ทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วัน 2 คืน (MH)

ราคาเริ่มต้น 11,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: MAL-MH-138 Tag:
สายการบิน: logo-malaysia-airlines

ทัวร์มาเลเซีย
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต | เลโก้ แลนด์ | มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู
สุเหร่าสีน้ำเงิน | ตึกสุลต่านอับดุลซามัด | พระราชวังอิสตานาเนการา | ตึกแฝดปิโตรนัส

วันที่เดินทาง

7-9 ก.พ. 63, 17-19 ม.ค. 63, 15-17 ก.พ. 63, 6-8 มี.ค. 63, 3-5 เม.ย. 63, 24-26 เม.ย. 63, 19-21 มิ.ย. 63, 1-3 พ.ค. 63, 5-7 มิ.ย. 63

ทัวร์มาเลเซีย
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15) – ยะโฮร์บาห์รู – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต
09.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
11.05 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH785 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาที่ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองยะโฮร์บาห์รู เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมลายู ในฐานะที่เป็นเขตเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ ยะโฮร์บาห์รูเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับภาคใต้ของมาเลเซีย
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งเสื้อผ้า จากคอลเลคชั่น แบรนด์เนมชื่อดัง และ 80 ดีไซเนอร์ชั้นนำ ที่นี่คุณจะได้พบกับส่วนลดตั้งแต่ 25-65% ทุกวัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก นำคณะเข้าสู่ที่พัก KSL RESORT หรือ GRAND PARAGON HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2 เต็มอิ่มสวนสนุกเลโก้แลนด์ – กัวลาลัมเปอร์
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นขณะสู้กับมังกรบินที่ สวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND Malaysia : Theme Park) พบกับเครื่องเล่นกว่า 70 ชนิด สไลเดอร์ การแสดง และจุดเที่ยวมากมายสำหรับครอบครัวและเด็กทุกวัย เยี่ยมชมโซนในธีมต่าง ๆ ทั้ง 7 ของสวนสนุก ได้แก่ บีกินนิง (Beginning) เมืองจำลองมินิแลนด์ (Miniland) โลกจินตนาการ (Imagination) เลโก้เทคนิค (Lego Technic) อาณาจักรเลโก้ (Lego Kingdoms) ดินแดนผจญภัย (Land of Adventure) และเมืองเลโก้ (Lego City) เที่ยวเลโก้แลนด์ มาเลเซีย สวนสนุกระดับนานาชาติแห่งแรกของมาเลเซีย ชมสถานที่สำคัญชื่อดังระดับโลกในขนาดย่อส่วนที่ต่อจากตัวต่อเลโก้ (แจกคูปองรับประทานอาหารเพื่อให้ทานเพลิดเพลินกับสวนสนุก)
ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเก็จ สวนน้ำเลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND® Malaysia Water Park) ตะลุยสวนน้ำเลโก้แลนด์ สนุกสุดหวี่ยงกับสไลเดอร์และเครื่องเล่นมากมาย พร้อมกับโมเดลเลโก้กว่า 70 ชุด (ไม่รวมค่าเข้าชม Water Park ราคาประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท ) หรือ ซีไลฟ์ มาเลเซีย (Sea Life Malaysia) เอาใจคนรักเลโก้ (LEGO®) โดยเฉพาะ ด้านในคุณจะได้พบกับหุ่นจำลองเลโก้ไซส์มินิ และเลโก้ที่ต่อขึ้นเป็นสัตว์ทะเลสุดน่ารักอีกมากมาย (ไม่รวมค่าเข้าชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM หรือ 760 บาท)

เดินทางสู่เมือง กัวลาลัมเปอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชั่วโมง) เป็นทั้งเมืองหลวงของมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย ประชากรในเมืองมีความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม แต่ความแตกต่างเหล่านี้กลับนำมาซึ่งความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าที่ไม่เหมือนใคร ทำให้กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่มีที่เที่ยวครอบคลุม ทั้งสไตล์จีน สไตล์แขก ตึกทรงโมเดิร์น หรือวัดไทยก็ยังมีเลย นอกจากนี้ การเดินทางในกัวลาลัมเปอร์ยังง่ายและสะดวก ถนนสภาพดีมาก เราสามารถพบเห็นป่าไม้สีเขียวกระจัดกระจายทั่วบริเวณเมืองหลวง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก นำคณะเข้าสู่ที่พัก FURAMA HOTEL BUKIT BINTANG , VERDANT HILL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3 มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด – พระราชวังอิสตานาเนการา – ตึกแฝดปิโตรนัส – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MH796: 22.00-23.10)
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย นำท่านชมจัตุรัสปุตรา นำท่านชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
นำท่านชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตราจายา ด้านหน้าของมัสยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร์ (Putra Square) ลานกว้างแห่งนี้มีรูปดาว 13 แฉกหมายถึงรัฐทั้ง 13 ของมาเลเซีย มีธงของแต่ละรัฐตั้งอยู่ตามแฉกต่างๆ โดยตรงกลางเป็นธงชาติมาเลเซีย นอกจากนี้มัสยิดปุตรายังมีหอคอยสูงที่สวยงามสร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากมัสยิดชีคโอมาร์ (Sheikh Omar mosque) ในกรุงแบกแดด โดยตัวหอคอยมีความสูงถึง 116 เมตร และยังเป็นหนึ่งในหอคอยที่สูงที่สุดในภูมิภาค มีห้ายอดเป็นสัญลักษณ์ของเสาหลักทั้งห้าในศาสนาอิสลาม

สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเต็มๆคือ มัสยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิส ชาห์ เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สวยงามที่สุดในมาเลเซียเลยก็ว่าได้ ความโอ่อ่าของสุเหร่าสีน้ำเงินนี้สามารถบอกได้เลยว่ามองเห็นได้แต่ไกล ลักษณะเด่นของที่นี่คือโดมสีน้ำเงินขาวขนาดใหญ่ตรงกลางขนาบข้างไปด้วยเสามินาเร็ต 4 เสา แลดูสูงชะลูดยิ่งกว่าตึกสูงบางแห่งก็ว่าได้ นอกจากนี้ ยังมีหอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ตั้งอยู่หน้าจตุรัสเมอร์เดกาและสโมสรรอยัลสลังงอร์ เอกลักษณ์ของที่นี่คือลักษณะตัวอาคารที่ยาวและมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวร์ มีหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ จึงทำให้เป็นที่มาของฉายา “บิ๊กเบนแห่งมาเลเซีย” นอกจากนี้ อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดยังมีความเก่าแก่ เพราะสร้างมากว่า 100 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยที่มาเลเซียยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตานาเนการา(Istana negara palace) พระราชวังแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้อที่กว้างขวาง กว่า 100,000 ตารางเมตร พระราชวังอิสตานาเนการา(istana negara palace) เป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์ตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทองดูมลังเมลือง ทางเข้าด้านหน้ามีทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถไปแวะชมได้ทุกวัน แต่สามารถถ่ายภาพได้แค่บริเวณด้านหน้าพระราชวังเท่านั้น

นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Tower) สัญลักษณ์ของเมืองกัวลาลัมเปอร์และประเทศมาเลเซีย สิ่งปลูกสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความศิวิไลซ์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 451.9 เมตร มีทั้งหมด 88 ชั้น สูงตระหง่านสะท้อนแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันและระยิบระยับด้วยแสงไฟประดับตกแต่งในตอนกลางคืน แล้วรู้หรือไม่ว่า จริงๆแล้วตึกเปโตรนาสนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเลขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม (ไม่รวมค่าขึ้น 28 USD)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย
22.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์มาเลเซีย