ทัวร์มัลดีฟ14900

ทัวร์มัลดีฟ Club Med Kani 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 14,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: MDV-ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน-120 Tag:

ทัวร์มัลดีฟ
ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน บริเวณ Iru Bar พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืน พร้อมชมโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมด แล้วให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
(การแสดงและธีมงานแต่ละคืนจะไม่ซ้ำกัน ดังนั้นถ้าท่านต้องการแต่งตัวให้เข้ากับธีมงานของแต่ละคืน กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง 1 อาทิตย์ เพื่อเตรียมตัว)

วันที่เดินทาง

13-15 ก.ย. 62, 25-27 ก.ย. 62, 27-29 ก.ย. 62, 11-13 ก.ย. 62, 14-16 ก.ย. 62, 20-22 ก.ย. 62, 21-23 ก.ย. 62, 28-30 ก.ย. 62, 23-25 ก.ย. 62, 18-20 ก.ย. 62, 30 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 15-17 ก.ย. 62, 22-24 ก.ย. 62, 12-14 ก.ย. 62, 26-28 ก.ย. 62, 19-21 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-01 ต.ค. 62, 16-18 ก.ย. 62, 17-19 ก.ย. 62, 01-03 ก.ย. 62, 08-10 ก.ย. 62, 06-08 ก.ย. 62, 07-09 ก.ย. 62, 02-04 ก.ย. 62, 03-05 ก.ย. 62, 04-06 ก.ย. 62, 05-07 ก.ย. 62, 09-11 ก.ย. 62, 10-12 ก.ย. 62, 24-26 ก.ย. 62

ทัวร์มัลดีฟ

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินมาเล่ (มัลดีฟส์)
…………น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน………….. อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
สายการบิน………….เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน พร้อมโหลดสัมภาระเดินทาง
…………น. ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ ด้วยเที่ยวบินที่……….
………..น. เดินทางถึง สนามบินมาเล่ ซึ่งเป็นสนามบินกลางทะเลที่มีบรรยากาศที่สวยงาม (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และผ่านพิธีการทาง ศุลกรแล้ว ท่านจะได้พบกับ เจ้าหน้าที่ G.O. คอยให้การต้อนรับท่านที่สนามบิน
(หากไม่เจอเจ้าหน้าที่รบกวนเดินไปไปที่เคาร์เตอร์ 61 จะมีเจ้าหน้าที่เช็คชื่อลูกค้าอยู่)
จากนั้นท่านสามารถลงเรือเร็ว (Speed Boat) **มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไป-กลับ 6,000 บาทต่อท่าน** กรุณาจองเรือพร้อมกับแพคเกจ นำท่านเดินทางสู่รีสอร์ท ระหว่างทางท่านจะได้ชมน้ำทะเลใสบริสุทธิ์ พร้อมทั้งบ้านเรือนต่าง ๆ บริเวณเกาะบนคาบสมุทรอินเดีย ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25-30 นาที

13.30 น. เดินทางถึง คลับเมด คานิ (Club Med Kani) พร้อมเช็คอิน ให้ท่านพร้อมเพียงกัน บริเวณ THEATER ของโรงแรมเพื่อฟังคำอธิบายแต่ละส่วนที่ทางคลับเมดมีให้บริการ

……… น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร KANDU ซึ่งเปิดให้บริการ 13.30-15.30 น. ท่านสามารถใช้บริการบาร์ของโรงแรม SUNSET BAR หรือ BEACH BAR ซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. และให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhi ซึ่งมีอาหารไว้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

21.30 น. ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน บริเวณ Iru Bar พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืน พร้อมชมโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมด แล้วให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
(การแสดงและธีมงานแต่ละคืนจะไม่ซ้ำกัน ดังนั้นถ้าท่านต้องการแต่งตัวให้เข้ากับธีมงานของแต่ละคืน กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง 1 อาทิตย์ เพื่อเตรียมตัว)

วันที่สอง สนุกสนานกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ซึ่งอาหารเช้าจะเปิดบริการท่านที่ห้องอาหารหลัก (VELHI) เปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00–11.00 น. แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว สามารถรับประทานอาหารเช้าในช่วงสายได้ที่ห้องอาหารพิเศษ (KANDU) เปิดบริการตั้งแต่ 10.00–11.00 น. หรือ ห้อง KAANA เปิดให้บริการตั้งแต่ 16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น. ท่านสามารถเลือกได้อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการพักผ่อน
จากนั้นให้ท่านอิสระเพลิดเพลิน และสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมด จัดเตรียมไว้บริการทุกท่าน ทั้งกิจกรรมที่ให้บริการฟรี และกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด หรือทางเจ้าหน้าที่ทัวร์ และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทั้งตารางการให้บริการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (บางกิจกรรม) ได้จากคู่มือฉบับนี้ หรือ ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน หน้าห้องอาหาร ซึ่งในทุก ๆ กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คลับเมดคอยดูแล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

กลางวัน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลัก (Velhi) ตั้งแต่ช่วง 12.15 – 14.00 น.แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้อีกช่วงที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึ่งให้บริการอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.

บ่าย ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งอาหารว่างที่จะคอยให้บริการท่านที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มีห้องอาหารใหม่สไตล์ Noodle bar ที่ให้ บริการตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 และ 21.30-23.00 ซึ่งให้บริการ Noodle ชื่อห้อง KAANA RESTAURANT

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก Velhi ช่วงเวลา 19.30 – 21.30 น. ซึ่งจะมีอาหารเตรียมไว้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์

21.30 น. ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน บริเวณ Iru Bar พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืน พร้อมชมโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมด แล้วให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
(การแสดงและธีมงานแต่ละคืนจะไม่ซ้ำกัน)

วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT (INTER BUFFET) เปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00–11.00 น. หลังอาหารเช้า ให้ท่านวางกระเป๋าสัมภาระบริเวณหน้าห้องพัก จากนั้นนำท่าน CHECK-OUT ออกจากที่พัก จากนั้นพร้อมกันที่จุดนัดพบ (บริเวณท่าเทียบเรือหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งอีกครั้ง) เพื่อเช็คกระเป๋าสัมภาระของท่านก่อนเดินทางออกจากรีสอร์ทไปยังสนามบินมาเล่ย์
……… น. ถึงสนามบินมาเลย์ นำท่านเช็คอิน
12.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน………..โดยสายการบิน…………
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์มัลดีฟ