ทัวร์ภูฎาน

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 4วัน 3คืน (KB)

ราคาเริ่มต้น 39,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: BHU-KB-051 Tag:
สายการบิน: KB

ทัวร์ภูฏาน
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum of Bhutan ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ (ตาซอง) Ta Dzong ให้แก่ พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยล่า สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนั้นนำท่านชม พาโรรินปุงซอง Paro Rinpung Dzong สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่โดดเด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่ง ที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha ถือว่าเป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพาโร

วันที่เดินทาง

7-10 ธ.ค. 61, 19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 12-15 ม.ค. 62, 16-19 ก.พ. 62, 15-18 ธ.ค. 61, 23-26 ก.พ. 62, 9-12 ก.พ. 62, 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 62

ทัวร์ภูฏาน
วันแรก กรุงเทพ–พาโร–พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum of Bhutan-พาโรรินปุงซองParo Rinpung Dzong
เมืองทิมพู
03:30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน ดรุ๊กแอร์ (Drukair) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
06.00 น. บินลัดฟ้าสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ดรุ๊กแอร์ (Drukair) เที่ยวบิน KB 151 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ระหว่างการบินเหนือน่านฟ้านั้น กรณีที่สภาพอากาศดีฟ้าเปิด ท่านจะได้เห็นหิมะปกคลุมตามแนวเทือกเขาหิมาลัย อย่างสวยงามตระการตา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง *ในกรณีสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงตารางบิน บางเที่ยวบินจะมีการแวะจอดที่ ประเทศอินเดีย ประมาณ 40 นาที ผู้โดยสารที่จะไปพาโรไม่ต้องลงจากเครื่อง
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองพาโร
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum of Bhutan ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ (ตาซอง) Ta Dzong ให้แก่ พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยล่า สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนั้นนำท่านชม พาโรรินปุงซอง Paro Rinpung Dzong สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่โดดเด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่ง ที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha ถือว่าเป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพาโร
จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 คน และเป็นเมืองหลวงแห่งเดียว ในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก River View Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองทิมพู-อนุสรณ์สถานชอร์เตน-ตาชิโซซอง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม (อนุสรณ์สถานชอร์เตน) National Memorial Chorten ชอร์เตน แปลว่า เจดีย์หรือ สถูป เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน เป็นสถูปกลางเมือง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1974 สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วังชุก พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Modernization) จากนั้นเยี่ยมชม (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน) Folk and Heritage Museum สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน อันมีรากฐานความเชื่อสะท้อนถึงความเป็นพุทธอย่างเรียบง่าย ชม (พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ) Textile Museum สถานที่รวบรวมสิ่งทอหัตถกรรมต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้น นำท่านชม (ตาชิโซซอง) Tashichho Dzong ศูนย์กลางของการปกครองและ เป็นสัญลักษณ์เมืองทิมพู เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ประกอบด้วยคณะสงฆ์และข้าราชการระดับสูง ประวัติการก่อสร้างตาชิโซซองนั้น เริ่มขึ้นใน ศตวรรษที่12 โดยพระลามะจากทิเบตมาสร้างอารามที่เป็นป้อมปราการขึ้นบนเนินเหนือเมืองทิมพู ในปี ค.ศ.1641 ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เข้ามาครอบครองซองนี้ ตั้งชื่อใหม่ว่า ตาชิโซซอง แปลว่า ปราการของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ต่อมา เกิดไฟไหม้จึงถูกทอดทิ้งเป็นเวลานาน จนกระทั่งสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วังชุก เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองทิมพู ทรงสั่งให้ฟื้นฟูก่อสร้างใหม่ ตาชิโซซองเป็นสัญลักษณ์ของทิมพูและภูฏานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักราชเลขาธิการท้องพระโรง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยอาคารด้านทิศใต้ เป็นเขตสังฆวาส
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก River View Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองทิมพู-วัดทักซัง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทาง ไปทางตอนเหนือของหุบเขาพาโร เพื่อขึ้นสู่ (วัดทักซัง) Taksang Monastery หรือ รังเสือ Tiger Nest ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด(ท่านสามารถขี่ม้าขึ้นไปได้เพียงครึ่งทาง ค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ) วัดทักซัง ตามตำนานความเชื่อเก่ากล่าวว่า เป็นวัดที่ ท่านคุรุรินโปเช เคยขี่หลังเสือมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เมื่อครั้งที่ท่านกลับมาที่ดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งที่สอง “ทักซัง” นี้มีความหมายว่าที่อยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) และวัดแห่งนี้จัดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูฏาน (ห้ามนำกล้องถ่ายรูปทุกชนิดเข้าไปในบริเวณวัด)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขา ท่านสามารถชื่นชมบรรยากาศโดยรอบอันงดงาม ระหว่างรับประทานอาหาร หลังจากนั้น ตอนเย็นพาท่านไปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดเมืองพาโร
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Olathang Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ พาโร-สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
11.50 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Drukair เที่ยวบินที่ KB150 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที *ในกรณีสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงตารางบิน บางเที่ยวบินจะมีการแวะจอดที่ ประเทศอินเดีย ประมาณ 40 นาที ผู้โดยสารที่จะกลับประเทศไทยไม่ต้องลงจากเครื่อง
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์ภูฏาน