ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KOBE FREE DAY 5 วัน 3 คืน (XW)

ราคาเริ่มต้น 18,777 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: JAP-XW-046 Tag:
สายการบิน: Classifieds_Image2112558152948

ทัวร์ญี่ปุ่น
นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ซึ่งจัดเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเป็นอันดับสอง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น และยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมากๆของภูมิภาคคันไซ และในปี 2019 นี้ เมืองโอซาก้า ได้ถูดจัดอันดับ เป็นอันดับ 3 เมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่าน ชม ปราสาทโอซาก้า (เก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้าด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วยกำแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทำให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบัน

วันที่เดินทาง

20-24 ธ.ค. 62, 27-31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 10-14 ม.ค. 63, 17-21 ม.ค. 63, 13-17 มี.ค. 63, 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63, 14-18 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63

ทัวร์ญี่ปุ่น
วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ โอซาก้า (-/-/)
20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
23.40 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่ XW 112

สายการบิน NOK SCOOT ใช้เครื่อง BOEING 777-200 จำนวน 415 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-4-3 มีบริการอาหารว่างเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
รวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครื่อง 20 กก./ท่าน
(หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ท่านจะต้องทำการซื้อเพิ่ม)

วันที่2 : สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า – โกเบ – ลานสกี Rokko Snow Park – ศาลเจ้าอิคุตะ (-/L/-)
– ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว
นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ซึ่งจัดเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเป็นอันดับสอง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น และยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมากๆของภูมิภาคคันไซ และในปี 2019 นี้ เมืองโอซาก้า ได้ถูดจัดอันดับ เป็นอันดับ 3 เมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่าน ชม ปราสาทโอซาก้า (เก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้าด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วยกำแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทำให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบัน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นเมืองท่าการค้าและอุตสาหรกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ โกเบจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ ไม่เหมือนที่อื่นๆ โกเบเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ไม่ใช่แค่จากการหลอมรวมวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังมีสภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจมากอีกด้วย เช่น มีด้านหน้าที่ติดทะเลกว้างใหญ่และด้านหลังที่เป็นเทือกเขาสูง ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย จากนั้นนำท่าน สู่ ร็อคโค สโนว์ พาร์ค อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกีหรือกระดานเลื่อนหิมะ และเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปท่ามกลางทุ่งหิมะอันขาวโพลน (ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกี ค่ากิจกรรมต่างๆ และค่าขึ้นกระเช้า หากท่านลูกค้าสนใน กรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปกับทัวร์)

จากนั้นนำท่านไปยัง ศาลเจ้าอิคุตะ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว คาดกันว่าก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 201 หรือกว่า 1800 ปีมาแล้ว มีมาก่อนเมืองโกเบซะอีก เพราะแม้แต่ชื่อเมืองโกเบ ยังมาจาก แกมเบ(Kambe) หรือชื่อของบ้านของเทพเจ้าอิคุตะนั้นเอง ซึ่งเทพอิคุตะนั้นเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งพลังความสร้างสรรค์ ที่นี่จึงเป็นศาลเจ้าที่มักจะมีชาวเมืองโกเบโดยเฉพาะเหล่าศิลปิน และนักกีฬาแวะเวียนมาขอพรอยู่เสมอ รวมทั้งเครื่องรางของที่นี่ยังมีชื่อด้านการสมหวังด้านความรักด้วย ยิ่งกว่านั้น ความลับที่ทำให้ศาลเจ้าอิคุตะเป็นที่นิยมก็คือเทพเจ้าที่ให้พรด้าน “ความสัมพันธ์” วาคะฮิรุเมะมิโนะมิโคโตะเป็นเทพเจ้าแห่งสิ่งทอ จากความหมายที่ว่า ทักถอร้อยเรียงด้ายกับด้าย จึงได้รับการสักการะบูชาเป็นเทพเจ้าที่ช่วยถักทอ “สายสัมพันธ์” ของผู้คนให้แน่นแฟ้น

จากนั้นนำท่านไปยัง โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ คือ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งปรับปรุงมาจากโกดังเก่าของเมืองโกเบสมัยก่อน โดยถูกทำให้เป็นแหล่งรวมความบันเทิงต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในเมืองมาไหลเข้ามามากมาย ในแต่ละวัน ซึ่งที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มากันเป็นครอบครัว และอยากหาที่เที่ยวซึ่งสามารถตะลอนอยู่ได้ทั้งวัน เพราะมีโซนต่างๆ ที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุแน่นอน โดยโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ นี้มีตั้งแต่ห้างอย่าง Kobe Harborland Umie สวรรค์ในการช็อปปิ้งของสาวๆ หรือใครชอบเดินก็สามารถไปเดินเล่นได้ที่ Gaslight Street ถนนคนเดินที่ประดับไปด้วยตะเกียงแก็สแบบโบราณ และโคมไฟดูสวยงาม หรือจะไปชมวิวสวยๆ ที่ชิงช้าสวรรค์ Mosaic Ferris Wheel ที่สูงกว่า 50 เมตร ก่อนจะปิดท้ายวันแสนสุขด้วยการล่องเรือ Kobe Concerto พร้อมทานอาหารชั้นดี จากวัตถุดิบสดๆ อย่างอาหารทะเล เนื้อวัวชั้นดี ฯลฯ หรือใครเป็นแฟนการ์ตูนญี่ปุ่น สามารถไปชม Anpanman Museum พิพิธภัณฑ์ของตัวการ์ตูนยอดฮิตอย่างอันปังแมน หรือจะไปนั่งพักชมทะเลสบายๆ ตามร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย จนที่นี่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่น และวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองได้ออกมาถึงแก่น และครบถ้วนจริงๆ

ค่ำ เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ALEXANDER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : DUTY FREE – ห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซูโม่) – เมืองอาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ (B/L/-)
– ศาลเจ้าโนโนมิยะ – เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับฉบับเกียวโต – ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮิกาชิยาม่า

เช้า  บริการอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซูโม่) ตั้งอยู่ในย่านชินไซบาฉิ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เพิ่งเปิดตัว อย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ด้วยรูปแบบอาคารที่ทันสมัยบวกกับที่ตั้งซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่ ทำให้มีความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของย่านนี้ไปแล้ว และเป็นแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ที่เน้นร้านค้าปลอดภาษี และเปิดทำการตั้งแต่เวลา 10.00-21.30 น. โดยบริเวณชั้น 1 จะเป็นร้านนาฬิกา, เครื่องประดับ, แว่นตา, ร้านจำหน่ายสุรา และร้านอาหาร บริเวณชั้น 2 จะเป็นร้านเช่ากิโมโน, เครื่องสำอาง, โสม, ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับตัวการ์ตูน และห้องเรียนชงชา ส่วนบริเวณชั้น 3 จะเป็นร้านจำหน่ายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด

นำท่านมุ่งหน้าเดินทางเข้า เมืองอาราชิยาม่า เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ สถานที่ที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนี้ก็คือวัดป่าไผ่เทนริวจิ ซึ่งด้านหลังวัดจะเป็นทางเดินที่โอบล้อมด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สูงมาก เมื่อเดินผ่านจะรู้สึกเหมือนเดินในอุโมงค์ต้นไผ่ ทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาที่เขียวชะอุ่ม แต่ที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตั้งของสะพาน Togetsukyo ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์อาราชิยาม่า เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำสายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกล้กับตัวเมืองมากนัก ที่ซากาโน่นี้สามารถที่จะเช่าจักรยานและปั่นชมวิวเรียบแม่น้ำไปเรื่อยๆได้ หรือจะนั่งรถไฟท้องถิ่นของที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกัน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (3)
จากนั้นนำท่านไปยัง สวนป่าไผ่ ที่ตั้งอยู่ที่อาราชิยาม่าในเกียวโตนั้นนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดังมากๆ เชื่อว่าถ้าพูดถึงป่าไผ่ต้องนึกถึงที่นี่เป็นอันดับแรกแน่นอน ถ้าคนที่ชื่นชอบวิธีชีวิตเรียบง่ายและยังชอบเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆต้องไม่พลาดอย่างเด็ดขาด เพราะที่ป่าไผ่แห่งนี้จะมีเส้นทางเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยป่าไผ่ที่สุดสุดลูกหูลูกตาเดินทีกลิ่นไผ่หอมนิดๆก็โชยมา ขนาดวันที่แดดร้อนๆมาที่ยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะปริมาณไผ่อีกทั้งยังความสูงที่ช่วยกันเรื่องความร้อนไปได้มาก ถ้าไม่อยากเดินก็ยังมีบริการรถลากแบบโบราณๆให้ได้ลองนั่งกันเพลินๆอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะมีร้านขายของที่ระลึกที่เน้นสินค้าที่ทำจากต้นไผ่และของท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ ไว้ให้ได้ช็อปปิ้งกันเบาๆเป็นของฝาก

ต่อด้วย ศาลเจ้าโนโนมิยะ ซึ่งศาลเข้าแห่งนี้จะอยู่ตรงกลางของเส้นทางป่าไผ่ ด้วยการเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเทพเจ้า Nonomiya Daikokuten ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งการจับคู่หากมาบูชาจะมีโชคด้านความรักและคู่ครอง ส่วนคนมีคู่อยู่แล้วก็จะได้แต่งงานมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นสงบสุข ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้โด่งดังมากๆ ศาลเจ้าเล็กๆแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเฮอัน เดิมทีนั้นเป็นที่พำนักของเหล่านักบวชหญิงที่เป็นเชื้อพระวงศ์ เพื่อไปทำพิธีชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยประเพณีนี้มาหยุดลงเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นภายในญี่ปุ่น หากภายหลังจากสงครามเสร็จสิ้นจักรพรรดิในยุคนั้นได้มีคำสั่งให้มีการบูรณะศาลเจ้ากลับมาดีเหมือนเดิม ที่นี่ไม่ได้มีแค่เทพเจ้าแห่งคู่ครองเท่านั้น หากยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเทพเจ้าอีกหลายองค์ไม่ว่าจะเป็น เทพเจ้า Shiramine Benzaiten-เทพเจ้าแห่งศิลปะทั้งมวล เทพเจ้า Shirafuku Inari เทพเจ้าแห่งการคลอดลูกปลอดภัยและกิจการเจริญก้าวหน้าร่ำรวยๆ และเทพเจ้า Ooyama Benzaiten-เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

จากนั้นนำท่าน เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับแบบฉบับเกียวโต เพราะถือได้ว่าการชงชานั้นคือเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า ถือได้ว่าเป็นย่านการค้าที่ฮอตฮิตมากแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนี้จะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆและร้านขนมพื้นเมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ทำให้ย่านนี้มีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระหว่างวัดน้ำใสหรือคิโยะมิสุ ไปจนถึงศาลเจ้ายาซากะ ที่จะแม้จะเป็นถนนแคบๆแต่บอกเยว่าเด็ดตรงที่ตัวบ้านเรือนที่เรียงรายตลอดเส้นทางจะเป็นรูปแบบสถาปัยกรรมโบราณดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ทำจากไม้ล้วนๆแลดูมีมนตร์ขลังดึงดูดใจแบบบอกไม่ถูก จนทำให้กลายเป็นย่านที่สมกับเป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรกกโลกอย่างเกียวโตจริงๆ

ค่ำ เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน OPTION A หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ OPTION B (B/-/-)
เช้า  บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในเมืองโอซาก้า เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของเมืองโอซาก้า ศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโอซาก้า (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ)
ตลาดคุโรมง โอซาก้า เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน ของที่ขายภายในตลาดคุโรมงส่วนมากจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักต่างๆ ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก เช่น แอปเปิ้ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เมล่อน กีวี และลูกแพร ซึ่งราคามักจะถูกกว่า และหอมหวานกว่าบ้านเรา

ย่านนัมบะ เป็นย่านธุรกิจของโอซาก้า ที่อัดแน่นไปด้วยเสน่ห์ต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านอาหาร นัมบะ อยู่ในเขตที่เรียกกันว่ามินามิ (ทิศใต้) เนื่องจากย่านอุเมดะถูกเรียกว่ากันว่า “คิตะ (ทิศเหนือ)” หากตรงจากอุเมดะไปตามถนนมิโดสุจิซึ่งเป็นถนนสายหลักของโอซาก้าลงมาทางใต้จะมาถึงนัมบะ จึงถูกตั้งชื่อว่า “มินามิ” นั่นเอง
ย่านอิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโอซาก้า เรียกได้ว่าเป็นย่านสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแล้ว ไม่มาเที่ยวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซทีเดียว บริเวณชินไซบา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าย่าน มินามิ นับเป็นสรวงสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งอย่างแท้จริง เพราะมีร้านรวงมากมายตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าไปจนถึงย่านร้านค้าไว้คอยสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม ในย่านร้านค้าชินไซบาชิที่ทอดตัวจากทิศเหนือจรดใต้เป็นระยะทางยาว 580 เมตร มีร้านขายเสื้อผ้าและร้านอาหารเรียงรายกันอยู่เกือบ 200 ร้านค้า ทางทิศตะวันตกของชินไซบาชิคือย่านแห่งแฟชั่นวัยรุ่น “Americamura” ส่วนทางทิศใต้ก็มีย่านนัมบะ ซึ่งย่านโดทงโบริ (Dotonbori) มีป้ายโฆษณาดัง ๆ อย่าง “กูลิโกะ (Glico)” และป้ายรูปปู “คานิโดระคุ (Kanidoraku)” ก็อยู่ติดๆ กันนั่นเอง จึงเป็นสถานที่ๆ เหมาะมากเช่นกันสำหรับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ย่านโดทงโบริ ย่านการค้ายอดนิยมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้า ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันหนาแน่นตลอดทั้งวัน เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งกินความยาวตลอดฝั่งของแม่น้ำโดทงโบริ และนอกจากร้านค้าต่างๆ ที่มีให้เราได้มาเดินเปิดหู เปิดตามากมายแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งถ่ายรูปสำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาโอซาก้าอีกด้วย เพราะมีป้ายโฆษณา และป้ายห้างร้านต่างๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ยิ่งพอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสีสันตลอดทั้งย่าน ช่วยเพิ่มความคึกคัก และเรื่องราวน่าสนใจให้เราได้ไปตามเก็บความทรงจำดีๆ มากมาย

หมู่บ้านอเมริกา หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันอย่างติดปากกว่า อะเมะมุระ นับเป็นย่านวัยรุ่นที่รวมเอาร้านค้าแฟชั่นสไตล์ตะวันตกเหมือนยกอเมริกามาไว้ในโอซาก้า มีพื้นที่เริ่มตั้งแต่ถนน Nagahori ไปยังแถบ Dotombori อยู่ใกล้ๆกับสถานี Shinsaibashi ของเมืองใหญ่อย่างโอซาก้า ถือว่าเป็นย่านที่มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกให้เห็นอย่างอุ่นหนาฝาคั่งไม่น้อยไปกว่าคนญี่ปุ่นเจ้าถิ่น แฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่นที่มาเดินในย่านนี้นี่ถือว่าเด็ดดวงไม่แพ้ย่านชิบุย่าในโตเกียวเลย ทั้งยังเป็นที่นิยมมาแฮงค์เอ้าของเหล่าวัยรุ่นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยจะมารวมตัวกันทำกิจกรรมชิคๆคูลๆอย่างการแสดงดนตรีสด การเต้นรำ โคเวอร์ต่างๆ ไปจนถึงการแสดงแนวอาร์ตๆหลากหลายรูปแบบ

OPTION B : ซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท และเด็ก อายุ ไม่เกิน 2 ขวบ ไม่เสียค่าตั๋ว ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย นับเป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของ ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจคนจำนวนมากสวนสนุกแห่งนี้แบ่งเป็นโซนต่างๆได้แก่

New York : การจำลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลายๆเรื่องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่องเล่นเด่นๆชื่อว่า Adventures of spider Man ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทำให้เด็กๆฟินกับความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ
Hollywood : โซนนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไว้ที่นี้ เครื่องเล่นโดนๆก็มีให้ได้หวาดเสียวกันอย่าง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4 มิติ ที่ได้สัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก
Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะเข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนังบ้างใช่มั้ยคะ รับรองว่ามาโซนนี้จุใจแน่ค่ะ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร
Minion Park : ซนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็นโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้วยความน่ารักของเจ้ามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป่วนที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นบ้านมินเนี่ยนที่เหมือนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มีให้เล่นสนุกกันตลอดทาง ที่สำคัญของพรีเมี่ยมน่ารักมากมาย

Universal Wonderland : เรียกได้เลยว่าเป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อยเลย เพราะได้รวมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูนสุดปังมาไว้รวมกันไม่ว่าจะเป็น เจ้าเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ตูนจาก Sesame Street และเจ้าหมาขาวจอมป่วน Snoopy ยิ่งเครื่องเล่นนี่เหมือนออกมาให้เด็กๆโดยเฉพาะน่ารักแบบขั้นสุด ถ้าเดินแล้วเหนื่อยก็ยังมีร้านอาหาร ร้านของกินเล่นให้ได้นั่งชิลกินกันเพลินๆ บอกได้เลยว่าถ้าเด็กๆมาโซนนี้มีอยู่ยาวๆ
Lagoon : ถ้าช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนแล้วอยากเห็นว่าของจริงจะเป็นยังไง มาโซนนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆ แถมยังจะได้ดูโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจของปีเตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้เพลินๆอีก

Water World : คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจำคามมันส์ทะลุปรอทของหนังได้ดี แม้จะผ่านมานานแล้วหากก็ยังเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโซนนี้มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุกไม่แพ้ในหนังเลย
Amity Village (Jaws) : เป็นโซนที่จำลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู้เล่นได้ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะเปียกไปซักนิดแต่แค่มีเสื้อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว
The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงว่าครั้งหนึ่งต้องมาเจิมให้ได้ แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่ พอทเตอร์ต้องร้องว้าวไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังได้สมจริงมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปอย่างเจ๋ง เอาแค่ปราสาทฮอกวอตส์นี่ก็ขโมยใจไปแล้วครึ่งดวง ยิ่งแต่ตัวเป็นพ่อมดแม่มดยิ่งอิน ตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะมีการเปิดไฟที่ปราสาทด้วยนะเออเริ่ดมากๆ ที่สำคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้ำๆมาใส่เพื่อความตระการตาด้วย

แผนที่โซนต่างๆภายใน Universal Studio Japan

เที่ยง เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ค่ำ เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (SB/-/-)
เช้า  รับประทานอาหาร Set Box (5)
06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
08.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 111
12.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ญี่ปุ่น