ทัวร์อินเดีย5

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัขมาฮาล 6 วัน (FD)

ราคาเริ่มต้น 19,991 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: IND-FD-151 Tag:
สายการบิน: AirAsia

ทัวร์อินเดีย
อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา 6 วัน 3 คืน
สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี
ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)

วันที่เดินทาง

28 ก.พ.-05 มี.ค. 61, 21-26 ก.พ. 61, 23-28 ก.พ. 61

ทัวร์อินเดีย
วันแรก สนามบินดอนเมือง
18.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
21.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองจัยปูร์ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD130 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.20 ชั่วโมง)

วันที่สอง สนามบินจัยปูร์ – เมืองเดลี – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองศรีนาคา(แคชเมียร์) – เล่นสกีเทือกเขากุลมาร์ค – แคชเมียร์ – บ้านเรือ
00.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินจัยปูร์ นำท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) ชื่อเต็มคือ National Capital Territory of Delhi (NCT) เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลีเก่า(Old Delhi) เขตวัฒนธรรมในสมัยโบราณ ประกอบไปด้วย มัสยิต สุเหร่า เป็นจำนวนมากและเดลีใหม่ นิวเดลี (New Delhi) ส่วนที่อังกฤษสร้างขึ้นเป็นที่ตั้งรัฐสภาสถานที่ทำการของรัฐบาล ถือเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดีย เป็นเมืองสมัยใหม่ที่ประกอบไปด้วย ย่านการค้าทันสมัยเป็นจำนวนมาก และยังเป็นที่ตั้งของประตูอินเดีย ซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของอินเดีย กรุงเดลีได้เคยเป็นศูนย์กลางทางการปกครองถึง 7 ครั้ง คือในสมัย พระเจ้าดีลิฟ ยุคกษัตริย์อลาอุดดิน ยุคอุดดิน ตุฆลัค ยุคโมฮัมหมัด ตุฆลัค ยุคกษัตริย์ฟิโรซซาร์ แห่งราชวงศ์ตุฆลัค ยุคกษัตริย์หุมายุน ยุคกษัตริย์ชาห์จะฮาน ทำให้ได้รับฉายาว่า มหานคร 7 ราชธานี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา โดยเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ 6E 653
11.40 น. ถึง สนามบิน เมืองศรีนาคา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง “ศรีนาคา” นครหลวงของ แคว้นจามมู-แคชเมียร์ ซึ่งตั้งในหุบเขาแคชเมียร์ จนเป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้และงานฝีมือ ศิลปะที่ผลิตจากไม้ วิถีชีวิตของผู้คนในทะเลสาบดาลเป็นชีวิตที่อยู่คู่กับสายน้ำอันเงียบสงบ มีเรือเป็นพาหนะสำคัญในการเดินทางไปมาในทะเลอันกว้างใหญ่ แต่งแต้มความงดงามแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆ ของผู้คนดั้งเดิมที่นี่ ทึ่งกับสีสันของสวนผักลอยน้ำ พร้อมตลาดน้ำยามเช้าที่สร้างชีวิตชีวาให้กับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค(GULMARG) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.ห่างจากศรีนาคาราว 56 กม.) กุลมาร์ค เทือกเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านท้องทุ่งนา ฝูงแกะ แนวเขาที่สลับซับซ้อนและงดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว สถานที่สำหรับเล่นสกี และส่วนฤดูร้อนจะแปรเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก 2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทิวทัศน์โดยรอบจะเป็นวิวต้นสนที่สวยงาม นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา) ขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางจะได้เห็นวิวทิวทัศน์,หมู่บ้านยิปซีที่ในช่วงฤดูหนาวจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจามมูและจะกลับมาพักอาศัยในช่วงฤดูร้อน ชมวิวภูเขาหิมะที่สวยงามและถ้าฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรสต์ *อิสระให้ท่านได้เล่นสกี ชมวิว ถ่ายรูป เล่นหิมะตามอัธยาศัย (ค่าอุปกรณ์เล่นสกีไม่รวมในค่าทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น) จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านลงจากยอดเขากุลมาร์ค เดินทางกลับสู่ศรีนาคา
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก BOAT HOUSE (บ้านเรือ)

วันที่สาม แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – แคชเมียร์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม (PAHALGAM) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม. หมู่บ้านพาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะ (Village of Shepherds) เดิมเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ พาฮาลแกมอยู่ห่างจากศรีนาคา 90 กิโลเมตร เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่นิยมมาก พาฮาลแกม ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์” ช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาว น้ำในลำธารใสเย็น แม่น้ำสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็น แม่น้ำลิดดาร์ (Liddar) แม่น้ำสายสำคัญในพาฮาลแกม มีร้านค้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้าและหญ้าฝรั่น (Saffron) หญ้าฝรั่นมีขายอยู่ทั่วแคชเมียร์แต่ที่พาฮาลแกมเป็นแหล่งเพาะปลูกหญ้าฝรั่นที่ใหญ่ที่สุดและมีคุณภาพดีที่สุด สรรพคุณของหญ้าฝรั่นคือลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย ระหว่างการเดินทางไปพาฮาลแกมให้ท่านได้ชมวิวที่สวยงามสองข้างทางและเก็บภาพประทับใจ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
นำท่านชม เมืองพาฮาลแกม ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก สนุกสนานกับการขี่ม้าชมหุบเขาพาฮาลแกม (ค่าขี่ม้าไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นคะ) นอกจากนี้ท่านยังสามารถเก็บภาพประทับใจโดยมีฉากหลังเป็นวิวภูเขาที่สวยงาม สูดอากาศบริสุทธิ์ เดินเล่นชิวๆ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อิสระตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก BOAT HOUSE (บ้านเรือ)

วันที่สี่ แคชเมียร์ – ล่องเรือทะเลสาบดาล – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองเดลี – อัครา
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบดาลโดยเรือสิคารา ชมความงดงามของทะเลสาบ ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะที่ล้อมรอบเมืองนี้ สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำบริเวณรอบทะเลสาบ มีนกนานาชนิด ดอกไม้ พืช ทะเลสาบที่มีความใส ชมชาวบ้านที่ดำรงชีวิตบนสายน้ำโดยมีเรือเป็นพาหนะสำคัญ ชมสวนผักลอยน้ำและตลาดน้ำยามเช้าที่มีชีวิตชีวา สนุกสนานกับการซื้อของมากมายที่พ่อค้านำมาขาย สามารถต่อรองราคากันได้ตามอัธยาศัย พาท่านล่องเรือภายในทะเลสาบชมวิวพร้อมสูดอากาศบริสุทธ์ จนถึงเวลาอันสมควรนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
15.05 น. เดินทางสู่ เมืองเดลี โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ 6E 653
16.45 น. ถึง สนามบินเมืองเดลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า “ฮินดูสถาน” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลัคเนาว์ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.ให้ท่านพักผ่อนบนรถ ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางจนเดินทางถึงเมืองอัครา)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE LIGHT HOUSE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท – จัยปูร์ – สนามบิน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าชม ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาลสุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171 พระองค์มอบความไว้วางใจแก่ อรชุมันท์ พานุ เพคุม และเรียกนางว่า มุมตัซ มาฮาล “อัญมณีแห่งราชวัง” พระมเหสีติดตามพระองค์แม้แต่ในสนามรบ แนะนำพระองค์ในเรื่องราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระมเหสียิ่งนัก ครั้นในปี พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสีมุมตัซสิ้น พระชนม์ หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 การสิ้นพระชนม์ของ พระมเหสีทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าอยู่ถึงสองทศวรรษ ราชสมบัติส่วนใหญ่สูญเสียไปเพื่อการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์
นำท่านชม อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ประทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์จะฮาน ทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่เป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยมมุสซามานบูรช์ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์จะฮาน ถูกคุมขังเอาไว้และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมือง จัยปูร์ (Jaipur) หรือ ชัยปุระ เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดียและยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของรัฐราชสถาน และความนิยมจากนักท่องเที่ยวอันดับ 7 ของประเทศอินเดีย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองชัยปุระมีประวัติศาตร์ยาวนานไม่ต่ำกว่า 300 ปี โดยมหาราชาไสว จัย ซิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh ll) ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้าง มหานครสีชมพู (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม. ระหว่างทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกว่าจะเดินทางถึงเมืองจัยปูร์)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่หก สนามบินดอนเมือง
00.50 น. ออกเดินทางจากเมืองจัยปูร์ เพื่อกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD131
06.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ…………..
ทัวร์อินเดีย