SL-NRT002

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ 5D 4N (SL)

ราคาเริ่มต้น 26,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo_large_SL

นำท่านสู่ เมืองเก่าคาวาโกเอะ อยู่ในจังหวัดไซตามะห่างจากใจกลางเมืองโตเกียวไม่ถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ย่านเมืองเก่าที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมโบราณสมัยเอโดะ ได้รับฉายาว่าเอโดะน้อย (Little Edo) สาเหตุหนึ่งที่ขนานนามเช่นนี้ก็เพราะที่นี่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างในสมัยเอโดะไว้เป็นอย่างดี ภายในเมืองคาวาโกเอะนั้นก็จะมีทั้ง ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขนมโบราณ และพลาดไม่ได้เดินเล่นถนนสายลูกกวาดที่ร้านค้าเรียงรายตลอดสายที่สายหวานต้องชื่อชอบ!!

วันที่เดินทาง

กรกฏาคม 67 – กันยายน 67

ทัวร์ญี่ปุ่น
03.00 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างต่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 7-8
สายการบิน LION AIR พร้อมเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าเคาน์เตอร์
06.20 ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ สู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
โดยสายสายการบิน LION AIR ด้วยเที่ยวบินที่ SL394
11:10 ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน แวะพักเครื่อง 1 ชั่วโมงก่อนเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
12.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายสายการบิน LION AIR ด้วยเที่ยวบินที่ SL394
16.30 ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 พักที่ THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองเก่าคาวาโกเอะ อยู่ในจังหวัดไซตามะห่างจากใจกลางเมืองโตเกียวไม่ถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ย่านเมืองเก่าที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมโบราณสมัยเอโดะ ได้รับฉายาว่าเอโดะน้อย (Little Edo) สาเหตุหนึ่งที่ขนานนามเช่นนี้ก็เพราะที่นี่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างในสมัยเอโดะไว้เป็นอย่างดี ภายในเมืองคาวาโกเอะนั้นก็จะมีทั้ง ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขนมโบราณ และพลาดไม่ได้เดินเล่นถนนสายลูกกวาดที่ร้านค้าเรียงรายตลอดสายที่สายหวานต้องชื่อชอบ!!
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่บริเวณเมืองรอบ “ภูเขาไฟฟูจิ” ภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 100,000 ปีที่แล้ว ในปัจจุบัน ภูเขาไฟฟูจิและบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่นันทนาการยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการปีนเขา ตั้งแคมป์ และพักผ่อน
นำท่านเข้าชม โอชิโนะ ฮักไก หรือหมู่บ้านน้ำใสถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดีในหมู่บ้านมีบ่อน้ำใสที่เป็นน้ำที่ละลายมากจากหิมะบนภูเขาไฟฟูจิที่นี่มีความสวยงามในระดับที่ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน้ำที่งดงามในปีค.ศ. 1985 อีกด้วยและยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถมองเห็นวิวฟูจิด้วยหากวันนั้นเป็นวันที่ฟ้าเปิด
เดินทางสู่บริเวณ “ทะเลสาบคาวากุจิโกะ” ตั้งอยู่ในจังหวัดยามานาชิ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากโตเกียว (Tokyo) หนึ่งในที่เที่ยวญี่ปุ่นยอดฮิตตลอดกาล ทะเลสาบที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ อยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟ ความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร ทำให้สภาพอากาศบริเวณนี้เย็นสบายตลอดปี รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และทิวทัศน์สวยงามตลอดปี ทะเลสาบเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

หนึ่งในนั้นก็คือ สวนโออิชิ สวนดอกไม้ริมทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะปลูกดอกไม้กว่า 90 ชนิด ที่หมุนเวียนมาปลูกแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูกาล และมีทางเดิน 350 เมตร ให้เราได้เดินเล่นชมทุ่งดอกไม้ชมความสวยงาม อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกไม้นานาชนิดที่ถูกจัดแต่งอย่างสวยงามตลอด 4 ฤดูกาล (ชมดอกไม้ตามฤดูกาลและการบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู!!
 ที่พัก FUJI NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมภูเขาไฟฟูจิ เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสำหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิถูกแบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับตามเส้นทางในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ในปัจจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้นมาได้ถึงบริเวณชั้นที่ 5 ส่งผลให้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นมาชม **การขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศตามความเหมาะสม**
อิสระช้อปปิ้งร้าน DUTY FREE สินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆมากมาย ตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ “โตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น แล้วนำท่านสู่ Diver City Plaza เป็นเกาะจําลองขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือจนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอไดบะ ได้กลายเป็นย่านการค้ามี ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่พักอาศัยและแหล่งนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่งให้ท่านได้ชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็น หุ่นสีขาว-แดงมีความสูงประมาณ 24 เมตรสูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร และช้อปปิงตาม อัธยาศัย
จากนั้นนำท่านสู่ย่าน ช้อปปิ้งชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียวให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปดิจิตอลนาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 ที่พัก THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าเข้าสถานที่) หรือ เลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุก
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ อาทิ ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง,เป็นต้น หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า

🚩แนะนำสถานที่ท่องเที่ยววันอิสระ
• วัดนาริตะ และโอโมเตะซันโด (Naritasan Shinshoji Temple and Omotesando) มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี และยังเป็นสถานที่ยอดนิยม ที่ด้านหลังของวัดมีสวนสาธารณะที่สวยงามชื่อว่า Naritasan Park ให้สามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้ตามฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี
• อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าที่คนท้องถิ่นจำนวนมากไปซื้อของใช้ประจำวัน เสื้อผ้า หนังสือ เครื่องเขียน ของชำ หรือเรียกได้ว่าทุกสิ่งที่ต้องการ นอกจากนี้ AEON Mall Narita ยังมีร้านอาหารจำนวนมากให้ทุกท่านได้เลือกทานได้อีกด้วย
• ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji) เป็นแหล่งรวมอาหารที่หลากหลาย ทั้ง อาหารคาว อาหารสด ผลไม้ ของหวาน และเครื่องดื่มไปที่นี่รับรองว่าฟินที่สุด ระหว่างทางเดินในย่านนี้จะมีอาหารทะเลสดๆให้เราได้เลือกซื้อมากมาย ใครที่ชอบทานอาหารทะเลสดถือว่าพลาดไม่ได้
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
*** หากต้องการซื้อบัตร เข้าสวนสนุก TOKYO DISNEY LAND หรือ TOKYO DISNEY SEA 1 DAY PASS กรุณาแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง

*** ผู้ใหญ่ราคา 2,900 – 3,500 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ราคา 2,500.-2,900 บาท
หมายเหตุ เมื่อยืนยันคำสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยน หรือยกเลิกได้ ราคาขึ้นอยู่กับทางสวนสนุก การสั่งซื้อจะต้องชำระเงินก่อนล่วงหน้า เนื่องจากมีเนื่องจากโควต้าการเข้าสวนสนุกมีจำกัด โปรดจองล่วงหน้า
 ที่พัก THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำทุกท่านเข้าสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่มักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง4.5 เมตรซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ”บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆมากมายเช่นหน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจ ของที่ระลึก และขนมนานาชนิดทั้งเมล่อนปังในตำนาน ดังโงะหนึบหนับและน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ “TOKYO SKYTREE” (ด้านนอก) ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะหนึ่งในแลนด์มาร์คของโตเกียวเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นหอคอยที่สุดที่สูงในโลกตั้งอยู่ที่เขตสุมิดะหน้าที่หลักของโตเกียวสกายทรีคือการกระจายสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอลนั่นเองและโตเกียวสกายทรียังแทรกความเป็นมาของท้องถิ่นเอาไว้ด้วยความสูงของหอคอยที่ 634 เมตร มาจาก มุซาชิคุนิชื่อเรียกในอดีตของแถบนี้ซึ่งตัวเลข 634 สามารถอ่านตามเสียงตัวเลขเป็นมุซาชิได้

เที่ยง ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji) เป็นแหล่งรวมอาหารที่หลากหลาย ทั้ง อาหารคาว อาหารสด ผลไม้ ของหวาน และเครื่องดื่มไปที่นี่รับรองว่าฟินที่สุด ระหว่างทางเดินในย่านนี้จะมีอาหารทะเลสดๆให้เราได้เลือกซื้อมากมาย ใครที่ชอบทานอาหารทะเลสดถือว่าพลาดไม่ได้
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง AEON MALL ภายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง150 ร้านซึ่งตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่นสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่นอาหารสดใหม่และอุปกรณ์ภายในบ้านรวมไปถึงเครื่องสำอาง ขนมญี่ปุ่นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นMuji, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และก็ยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซื้อของอีกด้วย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
17:30 ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ สู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
โดยสายสายการบิน LION AIR ด้วยเที่ยวบินที่ SL395
19:55 ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน แวะพักเครื่อง 1 ชั่วโมง ก่อนเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
20.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดย โดยสายสายการบิน LION AIR ด้วยเที่ยวบินที่ SL395
23.55 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์ญี่ปุ่น