ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO SKI&SNOW 6 DAYS 4 NIGHT (XW)

ราคาเริ่มต้น 25,876 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: JAP-XW-844 Tag:
สายการบิน: Classifieds_Image2112558152948

ทัวร์ญี่ปุ่น
 พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา
 เล่นสกี สุดหรู คิโรโระ สกีรีสอร์ท
 อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น
 ชมเพนกวินเดินพาเหรด
 อาบน้ำแร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใส
 บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ
 ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม

วันที่เดินทาง

23-28 ก.พ. 62, 21-26 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 14-19 ส.ค. 62, 30 พ.ย.-05 ธ.ค. 62, 07-12 ธ.ค. 62, 04-09 ม.ค. 63, 11-16 ม.ค. 63, 18-23 ม.ค. 63, 25-30 ม.ค. 63, 01-06 ก.พ. 63, 08-13 ก.พ. 63, 15-20 ก.พ. 63, 22-27 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-05 มี.ค. 63, 07-12 มี.ค. 63, 14-19 มี.ค. 63, 21-26 มี.ค. 63, 28 มี.ค.-02 เม.ย. 63, 04-09 เม.ย. 63, 11-16 เม.ย. 63

ทัวร์ญี่ปุ่น
วันแรก สนามบินดอนเมือง

23.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
ผู้โดยสารสามารถอัพเกรดที่นั่งเป็น Business / Stretch หรือ Super ได้โดยติดต่อผ่านทางบริษัท
Business Seat =8,000 บาท ราคานี้เป็นราคารวมทั้งขาไปและขากลับ
Stretch Seat =2,300 บาท / โซนเงียบ 3,000 บาท ราคานี้เป็นราคารวมทั้งขาไปและขากลับ
Super Seat =1,800 บาท / โซนเงียบ 2,100 บาท ราคานี้เป็นราคารวมทั้งขาไปและขากลับ
Standard Sest =1,200 บาท / โซนเงียบ 1,500 บาท ราคานี้เป็นราคารวมทั้งขาไปและขากลับ **กรณีเลือกที่นั่ง**
**โซนเงียบ (แถวที่ 21-26) **
**เด็กและทารกไม่สามารถนั่งในบริเวณ Silence Zone หรือโซนเงียบได้**
**ไม่อนุญาติให้เด็ก ทารกและผู้พิการ นั่งที่นั่งแถว 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K**

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) – อาซาฮิกาว่า (B / L / อิสระ)

02.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 146
บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง ( มื้อที่ 1)
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว
เที่ยง บริการอาหาร (มื้อที่2) SET BOX
บ่าย นำท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาว่ากลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว (กรณีตรงกับวันสวนสัตว์ปิด จะจัดโปรแกรมอื่นทดแทน)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Art Hotel Asahikawa หรือเทียบเท่า
นำท่านได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับ การแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น
วันที่สาม shikisai no (“Snow Land”) – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – DUTY FREEE (B / อิสระ / D)
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ shikisai no (“Snow Land”) ลานสกี ที่รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายคร่าวๆ Snowmobile: เริ่มต้น 10,000 เยนต่อคน Snow Raft: 600-1,000 เยนต่อคน Banana Boat: 600-1,000 เยนต่อคน Sled: 200 เยนต่อคน Tube: 200 เยนต่อคน

(กรณีหิมะไม่มีแล้ว จะจัดโปรแกรมอื่นทดแทน)
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ (OTARU) เป็นเมืองท่าสำคัญของซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาด ต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง ครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ ตั้งอยู่ด้านหน้าของตัวอาคาร จากนั้นนำท่านชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้ว และลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย นำท่านสู่ DUTY FREE อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ณ เมนู บุฟเฟต์ปูยักษ์ 3 ชนิด (ซูไว ทาราบะ ปูขน) พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อั้น *** เฉพาะกรุ๊ป HAPPY TEAM เท่านั้น !!

ที่พัก DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ หุบเขาจิโกคุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล – คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ (B / L/ อิสระ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ นำท่านชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มี กระทะทองแดงที่มีควัน ร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซน ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด เป็นบ่อโคลนเดือด ตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ หุบเขานรก จิโกคุดานิ มีลักษณะ เป็นเนิน เขา มีทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้ ชมปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติตลอดข้างทาง จากนั้นนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล (ไม่รวมค่าเข้าชมหมี 850 เยน)ซึ่งหมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์หมีสีน้ำตาลแห่งนี้ภายในมีฝูงหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะสม รวมทั้งยังมี หมีสีน้ำตาลที่ทางศูนย์สต๊าฟเอาไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับหมีสีน้ำตาล และยังมีร้านขายของที่ระลึกที่หมีอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ (KIRORO SNOW WORLD) รีสอร์ท คอมเพล็กซ์ และลานสกีขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อิสระให้ท่านเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ตามอัธยาศัย (ค่าบริการโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวกและแว่นตา ในราคา 5,500 เยน)
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (B / อิสระ / อิสระ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และเย็น)
>>>>> อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม หรือถ้าหากท่านต้องการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ แนะนำต้องเป็น JR TOWER เป็นจุดชมวิวของเมืองจากระดับความสูงถึง 160 เมตร (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที่ดึงดูดใจที่รวมทั้งห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและโรงแรมไว้ด้วยกัน JR TOWER อยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวหรือการเลือกซื้อสินค้า ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วัน
– ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ – ตลาดปลายามเช้า – ร้านร้อยเยน – ช้อปปิ้ง JR TOWER
– สวนสัตว์มารุยามะ – โรงงานเบียร์ซัปโปโร – ภูเขาโมอิวะ – โรงงานช็อกโกแลต
– จุดชมวิวบนเขาโอคุระ – หอคอยทีวีทาวเวอร์ – ตรอกราเมน – สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ
กรณีท่านเดินทางตรงกับงาน งานเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรประจำปี 2020
(งานเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรประจำปี 2020 (Sapporo Snow Festival) ครั้งที่ 71 จัดขึ้นในช่วงวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2022 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 วัน โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงโชว์ผลงานแกะสลักน้ำเเข็ง มากกว่า 200 ชิ้น และประดับด้วยแสงไฟหลากสีสันทั้งหมด 3 โซนด้วยกันคือ Odori site, Susukino site และ **เฉพาะ Tsudomu Site จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 1-11 ก.พ. 2020* )
นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ ชม เทศกาลหิมะ ซับโปโร เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น จะจัดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลกมาชมสถานที่จัดงาน ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโอโดริ สถานที่จัดงานหลัก ย่านซึซึกิโนะ และคอมมิวนิตี้โดม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ กับสถาปัตยกรรมจากหิมะที่ได้รับการรังสรรค์มาเป็นผลงานชิ้นเอกได้อย่างวิจิตรงดงาม โดยช่างมากฝีมือประเทศต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่นผลงานมีทั้งจำลองมาจากสถานที่สำคัญ มาจากการ์ตูน เป็นแบบศิลปะร่วมสมัย หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกชม และถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (ชมบริเวณสวนโอโดริ)
ที่พัก DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
วันที่หก ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –ตลาดโจไก อิจิบะ-สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ (B/บริการบนเครื่อง/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ซึ่งเป็นอิฐที่ทำจากซิโรอิชิและโทโยชิร่า ที่เป็นหมู่บ้านใกล้ ๆ เมืองซัปโปโรอาคารที่เห็นในปัจจุบันอย่างงดงามนั้น เป็นอาคารที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ.2512 และยังใช้งานรับรองแขกเมืองที่มาเยือนอยู่ นำท่านเดินทางไปตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ เป็นตลาดที่คึกคักและมากมาย ไปด้วยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

12.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 145
บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง ( มื้อที่ 9)
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**
ทัวร์ญี่ปุ่น