ทัวร์ดูไบ

ทัวร์ดูไบ WORLD EXPO GO DUBAI 6DAYS 4NIGHT (EK)

ราคาเริ่มต้น 39,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: DUB-EK-202 Tag:
สายการบิน: Image

ทัวร์ดูไบ
 ชมงาน WORLD EXPO นิทรรศการโลก
 พิเศษเมนู REDLOBSTER
 นั่ง MONORAIL ชมโครงการ THE PALM
 ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE
 ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน

วันที่เดินทาง

22-27 ต.ค. 63, 29 ต.ค.-03 พ.ย. 63, 13-18 พ.ย. 63

ทัวร์ดูไบ
วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ-แวะถ่ายรูป DUBAI FRAME-MIRACLE GARDEN (-/-/D)
06.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรสต์ EK สายการบินชั้นนำหรูหราระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
09.30 น. เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK375 AIRBUS A380
(บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบเมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ
นำท่านขึ้นตึก DUBAI FRAME” ซึ่งมีขนาดสูง 150 เมตร เชื่อมด้วยสะพานยาว 93 เมตร เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2013 ภายในหอชมวิวจะเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องความเป็นมาในอดีตของดูไบจนถึงปัจจุบัน โดยนำเสนอผ่านเทคโนโลยีแสงสีเสียงสามมิติและ VERTUAL REALITY โดยหอชมวิวดังกล่าวเปิดเพิ่งเริ่มเปิดเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2561 ท่านจะเห็นวิวโดยรอบๆ ในตัวเมืองดูไบได้อย่างชัดเจน

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ดูไบ-อาบูดาบี – GRAND MOSQUE – FERRARI WORLD – CENTRAL MARKET (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั่วโมง)
**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด ****
ผู้หญิง: กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะด้วยนะค่ะเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้งหรือกางเกงรัดรูป ผู้ชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ
นำท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL และเป็นสุเหร่าประจำเมือง ของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟChandelier ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี้

นำท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นแบรนด์เฟอร์รารี่

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเข้าชม CENTRAL MARKET เป็นตลาดกลางชั้นแรกของตลาดกลางแออัดไปด้วยพ่อค้าพรมนับไม่ถ้วน ที่รอต่อรองราคากับคุณ ภายในมีของให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกเสื้อ แหล่งซื้อขายพรมคุณภาพพรีเมียม
เดินทางกลับดูไบใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ดูไบ – WORLD EXPO 2020 (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่งานมหกรรมนานาชาติ (WORLD EXPO) เป็นการจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนบนโลก ซึ่งงานจะถูกจัดขึ้น ทุกๆ 5 ปี โดยปี 2020 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าภาพ โดยงานจัดขึ้นที่รัฐดูไบ หรือ เมืองดูไบ เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
18.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับ
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ดูไบ- WORLD EXPO 2020 -ทัวร์ทะเลทราย (4WD) (B/-/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่งานมหกรรมนานาชาติ (WORLD EXPO) เป็นการจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนบนโลก ซึ่งงานจะถูกจัดขึ้น ทุกๆ 5 ปี โดยปี 2020 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าภาพ โดยงานจัดขึ้นที่รัฐดูไบ หรือ เมืองดูไบ เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
15.00 น.-15.30 น. พร้อมกันที่ล๊อบบี๊ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี้จะอำนวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม “ ทัวร์ทะเลทราย””ท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเต้น พร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก อาทิเช่น
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม)
 GALA BAYA… ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก
 ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำดื่ม  การขี่อูฐ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบำหน้าท้อง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย
22.00 น. เดินทางออกจากแคมป์ กลับสู่ โรงแรมที่พัก
 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ดูไบ- JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk
นั่งรถ Monorail-THE PLAM ตึก BURJ KHALIFA -DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุด แห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab)หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่งก็ปิดให้เป็นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า “สิ่งก่อสร้างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ต้องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน”

จากนั้นนำท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (Madinat Jumeirah Souk) ศูนย์การค้ารูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยู่ติดริมทะเล หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ำหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน และถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น

นำท่าน นั่งรถ Monorail > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก นำท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ โรงแรมนี้ Palm Island เป็นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้นสำหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการนำทรายมาถมทะเลเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็นรูปแผนที่โลก

กลางวัน พิเศษบริการอาหารกลางวัน RESLOBSTER
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบเพื่อขึ้นชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญ์ดูไบหนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสำคัญของพระเอก “ ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด160 ชั้นเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกตัวตึกได้ทำสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้อย(สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร) ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก “บุรจญ์ดูไบ” เป็น “บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์” เพื่อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีสำหรับ37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์โดยที่เหลือจะเป็นสำนักงานและชั้นที่123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่สำคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่โดยตึกนี้จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall)เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจำลองอาทิเช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ำสมัยของน้ำพุเต้นระบำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ30นาทีจากจุดนี้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย

ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการเลือกซื้อของภายในห้าง
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
22.35 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK374 AIRBUS A380 (บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)
วันที่หก กรุงเทพฯ (-/-/-)
07.35 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ
ทัวร์ดูไบ