96e2b440ebe39f8f53ca53b7aac05bdd

ทัวร์อินเดีย KASHMIR ศรีนาคา พาฮาแกม 5 วัน 4 คืน (6E)

ราคาเริ่มต้น 32,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: IndiGo_Logo

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา เดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคชเมียร์ และเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคชเมียร์ ในตอนเช้าของเมืองนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าล่องเรือมาขายเป็นตลาดดอกไม้และเป็นวิถีชีวิตในตอนเช้าที่ทะเลสาบดาล พิเศษ!!! นำทุกท่านลงเรือพายโบราณ หรือที่เรียกว่า “เรือชิคาร่า”

วันที่เดินทาง

มิถุนายน 67 – กันยายน 67

ทัวร์อินเดีย 
14.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W
สายการบินอินดิโก (6E) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
17.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ 6E 1054 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

19.55 น. เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่อินเดีย เร็วกว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ ประเทศอินเดีย
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม
จากนั้น เข้าสู่ที่พัก MAUSE SAROVER หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองเดลี อินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า เดินทางสู่ อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบินอินทิรา คานธี (บริการอาหารแบบ SET BOX)
09.55 น. เดินทางสู่สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 2653 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 ชั่วโมง) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
11.10 น. เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รัฐแคชเมียร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย ได้รับขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” ด้วยธรรมชาติที่สวยงามใครมาเยือนก็ต้องหลงรัก นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกหญ้า Saffron ที่ใหญ่ที่สุด

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม (Pahalgam) สถานที่ที่โอบล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัย และ แม่น้ำลิดเดอร์ พาทุกท่านชมวิวเทือกเขาหิมาลัย ที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอด
เมื่อเดินทางถึงพาฮาลแกม นำท่านขี่ม้าชมเมือง(Pony Ride Ride) ซึ่งเมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าคล้ายกับ”สวิตเซอร์แลนด์”และยังเป็นเมืองที่นิยมมาถ่ายภาพยนตร์กันอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ที่พัก HOUSEBOAT
จากนั้น พักที่ Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา วิวจาก House Boat ในตอนเช้าท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบดาลและวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่จะนำกระเป๋าหนัง เมล็ดดอกไม้หญ้า Saffron มาขายกันบนเรือในราคาย่อมเยาว์ (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ“แดนทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ (Meadow of Gold)” ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและถือเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงสามารถเที่ยวชมได้ทุกฤดู จัดเป็นสถานที่ที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต นำท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า ชมเทือกเขากุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,979 เมตรจากน้ำทะเล เพื่อขึ้นไปยัง (เฟส1) สถานีกงโดรีบนเขา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร (กรณีเคเบิ้ลคาร์ไม่เปิดให้บริการอันเนื่องมาจากสถานการณ์อันคาดการณ์ไม่ได้หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจะทำการคืนเงิน 10 USD/ท่าน)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา เดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคชเมียร์ และเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคชเมียร์ ในตอนเช้าของเมืองนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าล่องเรือมาขายเป็นตลาดดอกไม้และเป็นวิถีชีวิตในตอนเช้าที่ทะเลสาบดาล พิเศษ!!! นำทุกท่านลงเรือพายโบราณ หรือที่เรียกว่า “เรือชิคาร่า”
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ที่พัก HOUSEBOAT
จากนั้น พักที่ Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สวนแห่งราชวงศ์โมกุล หรืออีกหนึ่งฉายาที่รู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ซึ่งภายในสวนประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ถูกสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือดี ในสมัยของจักรพรรดิอักบาร์ ประกอบไปด้วยสระน้ำ ลำธาร และแปลงดอกไม้นานาชนิด พาทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) เป็นสวนแห่งความรัก ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจาฮันจีร์ เพื่อพระมเหสีเนอร์อันเป็นที่รัก มีความกว้างถึง 539 เมตร สถานที่นี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างขึ้นทอดผ่านให้เดินไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำพุนั่นเอง

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์ สวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ผู้ที่ไปเยือนที่แห่งนี้ได้ดื่มด่ำทั้งความงามและความโรแมนติก
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านไปยัง อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์
19.55 น. เดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 6126
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
21.30 น. เดินทางถึงเมืองเดลี นำท่านรับสัมภาระเดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนั้น เข้าสู่ที่พัก MAUSE SAROVER หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองเดลี อินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี
10.20 น. เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 1053
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
16.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์อินเดีย