวัด คือ ฝูงค้างคาวแม่ไก่สีดำขนาดใหญ่นับแสนตัวที่อาศัยเกาะอยู่บนต้นไม้ในวัดนี้จนหนาทึบไปหมด

15:00 น. วัดที่ (7) วัดหงส์ทอง หรือ วัดกลางน้ำ อำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน และมีพระอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล นอกจากนี้ยังเดินทางเดินที่ทอดยาวไปในทะเลไปยัง “พระธาตุคงคามหาเจดีย์”เจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุ สามารถมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลและแผ่นดินในมุมสูงได้สวยงาม

17:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคลองสวน เป็นตลาดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่ออดีต ตลาดคลองสวน เป็นจุดแวะพักและเป็นศูนย์รวมของชุมชน จุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นเส้นทางคมนาคม ที่สำคัญและสะดวกที่สุด ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกของฝากมากกมาย และทานอาหารกันอย่างเต็มอิ่ม

18:00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19:30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
ทัวร์ฉะเชิงเทรา