ทัวร์ญี่ปุ่น18

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน (XJ)

ราคาเริ่มต้น 28,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: JAP-XJ-605 Tag:
สายการบิน: download

ทัวร์ญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

วันที่เดินทาง

20-24 ก.พ. 62, 6-10 ก.พ. 62

ทัวร์ญี่ปุ่น
วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ)
23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA Xเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ – โรงแรม (-/กลางวัน/-)
02.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ638 เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง ที่นั่งระบบสุ่มทุกที่นั่ง (Random) โดยสายการบิน
สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
09.40 น. เดินทางถึงสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรรับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว… (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)ด้านนอก ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่าฮอนกันจิ (Ishiyama Honganji Temple) ซึ่งได้ถูกทำลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้นแต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทำลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังก็ได้มีการซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโดทงโบริ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งแบรนด์เนมของมือสองร้านอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดช้อปปิ้งที่ร้านดองกี้และมัตสุโมโต้คิโยชิร้านค้ายอดนิยมในใจของคนไทยที่ต้องแวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ปุ่น
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมOsaka Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – โอเอซิส 21 ย่านซาคาเอะ – โรงแรม (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
เดินทางสู่ นาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น เมืองที่มีบทบาทสำคัญและประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองอันดับหนึ่งแห่งอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น

นำทางเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนอน ศาลเจ้าโอสึคันนอนเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และย่านโอสึ OSU เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเดินทางสู่ โอเอซิส 21 เสน่ห์ของนาโกย่า เป็นแลนด์มาร์คของย่าน “ซาคาเอะ” ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองนาโกย่า ผู้คนมาเที่ยวช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร เที่ยวงานเทศกาลอย่างครึกครื้น และการประดับไฟยามค่ำคืนมีเสน่ห์ไม่แพ้กัน
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Nagoya Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า – โรงแรม (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago) มรดกโลกอันน่าชื่นชม ต้นเดือนกุมภาพันธ์มีความเป็นไปได้ที่เราจะได้พบหิมะบนหลังคาบ้านเป็นภาพที่ความงาม บริเวณบ้านสไตล์ Gassh (กัสโซ่) มีประมาณ 110 หลัง บริเวณนี้ก็ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกไปแล้ว เมื่อปี 1995 หลังคาของบ้านสไตล์ Gassho ที่ว่านี้จะเป็นหลังคามุงจาก ซึ่งจะต้องทำการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี หลังคาดังกล่าวจะต้องถูกเปลี่ยนทุก 40 – 50 ปีั ซึ่งการเปลี่ยนหลังคาแต่ละทีนั้นเป็นงานที่ใช้เวลานานและใช้แรงงานคนจำนวนมาก ดังนั้นคนที่อยู่อาศัยในแต่ละหมู่บ้านจึงต้องรวมตัวช่วยเหลือกันและกัน การทำงานอย่างมีระบบช่วยเหลือกันและกันนี้เรียกว่า “ยูอิ”
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

เดินทางสู่ ทาคายาม่า ใจกลางของหมู่บ้านนี้ คือ ถนนซันมาจิ บ้านโบราณสมัยเอโดะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ด้วยบรรยากาศที่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเมืองแห่งปราสาท คุณสามารถชมโรงกลั่นเหล้าสาเกญี่ปุ่น และภาพทิวทัศน์ของหน้าต่างไม้ระแนงบ้านที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวของบรรดาบ้านเรือนของเหล่าพ่อค้าได้ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้ให้เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ นาโกย่า อิสระช้อปปิ้งที่ Aeon Mall
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Nagoya Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ) (เช้า/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
10.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ639
15.35 น. ถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย … โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น