S__64593928

ทัวร์พม่า MANDALAY-NAYPYITAW 3 DAYS 2 NIGHTS มัณฑะเลย์-เนปิดอว์ 3 วัน 2 คืน (8M)

ราคาเริ่มต้น 12,988 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: mai-airline

นำท่านนมัสการ เจดีย์อุปปาตะสันติ (UPPATASANTI PAGODA) เจดีย์แห่งเสรีภาพ ซึ่งคนทั่วไปมักจะเรียกว่าองค์เจดีย์ชเวดากองจำลอง มีความสูงน้อยกว่าเจดีย์ชเวดากองเพียงแค่ 1 ฟุตเท่านั้น เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ภายในสามารถเข้าไปกราบสักการะองพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ที่แกะสลักด้วยหินอ่อน มีความเชื่อกันว่าเจดีย์แห่งนี้สร้างเพื่อปกป้องภัยอันตรายทั้งปวง ใครที่ได้มากราบไหว้จะเป็นการตัดเคราะห์ตัดกรรมอีกด้วย

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – กันยายน 67

ทัวร์พม่า

09.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 ประตู …. สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
12.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่ 8M361 สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
(บริการอาหารว่างบนเครื่อง)

13.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งรับ
สัมภาระ (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่า ประเทศไทย 30 นาที) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของประเทศเมียนมาร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงโดยรถโค้ชปรับอากาศ กรุงเนปิดอว์เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ นำท่านนมัสการ พระพุทธมารวิชยะ (MARAVIJAYA BUDDHA STATUE) พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีชัยเหนือมารทั้งปวง พระพุทธรูปที่สร้างจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 1,782 ตัน ฐานหนัก 3,510 ตัน รวมแล้ว หนัก 5,292 ตัน พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่ราว 576 ไร่ และยังประกอบด้วยเจดีย์ขนาดเล็ก ทะเลสาบ อุโบสถ น้ำพุ และสวนสาธารณะ ใช้ระยะเวลาในการสร้างนานกว่า 3 ปี และใช้เงินทุนจากการบริจาคโดยสาธารณชนทั้งหมด ที่กลางพระนลาฏ หรือหน้าผากประดับด้วยเพชรแท้ เรียกอีกชื่อว่า BUDDHA SMILE พระพุทธรูปยิ้มได้ นับได้ว่าเป็นมหาบูชาสถานแห่งใหม่สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เปิดให้เข้านมัสการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 พร้อมทั้งยังได้ประกาศให้เมืองเนปิดอว์เป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทของโลกอีกด้วย
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (HOT POT)
 เข้าสู่พักที่ AUREUM PALACE NAYPYITAW ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เนปิดอว์)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนมัสการ เจดีย์อุปปาตะสันติ (UPPATASANTI PAGODA) เจดีย์แห่งเสรีภาพ ซึ่งคนทั่วไปมักจะเรียกว่าองค์เจดีย์ชเวดากองจำลอง มีความสูงน้อยกว่าเจดีย์ชเวดากองเพียงแค่ 1 ฟุตเท่านั้น เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ภายในสามารถเข้าไปกราบสักการะองพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ที่แกะสลักด้วยหินอ่อน มีความเชื่อกันว่าเจดีย์แห่งนี้สร้างเพื่อปกป้องภัยอันตรายทั้งปวง ใครที่ได้มากราบไหว้จะเป็นการตัดเคราะห์ตัดกรรมอีกด้วย

จากนั้นนำท่านชม ช้างเผือก (WHITE ELEPHANTS) ช้างเผือกตามตำราคชลักษณ์ ในอดีตมีความเชื่อว่าถ้ากษัตริย์องค์ใดมีไว้ในครอบครอง แสดงว่าประเทศนั้นอุดมสมบูรณ์ เป็นการเสริมอำนาจบุญบารมี นำท่านเดินทางสู่ วัดมินวินเตา (MIN WIN TAUNG) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ที่วัดแห่งนี้เจ้าอาวาสจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้แก่ผู้ที่ท่านเห็นควรว่าต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยพิธีสะเดาะเคราะห์นี้เป็นพิธีกรรมโบราณของชาวพม่า นอกจากนั้นพิธีการเสริมดวงเสริมบุญบารมีให้แก่ทุกท่านอีกด้วย ภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายให้ท่านได้กราบไหว้บูชาอีกด้วย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจ๊าแส่ (KYAUKSE) นมัสการ เจดีย์ชเวพิน ชเวทรัพย์ (SHWEPIN SHWESATTHWAR PAGODA) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีการกะเทาะออกมาเผยให้เห็นการสร้างพระพุทธรูปที่ซ้อนภายในพระพุทธรูปอีกชั้นนึง ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ UNSEEN ของพม่าก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 เข้าสู่พักที่ MERCURE MANDALAY HILL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า (มัณฑะเลย์)

03.30 น. พร้อมกัน ณ ชั้นล่างของโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่วัดพระมหามัยมุนี
04.00 น. นำท่านนมัสการ และร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี เป็น1ใน 5 มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ พระมหามัยมุนี หรือ มะฮาเมียะมุนิ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ” ด้วยความเชื่อว่าพระพุทธมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต ด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร หรือบางตำนานก็กล่าวว่าได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้า จึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกเช้าในเวลาประมาณ 04.00 น. พระมหาเถระและสาธุชนทั่วไปที่ศรัทธาจะมาทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคาอย่างดี พร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนที่ถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท แล้วนำกลับคืนแก่สาธุชนผู้นั้นไปบูชาต่อ พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดี เสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่ พระมหามัยมุนีมีอีกพระนามหนึ่งว่า “พระเนื้อนิ่ม” ซึ่งเกิดจากการปิดทองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเป็นรอยย่นตะปุ่มตะป่ำไปทัวทั้งองค์ ซึ่งหากเอานิ้วกดลงไปจะรู้สึกได้ถึงความอ่อนนิ่มของทองคำเปลวที่ปิดทับซ้อนกันนับเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ชั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (วิหารไม้สักทอง) วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการตา ด้วยลวดลายแกะสลักประณีต อ้อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าเมียงดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมือง มัณฑะเลย์เพื่อเป็นตำหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจาก พระองค์ สิ้นพระชนม์ พระเจ้า สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัดถือได้ว่า เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง
จากนั้นนำชม วัดกุโสดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดีย์มหาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5 และ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ และต้องใช้พระสงค์ถึง 2,400 รูปในการคัดลอก และใช้เวลานานถึง หกเดือน กว่าจะแล้วเสร็จ พระไตยปิฏกที่ชำระขึ้นในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก”
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
14.50 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เที่ยวบินที่ 8M362
17.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ทัวร์พม่า