ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (W5)

ราคาเริ่มต้น 31,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: RUS-W5-626 Tag:
สายการบิน: อิหร่าน

ทัวร์รัสเซีย
นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **

วันที่เดินทาง

22-27 เม.ย. 63, 29 เม.ย.-04 พ.ค. 63, 15-20 เม.ย. 63

ทัวร์รัสเซีย
DAY 1
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-)
19.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S ประตู 8 สายการบิน Mahan Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
22.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 050 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

DAY 2
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – ถนนอารบัต –
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (-/L/-)
03.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน **
– สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศรีษะ
– สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว
07.15น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 084 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
09.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย(ตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Seven Sister
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ถือว่าเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมอสโคว์เลยทีเดียว

นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **

ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
พักที่ PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
DAY 3
เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ –VDNK Expo park – ตลาดอิสไมโลโว่ (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์
นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **

นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี้ (Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่อาณาจักร VDNK Expo park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy หรือในชื่อภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็นสถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียภายในพื้นที่เกือบ1,500ไร่ที่นี้มีทั้งพิพิธภัณฑ์อาคารจัดงานแสดงสวนหย่อมสวนสัตว์ขนาดย่อม สวนสาธารณะและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีน้ำพุสวยงามมีสวนOstankinoที่ร่มรื่นเหมาะแก่การเดินเล่นเมื่อเข้าถึงฤดูหนาวพื้นที่น้ำพุและสวนดอกไม้จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics)(ไม่รวมค่าเข้าชม)การจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวต่างๆซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสริยะเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อ งกับอวกาศของรัสเซียพร้อมด้วยประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึ้นสู่อวกาศและดวงจันทร์ตั้ง แต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งจัดแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นก้อนหินจากดวงจันทร์ชุดอวกาศชิ้นส่วนยานอวกาศรวมทั้งสุนัขที่เคยขึ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
พักที่ PRINCE PARK HOTEL or Similar , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
DAY 4
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุม (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใช้ทำพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้คนจำนวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จัตุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี้ พร้อมกับการเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนานของสถานที่สำคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995
ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อรำลึกถึงผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อท่านสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยังคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ด้วยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผู้กล้าในอดีตซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่

ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถช้อปปิ้งได้เพิ่มอีกที่ห้างสรรพสินค้าใต้ดินบริเวณของ หลักกิโลเมตรที่ 0 หน้าจัตรัสแดง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
พักที่ PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
DAY 5
สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
10.45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 085 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
15.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน **
– สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศรีษะ
– สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว
22.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 051 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
DAY 6
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)
07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ทัวร์รัสเซีย