ทัวร์บาหลี1

ทัวร์บาหลี SUPERB VIP BALI 3Days 3 วัน 2 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 4,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: BAL-ไม่รวมตั๋ว-158 Tag:

ทัวร์บาหลี
จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบำบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย

วันที่เดินทาง

กุมพาพันธ์-ตุลาคม 62

ทัวร์บาหลี
วันแรก กรุงเทพฯ – บาหลี (ประเทศอินโดเนเซีย) – หาดจิมบารัน (-/-/-)
………. น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินที่ลูกค้าเลือกเอง
………. น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
• จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบำบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย

• ต่อจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)
• รายการแนะนำ
รับประทานอาหารทะเลริมหาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน

………. น. เข้าสู่ที่พัก ตามระดับโรงแรม 3-5* ที่ท่านชำระมาตามท้ายรายการ

วันที่สอง ย่านอูบุด – หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาร์ตูร์ – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ (B/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
• ชมศิลปะ วัฒนธรรมเก่าแก่ และช้อปปิ้งที่ ย่านอูบุด / เยี่ยมชมพระราชวังอุบุด
• นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณ หมู่บ้านคินตามานี
• ชมนาขั้นบันได TEGALALANG Rice Terrace
• หลังจากนั้นเดินทาง สู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
• ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ซื้อของที่ระลึกท้องถิ่น งานหัตถกรรม

………. น. เข้าสู่ที่พัก ตามระดับโรงแรม 3-5* ที่ท่านชำระมาตามท้ายรายการ

วันที่สาม สนามบินงูระห์ไร – กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

……… น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินบินงูระห์ไร เพื่อทำการเช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
……… น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ลูกค้าเลือกเอง
……… น. เดินทางถึงสนามบินคอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์บาหลี