ทัวร์ญี่ปุ่น21

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ บ้านหิมะ ฟรีเดย์ 6 วัน 4 คืน (TG)

ราคาเริ่มต้น 35,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: JAP-TG-549 Tag:
สายการบิน: tg

ทัวร์ญี่ปุ่น
บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีเก่าแก่ พร้อมชมวิวเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น
เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ
และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
เดินชมเมืองเก่าคานาซาว่า ณ หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ
อิสระช้อปปิ้งจุใจเมืองนาโกย่า 1 วันเต็ม
พิเศษ!! ทานหม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น ในกระท่อมหิมะ
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

วันที่เดินทาง

6-11 ก.พ. 62

ทัวร์ญี่ปุ่น
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน

วันที่สอง สนามบินโคมัตสึ – เมืองคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น – คามาคุระ มูระ กระท่อมหิมะ – โนซาว่า สกี – มัตสึโมโต้
01:20 น ออกเดินทางสู่สนามบินโคมัตสึ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG….
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่าน เดินทางสู่เมืองคานาซาว่า เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยะธรรมอันล้ำค่าตั้งแต่สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนางศักดินาชั้นสูงทั้งหลายต่างให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานฝีมือและวัฒนธรรม นำท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของบ่อนํ้า หุบเขาอันสวยงามและบ้านหลังน้อยใหญ่ที่ใช้ในการผลิตชานั่นเอง ความหมายของคำว่า เค็นโรคุ คือ สวนที่มีองค์ประกอบที่ดี 6 อย่างด้วยกัน ก็คือพื้นที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถดื่มดํ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได้ จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง บริเวณหน้าสวนสาธารณะตามอัธยาศัย
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ เมืองนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมิภาค Chubu ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ทำให้มีอากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างที่สุด ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่น เนื่องจากถูกรอบล้อมด้วยภูเขานำท่านเดินทางสู่ Kamakura Mura ณ เมืองอิยาม่า ชม บ้านหิมะ หรือ กระท่อมหิมะ สำหรับภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่า คามาคุระ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้กลายเป็นสถานที่ถ่ายรูป ประดับไฟ Illumination จัดขึ้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ไฮไลท์!! ท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันในกระท่อมแสนอุ่นท่ามกลางหิมะขาวโพลนกลาง ธรรมชาติ ลิ้มรสชาติอาหารพื้นเมืองที่สะอาดและบริสุทธิ์ ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ กระท่อมหิมะ (1) พิเศษ!! เมนูหม้อไฟ แสนอร่อย สไตล์ญี่ปุ่น
พักที่ Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทำหน้าที่เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก นำท่านสู่ นาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็มวัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองนาโกย่า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำ

การเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ)
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองนาโกย่าและเมืองรอบๆ
• ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle) สร้างขึ้นในยุคเริ่มต้นสมัยเอโดะ ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท สวนหย่อมรอบปราสาทแบ่งเป็น 2 ชั้น คือคูเมือง และกำแพงป้อมปราการ ซึ่งเป็นจุดชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน
• พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น SCMAGLEV and Railway Park เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟของบริษัท Central Japan Railways(JR Central) ให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่น และจัดแสดงรถไฟต่างๆ เช่น รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ
• ท่าเรือนาโงย่า พิพิธภัณท์สัตว์น้ำ และทวีปแอนตาร์ติก Nagoya Port Aquarium Antarctic เป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก และพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น Antarctic Meseum และ Maritime Meseum ที่มีจุดชมวิวที่ชั้น 63 ด้วย
• พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นาโงย่า Nagoya City Science Museum มีตัวอาคารที่เป็นรูปโลกยักษ์สีเงิน ซึ่งเป็นหนึ่่งในท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งโปรแกรมท้องฟ้าจำลองจะเปลี่ยนแปลงเป็นรายเดือนรวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในปัจจุบันอีกด้วย ถึงแม้ว่าการบรรยายมีเพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
• ศาลเจ้าอะสึตะ Atsuta Shrine ตั้งอยู่ในป่าทางทิศใต้ของเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นชินเมซูคุริ(Shinmei-zukuri) เป็นที่ประดิษฐานของเทพแห่งพระอาทิตย์ Amaterasu และห้องเก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ Kusanagi ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของจักพรรดิ (แต่ไม่จัดแสดงให้แก่สายตาผู้เข้าชม)
• รีสอร์ทนางาชิมะ Nagashima Resort เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนอกเมืองนาโงย่า
แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง
• ย่านช้อปปิ้งโอสุ (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี มีร้านค้าน้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง ประกอบด้วยอาหารและสินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและที่สำคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุดคอสเพลย์, การ์ตูนอะนิเมะและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
• เจอาร์เซ็นทรัลทาวเวอร์ JR Central Towers เป็นอาคารเพิ่มเติมจากสถานีรถไฟนาโงย่า ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน 30 ชั้น สูง 245 เมตร ชั้นล่างของอาคารเชื่อมต่อระหว่างห้างสรรพสินค้าทาคาชิมาย่า(Takashimaya department store) ทาวเวอร์พลาซ่าช้อปปิ้งมอลล์(Tower Plaza shopping mall) และ JR Nagoya Station
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**
ที่พัก Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า – หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
เดินทางสู่ เมืองฟุคุอิ นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุคุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
เดินทางสู่เมืองคานาซาว่า เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยะธรรมอันล้ำค่าตั้งแต่สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนางศักดินาชั้นสูงทั้งหลายต่างให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานฝีมือและวัฒนธรรม นำท่านชม หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ (Higashi Chaya District) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านโรงน้ำชา และแหล่งผลิตชาชายะ ในสมัยเอโดะเป็นสถานบันเทิงให้แขกผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงและเต้นรำของเกอิชา นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านอีก 2 แห่งที่คล้ายคลึงกับที่นี่ ได้แก่ นิชิ ชายะ (Nishi Chaya) และคาซุเอะ มาชิ ชายะ (Kazuemachi Chaya) โดยหมู่บ้านฮิงาชิ ชายะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุด และน่าสนใจที่สุด ภายในหมู่บ้านเปิดบริการโรงน้ำชา 2 แห่ง คือ โรงน้ำชาชิมะ (Shima Teahouse) และโรงน้ำชาคาอิคาโระ (Kaikaro Teahouse) พร้อมกับร้านทองคำเปลวฮาคุซะ(Hakuza) จำหน่ายทองคำเปลวสินค้าประจำเมืองคานาซาว่า (ราคาไม่รวมค่าเข้าใช้บริการร้านน้ำชาโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 400-750 เยน)
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก KANAZAWA HOTEL หรือ FUKUI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG….
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
ทัวร์ญี่ปุ่น