ทัวร์อยุธยา

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด 1 วัน

ราคาเริ่มต้น 299 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: AYA-002 Tag:

ทัวร์อยุธยา
อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด
1 วัน
• วัดพนัญเชิง นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก (ซำปอกง)
• วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคลสักการะ
• วัดสมณโกฏฐาราม วัดที่เก่าแก่ นมัสการพระศรีสมณโกฏบพิตร อันศักดิ์สิทธิ์
• วัดสุวรรณดาราราม นมัสการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม
• วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถ
• วัดท่าการ้อง ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่
• วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด
• วัดหน้าพระเมรุ นมัสการพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ
• ตลาดน้ำอโยธยา ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกของฝาก และทานอาหารกันอย่างเต็มอิ่ม

วันที่เดินทาง

20 มี.ค. 63

ทัวร์อยุธยา
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – วัดพนัญเชิง – วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดสมณโกฏฐาราม – วัดสุวรรณดาราราม – วัดกษัตราธิราชวรวิหาร – วัดท่าการ้อง – วัดเชิงท่า – วิหารมงคลบพิตร – วัดหน้าพระเมรุ – ตลาดน้ำอโยธยา – กรุงเทพฯ

06:00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 257/24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

06:30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ. อยุธยา โดย รถโค้ชปรับอากาศ

เช้า บริการอาหารเช้า และเครื่องดื่มบนรถ และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

07:30 น. เดินทางถึง จ. อยุธยา นำท่านเดินทางสู่ วัดที่ (1) วัดพนัญเชิง นมัสการ หลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก (ซำปอกง) และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดที่ (2) วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคล และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดที่ (3) วัดสมณโกฏฐาราม วัดที่เก่าแก่นมัสการ พระศรีสมณโกฏบพิตร อันศักดิ์สิทธิ์ ชมเจดีย์ระฆังใหญ่ สักการะตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

10:00 น. วัดที่ (4) วัดสุวรรณดาราราม นมัสการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และชมลวดลายของคันทวยที่แกะสลักอย่างงดงาม วัดที่ (5) วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถ ฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่งมีความประณีตงดงาม

เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13:30 น. วัดที่ (6) วัดท่าการ้อง กราบนมัสการ หลวงพ่อยิ้ม ซึ่งภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่ และศักสิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมาก วัดที่ (7) วัดเชิงท่า ชมความงามของเครื่องไม้อยุธยาที่สวยงาม และสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากและรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้

15:00 น. วัดที่ (8) วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด วัดที่ (9) วัดหน้าพระเมรุ นมัสการ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงฯ

17:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยเนื้อที่กว่า 60 ไร่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก และของที่ระลึกมากกมาย เช่น โรตีสายไหมที่ขึ้นชื่อ เป็นต้น

18:00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19:30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
ทัวร์อยุธยา