มัณฑะเลย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 3 วัน 2 คืน (PG)

ราคาเริ่มต้น 12,997 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: MDL-PG-049 Tag:
สายการบิน: BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์พม่า
เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า สัมภาระ ผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีอันรุ่งเรือง ของพม่า เป็นเพียง หนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนที่ราบ และเขตปลูกข้าว ตามแนวลำน้ำอิระวดีตอนบน นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโค้ช ปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) ท่านจะได้ ชมวิวตลอดสองข้างทางที่สวยงาม ด้วยธรรมชาติ

วันที่เดินทาง

10-12 ส.ค. 62

ทัวร์พม่า
วันแรก กรุงเทพ – มัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์บูพญา – ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ ( – / L / D )
08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก การเดินทางแก่ท่าน
12.15 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน PG709
 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า สัมภาระ ผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีอันรุ่งเรือง ของพม่า เป็นเพียง หนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนที่ราบ และเขตปลูกข้าว ตามแนวลำน้ำอิระวดีตอนบน นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโค้ช ปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) ท่านจะได้ ชมวิวตลอดสองข้างทางที่สวยงาม ด้วยธรรมชาติ

นำท่านสักการะ เจดีย์บูพญา ซึ่งตั้งอยู่ริม แม่น้ำอิรวดี องค์เจดีย์มี สีเหลืองทองอร่าม ดูแปลกตา และยังเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงาม นำท่านสู่ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ที่สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองพุกาม ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ พร้อมชม พระอาทิตย์ลอยลับขอบฟ้า

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูกุ้งแม่น้ำ (ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ)
ที่พัก YADANAR PON HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง ( B / L / D )
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองพุกาม พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะ ในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์ แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่ง อาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ ทรงสร้าง และองค์ที่มีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนาง อำมาตย์ ลดหลั่น ลงมาตามบรรดาศักดิ์

นำท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบ ดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธา ขึ้นครอง
ราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทอง ขนาด ใหญ่ ทั้งที่เป็นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึ่ง เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพุกาม

นำท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอก ของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นที่รู้จักเหนือวิหารทั้งหลาย สร้างโดยพระเจ้า จานสิตา เมื่อ ก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆของพุกาม แต่รัฐบาล พม่า ได้มา ทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูนูกุ้งแม่น้ำ

จากนั้นนำท่านชม วัดมนุหะ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยินกะบา สร้างโดย พระเจ้ามนุหะ เพื่อสั่งสมบุญไว้ชาติหน้าจึงได้สร้างวัดนี้ไว้ ด้วยโครงสร้างพระวิหาร ค่อนข้างแคบ ทำให้ พระพุทธรูป ถูกสร้างอย่างเบียดเสียดอยู่ภายใน จากนั้นนำท่านชม วัดกุบยางกี สร้างโดย พระโอรสของพรเข้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง อย่างสวยงาม เรียกได้ว่า สวยที่สุดในพุกามก็ว่าได้

นำท่านชม เจดีย์ติโลมินโล เป็นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูนบนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันไดเดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นบนได้ และวิหารแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี พระพุทธรูป 4 องค์ที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของวิหาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบ พระพุทธรูป แล้วงดงามมาก องค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกต่าง จากที่เห็นกันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามนักปราชญ์ชาวพม่าบางรายได้ตีความว่า “ติโลมินโล” อาจเพี้ยนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผู้ได้รับพรอันเป็นมลคลจากสามโลก” นั่นเอง และนำท่านสักการะ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม จากนั้นนำท่านชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถัน ในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านกลับสู่เมือง มัณฑะเลย์ ผ่านเส้นทางเดิม

นำท่านชม สะพานไม้สักอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สัก และยากที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ทอด
ยาวถึง 2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ

เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูกุ้งแม่น้ำ
 ที่พัก SHWEINNGYIN HOTEL / YI LINK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – กรุงเทพ ( B / L / – )

04.00 น. นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ใน พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์
สิทธิ์สูงสุดของพม่า ) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตริย์ ที่ได้ การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อ ขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรง เครื่องประดับทอง ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุง ได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิด พระละลาย เก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงิน เพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ ของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่า เป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุด ในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียง เจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งกรุงแตก ครั้งที่ 1 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้น มีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ทางการพม่า ได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานี มาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคาร ไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม นำท่าน ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่า

นำท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้ เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก เล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติที่ยังคง ความสมบูรณ์มากที่สุด

นำท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ทำการสังคานราพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลา จารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊คว่า “เป็นหนังสือที่ใหญ่ ที่สุดในโลก” ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับ สู่ประเทศไทย
14.30 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG710
 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง )
16.55 ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์พม่า