banner_square-TEK10_140524-171609

ทัวร์ยุโรป Miss U Türkiye อิสตัลบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการ่า 9วัน 6คืน (EK)

ราคาเริ่มต้น 39,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Image

เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม                          ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย                                 ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  ม้าไม้เมืองทรอย สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึก  พิเศษ!!! ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป ** เปิดประสบการณ์พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน

Optional Tour!  ขึ้นบอลลูนยักษ์หลากสี ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย
หรือ นั่งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน

วันที่เดินทาง

กันยายน 67 – พฤศจิกายน 67

ทัวร์ยุโรป
23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน EMIRATES (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

02.50 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรเคีย โดย สายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK377
06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
10.45 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรเคียเที่ยวบินที่ EK123
14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)
ที่พัก : IRIS HOTEL หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
นำทุกท่านเช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญ ม้าไม้เมืองทรอย (Troy) หรือ ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ทำมาจากไม้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านศึกของนักรบ โบราณโดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เมืองแห่งสปา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมาก คำว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรเคีย หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจาการธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เมืองแห่งความศักสิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 2,200 ปี โดยตั้งอยู่บนยอดเขาของปามุคคาเล บริเวณทางเข้าจะพบกับหลุมศพของผู้มีอิทธิพลในสมัยโบราณจำนวนมาก และภายในยังมีโบราณสถานมากมาย เช่น สระน้ำโบราณที่มีน้ำใสสีฟ้าอมเขียว สามารถมองเห็นซากโบราณที่มอยู่ใต้น้ำได้
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton castle ) นำท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)
ที่พัก : TRIPOLIS HOTEL หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เป็นเมืองที่นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรเคีย หรือที่ยุคนั้นเรียก
อนาโตเลียเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)
นำทุกท่านแวะถ่ายภาพกับประตูหินอ่อนด้านหน้า สุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) เป็นที่พักกองคาราวานในอดีต ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นในอดีตใช้เป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ กล่าวว่าคือผู้วิเศษในศาสนาอิสลามซึ่งกำเนิดในอัฟกานิสถาน สามารถชักชวนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามได้เป็นจำนวนมาก พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ภายนอกดูเรียบง่ายประตูทางเข้าใหญ่โต และสง่างาม หรูหราตามแบบบารอค การตกแต่งภายในสวยงามมาก โดยใช้กระเบื้องสีขาวกับฟ้าเท่านั้นในการสร้างครั้งแรก แต่ภายหลังก็ได้เพิ่มเติมการตกแต่งดยกระเบื้องสีแดงเพิ่มขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เนื้อที่ของภูมิภาคที่ราบสูงที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรและเต็มไปด้วยยอดภูเขาไฟและหินทูฟา ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)
ที่พัก : EXEDRA CAVE HOTEL หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

Option Tour : สำหรับท่านใดที่สนใจ ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย เป็นกิจกรรมการล่องบอลลูนลมร้อนที่มีชื่อเสียง (Hot Air Balloon) และได้รับการโหวตให้เป็นการล่องบอลลูนลมร้อนที่ดีที่สุดในโลกมาอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามและน่าอัศจรรย์ของ “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” จากมุมสูง ลักษณะที่เป็นมาตรฐานของการทัวร์ล่องบอลลูนที่คัปปาโดเชียโดยทั่วไปคือ มีบริการรถตู้รับ – ส่งที่โรงแรม ตั้งแต่เวลาประมาณตี 4 หรือตี 5 ไปยังจุดปล่อยตัวบอลลูน ซึ่งที่จุดปล่อยบอลลูนนั้นจะมีอาหารเช้าง่ายๆ อาทิ กาแฟ ขนมปังไว้บริการ หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จพอถึงเวลาประมาณ 6 โมงก็ได้เวลาขึ้นบอลลูน การล่องบอลลูนนั้นใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน 1 ท่าน 280 USD ) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถ Jeep Safari tour ระยะเวลาประมาณ 20 นาที 1 ท่าน ราคาประมาณ 120 USD) ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง และ ฟรีถ่ายภาพสุดชิค กับ รถคลาสสิคคาร์ (Classic car) เรียกได้ว่าเป็น Unseen ของที่นี่เลย ที่ต้องมาถ่ายรูปคู่กับบอลลูนลอยฟ้าสีสันสดใส คู่กับรถเปิดประทุนสุดคลาสสิค!
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)
นำท่านช้อปปิ้งที่ โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามิค (Pottery) และร้านจิวเวอร์รี่ (Jewellery) อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม นครใต้ดินชาดัค (Cardak Underground City) ภูเขาหินที่ถูกเปลี่ยนเป็นเมืองใต้ดิน มี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยทำสงคราม ใช้อยู่อาศัยกันนานเป็นเดือน มีทางหนีฉุกเฉิน และระบบระบายอากาศอันยอดเยี่ยม สามารถเข้าไปทีเดียว 10 คนก็ยังรู้สึกหายใจได้โล่ง นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์ในยุคอดีต
นำท่านเดินทางชม ปราสาทหินยูชิซาร์ (Uchisar Castle) เป็นปราสาทหินธรรมชาติตั้งแต่สมัยโรมันไบเซนไทน์ ที่ในอดีตใช้เป็นป้อมปราการสำหรับส่งสัญญาณเตือนภัย และยังให้ท่านชมทัศนียภาพที่สวยงามแบบพาโนราอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายภาพที่ หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นจุดชมวิวที่อยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรูไว้ เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่อย่างมากมาย บริเวณริมผามีต้นไม้จำลองที่เต็มไปด้วยดวงตาสีฟ้าแขวนอยู่โดดเด่น ด้วยเรื่องของความเชื่อกับผู้คนนั้นเป็นของคู่กันมาเนิ่นนาน เช่นกันกับดินแดนแถบนี้ที่มีความเชื่อเรื่องนัยน์ตาปีศาจ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)
นำท่านชม หุบเขาแห่งรัก (Love Valley) เป็นกลุ่มแท่งหินทรงยาวแนวตั้ง ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟและการกัดเซาะเป็นเวลาหลายพันปี เป็นผลให้เกิดหุบเขาลึกและยอดเขาที่แหลมคมในดิน ขณะเดินเที่ยวชมหินเสาต่างๆ ที่นี่จะเกิดความรู้สึกราวกับกำลังต้องมนตร์แห่ง Cappadocia อย่างแท้จริง
นำทุกท่านเดินทางสู่ หุบเขาเกอเรเม (Goreme Valley) มีเอกลักษณ์คือภูมิทัศน์อันสวยงามและน่าอัศจรรย์ ซึ่งรอบๆ บริเวณนี้เต็มไปด้วยหินรูปทรงประหลาดต่างๆ เป็นจำนวนมากที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ผู้คนนิยมมาถ่ายภาพเช็คอินและยังสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามาได้อีกด้วย นำท่านชม หมู่บ้าน อวานอส (Avanos Villege) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ ตัวบ้านมีลักษณะสถาปัตยกรรมออตโตมันดั้งเดิม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดง แม่น้ำที่ยาวที่สุดในตุรเคีย มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10) และชิมไอศกรีมต้นตำหรับตุรเคีย ICE CREAM MADO by Rriverside

ที่พัก : RAMADA CAPPADOCIA HOTEL หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา (Ankara) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เยี่ยมชม สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) อนุสรณ์สถาน หรือ สุสานขนาดใหญ่ของ บุคคลสำคัญผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งชาวเติร์กของประเทศตุรเคีย ทางเข้าหลักของอาคาร คือ ถนนไลอ้อน เรียงรายไปด้วยรูปปั้นสิงโต 24 ตัว แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งอำนาจของชาวฮิตไทต์
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12)
นำท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) หรือทะเลสาบ Tuz ทะเลสาบสีแดงสุดแปลกในตุรเคีย ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ ‘เค็ม’ ที่สุดในโลก เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศตุรเคีย ซึ่งสาเหตุที่มีน้ำทะเลเป็นสีแดงก็เพราะว่าแท้จริงแล้วมันคือสีของสาหร่าย ‘Dunaliellam salina’ เป็นสาหร่ายที่ถูกนำไปใช้ในเครื่องสำอาง และอาหารเสริมต่างๆ อิสระให้ท่านถ่ายภาพกับวิวน้ำทะเลสีแดงตัดกับเกลือสีขาวๆ

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาฟแลนโบลู (Safranbolu) เมืองดอกไม้สีแดง ถูกบันทึกอยู่ในรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโก มองไปจะเป็นเมืองที่มีภูเขาสวยงาม เส้นทางที่ปูด้วยหินก้อนกรวดทอดยาวผ่านเขา สองข้างทางเป็นบ้านไม้โบราณสไตล์ออสมันตัส หลังคาปูด้วยกระเบื้องทรงกระบอก
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13)
ที่พัก : KAHVECILER KONAGI หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่14)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล โดยตั้งอยู่บริเวณ ช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งแยกระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ทำให้เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ทั้ง 2 ทวีป นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรเคียเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น VERSACE, PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลลมาร์มาร่า มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญ และยังแบ่งทวีปยุโรปและเอเชียออกจากกันอีกด้วย แวะร้านของฝาก Candy Shop หรือร้านเตอร์กิชดีไลท์ เป็นขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรเคีย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดเครื่องเทศ (Spice Market) เรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพื้นเมืองของตุรคีย ภายในตลาดยังมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ ร้านขนมหวานของตุรเคีย, อาหาร, เครื่องเทศ, เครื่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, ผลไม้แห้งและเครื่องประดับต่างๆ อีกด้วย
เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยเพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
และอิสระช้อปปิ้งที่ จัตุรัสทักซิมสแควร์ (TAKSIM SQUARE) เป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอิสตันบูลเลยทีเดียว ซึ่ง ไฮไลท์ของ TAKSIM SQUARE อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ รถรางสีแดงสด ที่วิ่งจาก จัตุรัส ทักซิม ไปตามถนน ใกล้กับ สถานีทูเนล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นอันดับสอง
แวะถ่ายภาพกับ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) เป็นหอคอยหินยุคกลาง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1348 เป็นหอคอยหินสไตล์โรมัน ทรงกระบอกขนาดเก้าชั้น มีความสูง 66.90 เมตร
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่15)
ที่พัก : TRYP BY WYNDHAM AIRPORT หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่16)
นำท่านถ่ายภาพกับ พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) อดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บ มหาสมบัติอันล้ำค่า (ปิดเข้าชมทุกวันอังคาร) และยังเป็นส่วนหนึ่งของ พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก
จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ (ปิดเข้าชมทุกวันจันทร์) วิหารแห่งนี้จึงได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และทรงคุณค่าทางศิลปะที่ยิ่งใหญ่ จากนั้นนำท่านถ่ายภาพด้านนอก สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) เป็นมัสยิดที่โอ่อ่า สง่างาม เกินคำบรรยาย ด้วยการสร้างหอ อะซานจำนวน 6 หอ ถือเป็นอันดับที่ 3 มีแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม แปลกตาที่สุดในโลก (ภายในอาจมีการปรับปรุงตลอด ทำให้บางช่วงไม่สามารถชมด้านในได้) *กรุณาแต่งกายสุภาพ และสุภาพสตรีให้เตรียมผ้าคลุมไว้สำหรับรับใช้คลุมศรีษะระหว่างเที่ยวชม สุเหร่าสีน้ำเงิน* จากนั้นถ่ายภาพด้านนอก ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซึ่งคั่นระหว่างมหาวิหารโซเฟีย Hagia Sophia ใช้เป็นสนามแข่งม้าและแข่งรถศึก (Chariot Racing)
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่17)
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า (Grand Bazaar) เป็นหนึ่งในตลาดในร่มที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ภายใต้หลังคาที่ยาวไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะได้พบกับกระเบื้องระยิบระยับ เครื่องเทศ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองเหลือง เครื่องหนัง ชุดระบำหน้าท้อง ไปป์ และที่เขี่ยบุหรี่ รวมไปถึงหนังสือทำมือและงานหัตถกรรมต่างๆ
นำท่านเดินเล่น ย่าน Balat Old Houses ย่านที่เต็มไปด้วยบ้านไม้สีสันสดใส โบสถ์ มัสยิด และร้านค้า ย่านนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวยิว กรีก และอาร์เมเนีย ปัจจุบันย่านนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
อิสระให้ท่านเดินเล่น ท่าเรือกาลาตา (Galata port) โครงการขนาดใหญ่นี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งยุโรปของกาลาตา มีร้านอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า 250 แห่ง สถานที่นี้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างประวัติศาสตร์ ความทันสมัย และธรรมชาติ และเป็นอีกหนึ่งจุดรวมสินค้าแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกหรือแบรนด์ระดับประเทศอีกด้วย
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
23.20 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK118

04.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย สายการบิน EMIRATES (EK) โดยเที่ยวบินที่ EK372
19.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป