TG Sweety Golden Triangle 5D 4N

ทัวร์อินเดีย Sweety Golden Triangle 5D 4N (TG)

ราคาเริ่มต้น 33,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: tg

นำท่านชม กุตุบมีนาร์ (Qutub Minar) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ได้รับสถานะมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นหอสูงที่สร้างด้วยหินทรายแดง และหินอ่อน มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) กุตุบมีนาร์เป็นหอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดียและแสดงถึงจุดเริ่มต้นของการปกครองโดยชาวมุสลิมในประเทศนี้

วันที่เดินทาง

22 มี.ค. 67 – 25 มี.ค. 67, 14 ก.ย. 67 – 17 ก.ย. 67, 19 ต.ค. 67 – 22 ต.ค. 67

ทัวร์อินเดีย

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เดลลี – ชัยปุระ – L D
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

07.00 น. ออกเดินทางจากสู่ เดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 323
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
09.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองนิวเดลลี (New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านชม กุตุบมีนาร์ (Qutub Minar) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ได้รับสถานะมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นหอสูงที่สร้างด้วยหินทรายแดง และหินอ่อน มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) กุตุบมีนาร์เป็นหอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดียและแสดงถึงจุดเริ่มต้นของการปกครองโดยชาวมุสลิมในประเทศนี้

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางไป ชัยปุระ (Jaipur) ระยะทาง 300 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช.ม. …ชัยปุระ หรือเรียกว่าเมืองสีชมพู (Pink City) เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐราชสถาน อีกทั้งเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุด สิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะในบริเวณตัวเมืองเก่านั้นได้รับการทาสีให้เป็นสีชมพู สาเหตุเนื่องมาจากในสมัยของมหาราชา Ram Singh อินเดียยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ มีการต้อนรับกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 (Edward VII) จาก สหราชอาณาจักร (ในสมัยที่ดำรงพระยศเป็น Prince of Wales) เมื่อปี ค.ศ.1853 จึงมีรับสั่งให้ราษฎรทาสีบ้านเรือนเป็นสีชมพูเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่กษัตริย์เจ้าอาณานิคม จัยปูร์ในอดีตถือเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ทั้งด้านวัตถุและวิทยาการสถาปัตยกรรม จะสังเกตได้จากวังและป้อมโบราณตลอดจนบ้านเรือนต่างๆ นำท่านเช็คอิน สัญลักษณ์เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม (Hawa Mahal) ถ่ายรูปด้านนอกเท่านั้น หนึ่งในหลายพระราชวังที่อยู่ในกำแพงเมืองของนครสีชมพูแห่งนี้ พระราชวังสายลมเคยเป็นฮาเร็มของมหาราชา มีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างด้วยหินทรายออกแดง รูปแบบของสถาปัตยกรรม สไตล์เปอร์เซียกับโมกุล ที่สวยเด่นคือลวดลายฉลุหินตามหน้าต่าง ช่องระบายอากาศที่บรรดา นางสนมในวังใช้เป็นที่แอบดูชีวิต ความเป็นอยู่ของสามัญชนทั่วไปด้านนอก และประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมมีช่องหน้าต่าง จำนวนมากถึง 152 ช่อง
ตลาดฮาวามาฮาล (Hawa Mahal Bazaar) สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพิมพ์ลายแบบชัยปุระ กระเป๋าย่าม ร่มสีสวยและรองเท้าหนัง ซึ่งรองเท้าหนังในเมืองจัยปูร์นี้ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของงานดีและราคาถูก ข้าวของที่ขายราคาต่อรองได้และไม่แพงนัก ขึ้นอยู่กับศิลปะการต่อราคา..ช้อปปิ้งให้หายคิดถึงอินเดียกันไปเลย!
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก: ……….Jaipur หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
ชัยปุระ – อัครา B L D
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้น นำท่านไป แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) เดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองชัยปุระ สร้างที่เคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) นอกจากนี้ในสมัยก่อนด้านล่างของป้อมยังเป็นทะเลสาบ จึงเป็นปราการสำคัญเพื่อป้องกันข้าศึกได้อีกชั้น ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของราชวงศ์กาญจวาหาอยู่หลายร้อยปี ก่อนมหาราชาสะหวายจัย ซิงห์ที่ 2 จะตัดสินใจย้ายลงไปสร้างเมืองใหม่ยังชัยปุระ

ภายในพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท ประกอบด้วยพระตำหนักต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างในสมัยของมหาราชามาน ซิงห์ (Maharaja Man Singh) ในปี ค.ศ. 1592 และได้มีการขยายต่อเติมโดยมหาราชาองค์ต่อๆมา ช่วงนั้นจักรวรรดิโมกุลเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนนี้จึงทำให้รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหว่างราชปุตกับโมกุล…ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งรถจี๊บกลับ
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ จาลมาฮาล (Jal Mahal) หรือพระราชวังสายน้ำ (Water Palace) ซึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมันสกา (Man Sagar) โดยพระราชวังแห่งนี้ถูกต่อเติมและปรับปรุงโดยมหาราชาสะหวายจัยสิงห์ที่ 2 ตัวพระราชวังนั้นสร้างได้อย่างสวยงามตามสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกุลซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งก่อสร้างในรัฐราชสถาน โดยมีเทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่เบื้องหลัง ตัวอาคารสร้างโดยใช้หินทราย ประกอบด้วยทั้งหมด 5 ชั้นซึ่ง 4 ชั้นล่างจะถูกน้ำท่วมเมื่อทะเลสาบมีระดับน้ำสูงสุด โดยเหลือเพียงชั้นบนสุดซึ่งจะเผยขึ้นมาเหนือน้ำเท่านั้น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
บ่าย พระราชวังหลวงหรือพระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace) พระราชวังอันเป็นที่ประทับของมหาราชาแห่งชัยปุระ สร้างขึ้นในสมัยมหาราชาไสวจัยซิงห์ที่ 2 จากนั้นก็ได้รับการดูแลต่อเติมโดยมหาราชาของชัยปุระรุ่นต่อๆมา โดยสถาปัตยกรรมได้รับการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุล
โดยซิตี้พาเลซได้เปิดให้เข้าชมในนามของพิพิธภัณฑ์ไสวมานซิงห์ ภายในเขตพระราชฐานมีศาลาว่าราชการที่มหาราชาใช้ปรึกษางานกับข้าราชบริพาร ตั้งอยู่กลางผังพระราชวังและเหยือกเงิน (Silver Urms) แท้ๆ 2 ใบของมหาราชามัดโฮซิงห์ที่ 2 (Maharaja Madho Singh II) ซึ่งเหยือกสีเงินนี้จะวางอยู่ของประตูทางเข้า เหยือกนี้มีความสูงถึง 1.6 เมตร บรรจุน้ำได้ 900 ลิตร ในอดีตเคยถูกใช้บรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาเพื่อนำไปใช้ในพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7
ไฮไลท์นำท่านเข้าชม Private Area
พระราชวังส่วนในของมหาราชา

ชมห้องพิเศษเพิ่มอีก 3 ห้อง โดยมีไกด์พาเราเดินชมจุดต่างๆ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ หรือน้ำผลไม้ พร้อมของว่าง และยังสามารถชมวิวมุมสูงของซิตี้พาเลสได้ด้วย
1.The Blue Palace or Sukh Niwas – ไฮไลต์ที่ใครๆมาชัยปุระก็ต้องแวะ เป็นห้องที่มักจะเห็นตามหนังสือ สื่อโซเชียลต่างๆ เป็นที่นิยมสำหรับ สายถ่ายรูป สายทำคอนเทนต์ และบล็อกเกอร์จากทั่วโลก ในอดีตเป็นห้องสำหรับพักพระวรกายของราชวงศ์ด้วยการโล้ชิงช้า ห้องนี้เน้นโทนสีฟ้า และมีการเขียนลวดลายเป็นดอกไม้ ใบไม้ด้วยสีขาว ดูสวยงามทีเดียว
2.The Room of Mirrors or the Sri Niwas เป็นห้องบรรทม ผนังและเพดานห้องประดับประดาด้วยกระจก ไฮไลท์ของห้องนี้คือ เมื่อปิดประตูแล้วจุดเทียน จะเห็นความวับวาวของกระจกที่สะท้อนแสงเทียน ดูระยิบระยับเหมือนดวงดาว
3. The Golden room of Shobha Niwas – ห้องนี้คล้ายๆ เป็นห้องรับแขก เป็นอีกห้องที่สวยงาม ห้องนี้ออกโทนสีทอง ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนและมีเสาสีทอง ประดับประดาด้วยกระจก หินสีแดง สีเขียว ตกแต่งเป็นลวดลายดอกไม้อยู่บนผนังและเพดาน
นำท่านไปจุดเช็คอินสุดชิค ประตูปาตริก้า (Patrika gate) ประตูเมืองลำดับที่ 9 ของนครชัยปุระ ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนจาวาฮาร์ (Jawahar Circle) ประตูสีพาสเทลสดใส สะบัดส่าหรีกันอให้เต็มที่รับรองรูปออกมาปังแน่นอน! นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัคระ (Agra) ระยะทาง 246 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง อัคระอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า “ฮินดูสถาน” (Hindustan) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ถึงอัคระนำท่านเข้าสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก: ……….Agra หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
อัครา – เดลลี B L D
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้น นำท่านชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ทัชมาฮาล เมืองอัคราประเทศอินเดีย สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ …ทัชมาฮาลถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ในเมืองอาครา ส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุด คือหลุมศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึ่งถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคำรับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 ปี ทัชมาฮาลมีเนื้อที่ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นที่ตั้งของมัสยิด มีหออาซาน (หอสูงสำหรับร้องแจ้งเวลาทำนมาซ) และมีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ชื่อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที่สวยกว่าได้

นำท่านชม พระราชวังอัคราฟอร์ด (Agra Fort) เป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง ตั้งตระหง่านสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอัครา พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนน์ พระองค์ถูกกักขังอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามตำนานกล่าวว่าให้วันสุดท้ายของชีวิตพระองค์ใช้เวลาทั้งวันในการจ้องมองเศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาล และสิ้นพระชนม์ด้วยเศษกระจกในกำมือ พระองค์ถูกฝังในทัชมาฮาล เคียงข้างพระมเหสีซึ่งพระองค์ไม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน มิได้ประสงค์ที่จะถูกฝังร่วมกับประมเหสี แต่พระองค์มีแผนการที่จะสร้างสุสานอีกแห่งด้วยหินอ่อนสีดำ เพื่อเป็นสุสานของพระองค์ แต่ผู้รู้หลายท่านเชื่อว่าพระองค์ประสงค์ที่จะถูกฝังเคียงข้างพระนางมุมตัซ มาฮาล
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางไป เดลลี ระยะทาง 215 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง ผ่าชมประตูเมืองอินเดีย (Indian Gate) ใช้เป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จุดไฟ อมรชีวินบูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดับ ตั้งแต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจนปัจจุบัน มีชื่อจารึกไว้ที่แผ่นหิน 85,000 ชื่อ นำท่านผ่านชมราชปาติภาวัน (Rashtrapati Bhavan) ทำเนียบรัฐบาล ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายรูปร่างผสมแบบอังกฤษและโมกุล นำท่าน ช้อปปิ้งที่ ตลาดพื้นเมือง ตลาดจันปาร์ต Janpath Market สินค้าพื้นเมืองของประเทศอินเดียที่มาทั่วสารทิศ…ที่นี่คุณจะได้รับที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดของถนนช้อปปิ้ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลลี

ที่พัก: ……….Delhi หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เดลลี – กรุงเทพฯ – – –

00.20 น. ออกเดินทางจากสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

ทัวร์อินเดีย