bali

ทัวร์บาหลี โลมา…มาอีกแล้ว 4 วัน 3 คืน (FD)

ราคาเริ่มต้น 14,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: BAL-FD-146 Tag:
สายการบิน: AirAsia

ทัวร์บาหลี
|ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ วิหารกลางมหาสมุทร ทนาล็อต | วัดอุลันดานู |
|วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Tirta Empul | ตลาดปราบเซียน |วัดเม็งวี |ช้อปปิ้งกูตา|
โลวิน่า นั่งเรือขาแมงมุมชมฝูงโลมา |ช้อปปิ้งร้านของฝาก|
เมนูพิเศษ BBQ Seafood + กุ้งล็อบเตอร์
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ INF 8,900

วันที่เดินทาง

25-28 เม.ย. 62, 23-26 พ.ค. 62, 21-24 พ.ค. 62, 4-7 เม.ย. 62, 16-19 พ.ค. 62, 27-30 มิ.ย. 62, 13-16 มิ.ย. 62, 20-23 มิ.ย. 62

ทัวร์บาหลี
วันแรก : กรุงเทพฯ – เดนปาร์ซ่า บาหลี
11.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
13.05 น. ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL258 (มีจำหน่ายอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.40 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองบาหลี (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พบกับพนักงานต้อนรับ ณ สนามบิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านสู่ที่พัก Crystal Kuta/ Alron Kuta / Siesta Legian หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : วัดเม็งวี (Taman Ayun Temple) – วิหารกลางสมุทร (Tanah Lot) – ตลาดผลไม้ – วิหารกลางทะเลสาบ วัดอุลันดานู (Ulandanu) – โลวีน่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ วัดเม็งวี หรือ Pura Taman Ayun ราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ กำแพงก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไป วัดนี้มีคูน้ำรอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู หลังจากนั้นพาทุกท่านชมบริเวณอนุรักษ์ลิงบนพื้นที่ขนาดใหญ่ มีวิหารหรือวัดเก่าแบบฮินดูตั้งอยู่ด้วย บันไดทางเดินเขียวครึ้มจากการเติบโตของพวกมอส รอบๆ บริเวณ มีต้นไม้ใหญ่มากมาย ดูร่มรื่นเขียวขจี มีน้ำตก มีลำธารไหลผ่านทำให้บรรยากาศสดชื่น อากาศดี เย็นสบายไม่ร้อน ลิงเยอะมาก และค่อนข้างน่ารัก เป็นมิตร ไม่ดุ
หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่ ทานาล็อต วัดเก่าแก่ที่สร้างยื่นออกไปในโขดหินริมทะเล และเป็นหนึ่งวิวที่ใครไปก็พลาดไม่ได้ ยิ่งช่วงเวลาพระอาทิตย์ไข่เค็มใกล้ถึงผิวน้ำ ลองเดินไปหาที่นั่ง บริเวณด้านบนหน้าผา ร่มเขียวๆ สามารถชมวิว และที่นี่เป็นที่ๆ มีของช็อปปิ้งมากมายอีกสถานที่หนึ่ง

หลังจากนั้นนำทุกท่านแวะช้อปกันที่ตลาดผลไม้ทางตอนเหนือของเกาะบาหลีกันที่ Candi Kuning Fruit Market ตลาดผลไม้เก่าแก่ของที่นี่ ตัวตลาดไม่ใหญ่มาก ใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาที สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลไม้และผักสด เครื่องเทศ เครื่องปรุงอาหาร หลังตลาดเป็นที่จอดรถและร้านค้าขายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นมุ่งสู่เกาะทางตอนเหนือของบาหลี วัดอูลันดานูบราตันหรือปุราอูลันดานูบราตัน ตั้งอยู่ที่เมืองเบดูกุล วัดนี้ขึ้นชื่อว่า เป็นวัดที่สวยงามที่สุดของบาหลีซึ่งรูปของวัดอูลันดานูบราตัน จะปรากฏอยู่ในแบงค์ 50,000 รูเปีย ของอินโดนีเซีย และเป็นวัดที่สำคัญ 1ใน5ของเกาะบาหลีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลังมีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงาม ซึ่งภูเขาแห่งนี้สมัยก่อนเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนและมีบรรยากาศ ที่สวยงามและเงียบ

วัดอูลันดานูบราตัน เป็นวัดที่เก่าแก่ ที่ชาวเบดูกุลสร้างขึ้นเพื่อสักการบูชา พระแม่แห่งท้องทะเลสาบ บราตันสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูรวมทั้งอุทิศแด่ เทวีดานุ เทพแห่งสายน้ำแห่งนี้ โดยรอบ จะมีเมฆหมอกลอยอยู่ด้านหลังของวัด อากาศเย็นสบาย พื้นที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง จากน้ำทะเล 1000กว่าเมตรวัดอูลันดานูบราตัน สร้างโดยกษัตริย์โบราณเป็นวัดที่มีอายุที่เก่าแก่ถึง 16 ทศวรรษ จุดเด่นของวัดอูลันดานูบราตันมีศาลาที่สูงโปร่ง เรียกว่าเมรุ มุงด้วยหญ้าฟางซ้อนกันถึง11ชั้นมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของบาหลี หลังจากนั้นเดินทางขึ้นทางตอนเหนือสู่โลวีน่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร
จากนั้น นำท่านสู่ที่พัก Aditya Lovina หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : โลวีน่า นั่งเรือขาแมงมุม ชมโลมา – หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟ กุนุงบาร์ตู – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ (Tirta Empul) + ตลาดปราบเซียน – กาแฟขี้ชมด (Coffee Plantation) – ช้อปปิ้งร้านผ้าบาติค + ร้านเครื่องเงิน + หมู่บ้านแกะสลัก – ชาดหาดจิมบารัน BBQ Seafood Dinner
เช้ามึด นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ นั่งเรือขาแมงมุม หรือโบราณจังโกลาน (Janggolan Boat) ออกสู่ท้องทะเล เพื่อชมฝูงปลาโลมา ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน่านน้ำนี้ มากกว่าร้อยตัว ท่านจะได้สัมผัสฝูงโลมาแบบใกล้ชิด ที่จะว่ายเคียงข้างไปตลอดทาง… จากนั้นกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

อิสระบันทึกภาพ โรงแรมที่พัก และชายหาดสีดำ ณ โลวีน่าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani) ที่ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉากหลัง และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ
หลังจากนั้นนำท่านสู่วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองทัมปักสิริง (Tampaksiring) เรียกอีกชื่อว่าวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดินผ่านทรายสีดำ ไหลผ่านท่อน้ำสำหรับให้คนได้อาบ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลีมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ สำหรับซุบชีวิตของเทวดาที่เสียชีวิตในสงครามให้ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เทวดาจึงไม่มีวันตายเพราะได้น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เองชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวง อีกทั้งยังรักษาโรคต่าง ๆ ได้อีกด้วยในแต่ละวันจะมีผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนการอาบน้ำจะมีการทำพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำพุที่แท่นบูชาเชื่อกันว่าที่อาบน้ำโบราณแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10 เกือบพันปีมาแล้ว

ตรงทางออกของวัดนี้ จะมีร้านขายของที่ระลึกมายมายเรียงรายอยู่ตลอดแนว คนไทยนิยมเรียกว่า “ตลาดปราบเซียน” ทำไมถึงต้องปราบเซียน!! เพราะแม่ค้าที่นี่พูดภาษาไทยได้เก่งเลยทีเดียว วิธีซื้อของที่นี่ แม่ค้าเหล่านี้เขาก็จะตั้งราคาไว้สูงลิบลิ่ว….เพื่อให้ลูกค้าได้ต่อรองราคากันได้อย่างสนุกสนาน วิธีง่ายๆ คือ เขาเสนอราคามาเท่าไร ให้เราหั่นราคาครึ่งๆ วัดใจกันไปเลยทีเดียว บางที ต่อได้ถูกเกินครึ่งด้วยซ้ำ อันนี้ต้องแล้วแต่ละเทคนิคของแต่ละท่าน เอาง่ายๆ คือ เราตั้งราคาที่เราอยากได้ไว้ในใจ ให้ได้ก็ซื้อ ให้ไม่ได้ก็เดินดูร้านอื่นต่อคะ แต่ที่แน่ๆ เสร็จทุกราย ปราบเซียนสมชื่อแน่นอน

หลังจากนั้นตบท้ายด้วยกาแฟแก้ง่วงกับ (Coffee Plantation) กาแฟที่ได้รรับการขนานนามว่าแพงที่สุดในโลก

แวะช้อปปิ้งร้านค้า หมู่บ้านแกะสลัก/ เครื่องเงิน / ผ้าบาติค
เดินทางสู่ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ชายหาดจิมบารัน **** เมนูพิเศษ BBQ Seafood Dinner กุ้ง Lobster *** อาหารทะเลสดที่จับจากชาวประมงจากหมู่บ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวในยามเย็น

จากนั้น นำท่านสู่ที่พัก Crystal Kuta/ Alron Kuta / Siesta Legian หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : (GWK) Cultural Park + Show Traditional Dance Collaboration– ช้อปปิ้งร้านของฝาก – ชายหาดกูตา + ช้อปปิ้งกูตาสแควร์ – สนามบินบาหลี – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากนั้น พาเที่ยวสวนวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จ าลองมาจากรูป สกการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮนดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮนดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และ สถานที่แห่งนี้ยังใชจัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบำบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย พร้อมชมโชว์ Traditional Dance Collaboration

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านสู่ร้านขายของฝากของที่ระลึกของบาหลี Krisna Souvenir Shop อิสระช้อปปิ้งจนถึงเวลานัดหมาย

นำทุกท่านสู่ชายหาดกูตา ช้อปปิ้งย่านกูตาสแควร์ เพื่อช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก

(อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ทุกท่านมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่)
สมควรแก่เวลานำท่านสู่สนามบินเดนปาร์ซา บาหลี
19.40 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL259 (มีจำหน่ายอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่อง)
ทัวร์บาหลี