ทัวร์พม่า 9999

ทัวร์พม่า ย่างกุ้งหงสาวดี ชเวดากอง 2D 1N (UB)

ราคาเริ่มต้น 9,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: MYANMAR NATIONAL AIRLINES  UB

นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70เมตร นำท่านนมัสการ วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda มีพระพุธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์  เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)

วันที่เดินทาง

มีนาคม 67 – กันยายน 67

ทัวร์พม่า

วันแรก กรุงเทพ-ย่างกุ้ง–หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์(ShwemawdawPagoda)-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนยิ้มหวาน (ชเวตาเลียว)-มหาเจดีย์ชเวดากอง – ย่างกุ้ง (-/L/D)
08.00น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน UB พบเจ้าหน้าที่ของทาง
บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.20น. เหิรฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบิน Myanmar National Airline เที่ยวบินที่ UB020

11.15น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอง กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระก่อนออกเดินทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ต้มยำกุ้ง

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ80กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30-2ชั่วโมง) ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้น นำท่านนมัสการ เจดีย์
ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาว
ดีและยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน แล้วนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและ
บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อ ปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของ
พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบัน ยังมี ศาลาพระสุพรรณกัลยา ณ ที่แห่งนี้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี
อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน
จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโค
ดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าใน อดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้)
พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับ
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

จากนั้นเดินทางกลับเข้าย่างกุ้ง พักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านกราบนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์

พาท่านเดินไปขอพรที่ แม่ยักษ์ ผู้ปกป้องดูแลเจดีย์ คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์…จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเวรกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายช่วยขจัดเคราะห์กรรม ขจัดอุปสรรค ติดขัดต่างๆ ควรมาอธิษฐาน
ขอให้ท่านช่วย ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าหากคุณกำลังมีทุกข์และหาหนทางไม่ออก ก็ลองมาไหว้ขอพรจะแม่ยักษ์ให้ช่วย
บันดาลให้สิ่งร้ายๆ สิ่งมีดี ออกไปจากชีวิต และขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าแม่ยักษ์…ยังช่วยเรื่องความมี
ชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ใครที่ตกงานอยู่ จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องห้ามพลาด
ปล.แม่ยักษ์จะประดิษฐานอยู่ติดกับบันไดประตูทางทิศตะวันออกค่ะ

วิธีการขอพรจากแม่ยักษ์
ในการขอพรจากแม่ยักษ์นั้นจะนิยมถวายบุหรี่และผ้าสีเขียว คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์ท่านชอบบุหรี่ ให้เตรียมบุหรี่มาไหว้ ตั้งจิตอธิฐาน
ขอพร หลังจากนั้นก็จุดบุหรี่ขอพร แล้วนำไปปักตรงที่ด้านหน้าองค์แม่ยักษ์ จะมีที่ปักตามที่เค้าจัดไว้ได้เลยค่ะ มีหลายคนที่ขอพรแล้ว
ประสบความสำเร็จ ก็จะกลับมาไหว้แม่ยักษ์อีกครั้งค่ะ หากใครที่เดินทางมาที่ชเวดากองอย่าลืมแวะเวียนไปไหว้ขอพรแม่ยักษ์กันได้
นะคะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร เมนูสุดพิเศษบุฟเฟ่ห์ชาบู (เบียร์ วิสกี้ ไวน์ ไม่อั้น)

เข้าพักโรงแรม WYNDHAM GRAND HOTEL ระดับ5ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน (เจ๊าทัตจี) –วัดงาทัตจี –ตลาดสก๊อต-มหาเจดีย์กาบาเอ-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีอาหารมากมายให้ท่านเลือกทานทั้ง
นานาชาติ ก๋วยเตี๋ยว เฝอ ข้าวต้ม ขนมปัง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ผลไม้ สลัดผัก
นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70เมตร นำท่านนมัสการ วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda มีพระพุธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)

นำคณะไปช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) หรือ ตลาดสก๊อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวายงานฝีมือเช่นผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมากผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย ภัตตาคารต้มยำกุ้ง )

นำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์
นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา เป็นเทพทันใจองค์ที่มีชื่อเสียงและคนไทยนิยมไปไหว้มากที่สุด ชาวพม่ามีความเชื่อว่า “เทพทันใจนัตโบโบยี” เป็นนัตที่ปกปักรักษาพระเกศธาตุในเจดีย์โบตาทาวน์ เป็นหนึ่งในนัตหลวงที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เป็นเทพทันใจที่คนมาขอพรแล้วสมหวังกันแทบทุกราย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงาน ค้าขาย ความรัก โชคลาภ โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง บารมีแรง เสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นในทุกๆ ด้าน
จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ (อมาดอเมี๊ยะ) เล่าขานกันว่านางเป็นธิดาของพญานาคที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีลไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ช่วงเข้าพรรษา – ออกพรรษา เทพกระซิบจะถือศีล โดยเจ้าหน้าที่ของวัดจะนำวิกผมออก ลบเครื่องสำอาง และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแบบแม่ชีของพม่า ในช่วงเวลาหลังเพลจะถวายได้เพียงน้ำผลไม้เท่านั้น การบูชาเทพกระซิบ หรือ นัตอมาดอเมียะนั้น นอกจากบูชาด้วยมะพร้าว กล้วยนากที่เขาจัดไว้เป็นชุดแล้วยังนิยมบูชาด้วยน้ำนม และข้าวตอก รวมทั้งดอกไม้ ซึ่งมักจะเป็นดอกมหาหงส์ ที่คนพม่านิยมใช้บูชาพระกันทั่วไป สำหรับการกระซิบ ท่านควรขอแค่อย่างเดียวเท่านั้น

หลังจากนั้น นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) คำว่า “กาบาเอ” หมายถึงสันติภาพของโลก โลกแห่งสันติสุข เป็นเจดีย์ทรงกลมรูปทรงแปลกตา มีความงดงาม ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองย่างกุ้ง บนถนนกาบาเอ เจดีย์แห่งนี้เป็นที่รำลึกถึงการประชุมสภาสงฆ์ระดับโลกเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลกของพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปี 1954 หลังจากพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ เจดีย์มีความสูงและกว้าง 34 เมตร ภายในประดิษฐานพระอัฐิธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ด้านในมีพระพุทธรูปองค์พระประธานหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์หนัก กว่า 500 กิโลกรัม เป็นองค์พระมหามุนีจำลอง (องค์จริงประดิษฐานที่มัณฑะเลย์ )และพระพุทธรูปรายล้อมรอบ ๆ ส่วนด้านบนเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์เล็กจำนวน 28 องค์ ซึ่งเท่ากับจำนวนสาวกของพระพุทธเจ้า พระเจดีย์กาบาเอมีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุกด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีความเชื่อว่า “หากท่านใดได้ทำพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน **อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
17.35น. บินลัดฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB017
19.30น. ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์พม่า