ทัวร์ฟิลลิปปินส์

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู ปั๊วะ ปั๊วะ 4 วัน 2 คืน (PR)

ราคาเริ่มต้น 24,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: PHI-PR-043 Tag:
สายการบิน: Philippine Airlines

ทัวร์ฟิลิปปินส์
ข้อแนะนำประกอบการตัดสินใจ
 โปรแกรมทัวร์คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ย้อนทำให้ไม่เสียเวลา
 บินโดยสายการบินประจำชาติฟิลิปปินส์ ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 25 กิโลกรัม
 โปรแกรมนี้เหมาะกับทุกวัย รวบรวมสถานที่เที่ยวไฮไลท์ทั้งหมดอาทิ เช่นการว่ายน้ำชมฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด เกาะโบโฮล ลิงทราเซีย เนินช็อคโกแลต โบสถ์ซานโต้นิโน
 มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งทริป
 โปรแกรมทัวร์รวมค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้นเรียบร้อยแล้ว

วันที่เดินทาง

11-14 เม.ย. 63

ทัวร์ฟิลิปปินส์
11 เม.ย. 63 สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
12 เม.ย. 63 สนามบินเซบู-ป้อมปราการซานเปโดร-กางเขนโบราณ-โบสถ์ซานโต้นิโน–วัด TAOIST-ช้อปปิ้งห้าง SM Mall (B/L/D)
01.30 น. นำท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินเซบู เกาะเซบู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box
นำทุกท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากนั้นนำท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมที่คอยปกป้องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม นำท่านชม กางเขนโบราณ ซึ่งมีอายุกว่า 485 ปี เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีตนำท่านชม โบสถ์ซานโต้ นิโน โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำทุกท่านชม วัด TAOIST ซึ่งเป็นวัดลัทธิเต๋าที่สร้างขึ้นโดยชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเกาะเซบูช่วงปี พ.ศ 2515 ด้วยความสูง 300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีการจัดพิธีกรรมของลัทธิเต๋าดั้งเดิมทุกวันพุธและวันอาทิตย์ โดยการปีนขึ้นเขา 81 ขั้นตอน (แสดงถึงบทสวด 81 บทของลัทธิเต๋า) เพื่อขึ้นไปจุดธูปและฟังบทสวดให้พรของพระสงฆ์ โดยทางเข้าวิหารจะจำลองเป็นกำแพงเมืองจีน โดยทุกท่านที่ขึ้นไปจะได้ชมทัศนีย์ภาพของเกาะเซบู หลังจากนั้น นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งยัง ห้าง SM Mall ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง สินค้าขึ้นชื่อเมืองเซบู

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำคณะเข้าสู่ที่พัก BAI HOTEL หรือเทียบเท่า
13 เม.ย. 63 เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บ้านโลบ๊อค-ล่องเรือ– Blood Compact Shire- เนินช็อคโกแลต–Man Made Forest-เกาะเซบู B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเกาะที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานที่น่าสนใจ นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ตั้งรกรากมาช้านาน และได้รับอิทธิพลด้านศาสนาเป็นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิคม ผ่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณ นำท่านชม ทราเซีย ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลำตัวเพียง 4 – 5 นิ้ว มีขนสีน้ำตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคล้ายกับตัวเกรมลิน ให้ท่านได้ชมความน่ารักและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำเดินทางสู่ หมู่บ้านโลบ๊อค ชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ นำท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอันร่มรื่น พร้อมบริการอาหารกลางวัน เคล้าเสียงเพลงเบาๆ ที่ขับขานโดยนักดนตรuท้องถิ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (บนเรือ)
บ่าย นำท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบด้วยรูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักสำรวจชาวสเปนคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katunaผู้นำเกาะโบโฮ ทั้งสองได้ทำการหลั่งโลหิตลงในแก้วไวน์และทำการดื่มเพื่อเป็นสัตย์ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากนั้นนำท่านสู่ เนินช็อคโกแลต ให้ท่านได้ชมกลุ่มภูเขาขนาดย่อมจำนวน 1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้นดิน โดยเนินเหล่านี้จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน้ำตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต จึงเป็นที่มาของชื่อเนินช็อคโกแลตแห่งนี้ แวะถ่ายรูปที่ Man Made Forest จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือนำท่านเดินทางกลับไปยัง เกาะเซบู โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำคณะเข้าสู่ที่พัก BAI HOTEL หรือเทียบเท่า
14 เม.ย. 63 ออสล๊อบ–โบสถ์สิมาลา-น้ำตก Tumalog Falls-ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ-สนามบินเซบู-สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำทุกท่านชม โบสถ์สิมาลา เป็นปราสาทและศาสนสถานอันงดงามที่ตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งของประเทศฟิลิปปินส์ ตัวโบสถ์ประกอบด้วยบันไดที่วนคดเคี้ยว ระเบียงที่มีชั้นลดหลั่นตกแต่งด้วยช่องโค้ง โบสถ์นี้สร้างขึ้นในปี 1998 โดยนักพรตคณะแม่พระแห่งความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตก Tumalog Falls ผ่อนคลายสดชื่นไปกับน้ำตกยิ่งใหญ่ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย พบไกด์และรับฟังกฏกติกามารยาทในการเที่ยวชายฝั่ง จากนั้นออกเดินทางไปยังเมือง ออสล๊อบ (Oslop) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเซบูเดินทางถึงเมืองออสล๊อบ นำท่านเข้ารับฟังอภิปรายสั้นๆ เกี่ยวกับการว่ายน้ำกับฉลามวาฬ นำท่าน ว่ายน้ำแบบสน๊อกเกอร์ลิ่งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถนำกล้องถ่ายรูปกันน้ำถ่ายรูปได้ แต่ไม่สามารถใช้แฟลท์ และไม่อนุญาตให้อาหารหรือสัมผัสกับตัวปลาฉลามวาฬ ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ถ่ายรูปคู่กับปลาฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด

18.00 น. นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
21.10 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR738 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
23.59 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์ฟิลิปปินส์