ทัวร์หนองคาย

ทัวร์หนองคาย เบิ่งอีสาน..แซ่บนัว หนองคาย-เวียงจันทน์-อุดรธานี 4วัน2คืน

ราคาเริ่มต้น 8,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: NKI-001 Tag:

ทัวร์หนองคาย
สะพานมิตรภาพ-พระธาตุหลวงเวียงจันทน์-ประตูชัย-หลวงพ่อพระใส-ตลาดท่าเสด็จ
วัดป่าภูก้อน-พระพุทธไสยาสน์-ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน-วัดโพธิสมภรณ์
เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ
พัก โรงแรม จังหวัดหนองคาย 1คืน และ จังหวัดอุดรธานี 1คืน
เดินทางทุกวันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่เดินทาง

13-16 ก.พ. 63, 12-15 มี.ค. 63, 26-29 มี.ค. 63, 07-10 ก.พ. 63, 20-23 ก.พ. 63, 19-22 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 5-8 มี.ค. 63, 12-15 เม.ย. 63, 11-14 เม.ย. 63, 23-26 เม.ย. 63

ทัวร์หนองคาย
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-หนองคาย
20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดหนองคาย โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง
หนองคาย-นครเวียงจันทน์-พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดศรีสะเกษ – วัดศรีเมือง -ดิวตี้ฟรี
06.00 น. รุ่งอรุณที่ จังหวัดหนองคาย ให้ท่านล้างหน้าล้างตาและ บริการอาหารเช้า(1) ที่ร้านอาหาร
บริการท่านด้วย ไข่กระทะ ,ข้าวต้มปลา,ขนมปังญวน,กาแฟหรือชาร้อนๆ (ท่านละ 1 ชุด)
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทยลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพ สู่ สปป.ลาว เปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศของลาว นำท่านเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์
10.00 น. นำท่านเดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ เข้ากราบสักการะ พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำ
ชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง นำท่านเที่ยวชม ประตูชัย(รันเวย์
แนวตั้ง) สัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสปกครองลาว เป็นศิลปะผสมผสานของ
ฝรั่งเศสและลาวเข้าด้วยกัน จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง ที่ “วัดศรีเมือง” ซึ่งเป็นวัดที่ชาวลาว
ให้ความเคารพสักการะ และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์จึงมักมีผู้คนนำผลไม้ต่างๆ และต้นผึ่งมาบน
บานสานกล่าวต่อเจ้าแม่ แต่เรื่องเดียวที่ขอเจ้าแม่ไม่ได้ก็คือ เรื่องความรัก และบริเวณกำแพงข้างวัดศรี
เมือง คณะยังจะได้เห็นต้นสาละเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งประทับอยู่ใต้ต้นนี้ในขณะที่ท่าน
ทรงออกผนวช
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้ว
มรกต) ก่อนที่จะถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานคร และเข้าชม “วัด
ศรีสะเกษ” เป็นวัดหลวง ที่มีภาพเขียนลายผนัง (ที่เลือนหายไปบางส่วนแล้ว) และภายในทั้งส่วนกำแพง
และในโบสถ์ (สิม) มีพระพุทธรูปใหญ่ เล็กเต็มไปหมด และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรรูปอยู่มากที่สุด
14.30 น. นำท่านเลือกซื้อสินค้าทีมีชื่อเสียงของลาว อาทิ ผ้าไหมลาว เครื่องเงิน ที่ร้านหัตถกรรม จากนั้นนำท่าน
ช้อปปิ้งสินค้ามากมายนานาชนิด ที่ดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
16.00 น. นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพ เดินทางกลับสู่ฝั่ง หนองคาย
17.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก หนองคายไวท์โฮเต็ล จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอิสระ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหาร จากนั้นกลับเข้าที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม หนองคายไวท์โฮเต็ล จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
หนองคาย-หลวงพ่อพระใส-ตลาดท่าเสด็จ-วัดป่าภูก้อน-พระพุทธไสยานส์หินอ่อนขาว-บ้านนาข่า-อุดรธานี
07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. อำลาที่พัก นำท่านเที่ยวชมสถานทีท่องเที่ยวใน จ.หนองคาย เข้าสู่ วัดโพธิ์ชัย นมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ จ.หนองคาย ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล
09.30 น. นำท่านสู่ ตลาดท่าเสด็จ ริมแม่น้ำโขง ให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดท่าเสด็จ ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมาย และสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย
10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อุดรธานี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร อ.บ้านผือ

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.นายูง นำท่านเข้าชม วัดป่าภูก้อน พุทธอุทยานที่สำคัญทางภาคอีสาน พระวิหารที่
สวยสดงดงาม ติดตาตรึงใจเป็นอย่างยิ่ง ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี ที่มีพุทธ
ลักษณะที่งดงามวิจิตร แกะสลักด้วยหินอ่อนขาว มีความยาว 20 เมตร ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริ
มงคล แล้วเดินทางกลับสู่ตัวเมืองอุดรธานี
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.อุดรธานี นำท่านแวะเที่ยวชม บ้านนาข่า แหล่งหัตถกรรมที่ที่ชื่อของอุดรธานี ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีจากแหล่งผลิต ที่มีมากมายให้ท่านเลือก
17.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เพรสซิเด้นท์ อุดรธานี หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. พักผ่อนยามค่ำคืน ในราตรีอันแสนสุข
ที่พัก โรงแรม เพรสซิเด้นท์ อุดรธานี หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
อุดรธานี-ศาลเจ้าปู่ย่า-ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอุดรธานี-วัดโพธิ์สมภรณ์-โคราช-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเที่ยวชมสถานทีท่องเที่ยวใน จังหวัดอุดรธานี เริ่มต้นด้วย สักการะ อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขอพรเกี่ยวกับการงานให้เจริญรุ่งเรือง
09.00 น. นำท่าน ไหว้ ศาลเจ้าปู่-ย่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรนับถือ ตั้งอยู่ริมหนองบัว แล้วนำท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี และเรื่องราวของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ “ขงจื้อ” ภายในมีสวนที่ร่มรื่นด้วยการตกแต่งแบบจีน บ่อปลาคราฟจักรพรรดิขนาดใหญ่
11.00 น. นำท่านสู่ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงที่สำคัญ นำท่านชม พระพุทธรูปทองสำริด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อพระพุทธรัศมี) อายุกว่า 600 ปี และกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆภายในวัด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร จังหวัดอุดรธานี
13.00 น. นำท่านอำลาจังหวัดอุดรธานี เดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(9) ที่ร้านอาหาร จังหวัดนครราชสีมา
19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
ทัวร์หนองคาย