ทัวร์อุดร

ทัวร์อุดรธานี – ขอนแก่น 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น 4,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: UDN-001 Tag:

ทัวร์อุดรธานี
HILIGHT
วังนาคินทร์ – คำชะโนด – ศาลปู่ย่า – สักการะ 2 พระธาตุ
พระธาตุขามแก่น–พระธาตุแก่นนคร-ช็อปปิ้งตลาดกลางคืนชื่อดังยูดีทาวน์
ชิมอาหารพื้นบ้านอันเลื่องชื่อ วีทีแหนมเนืองไก่ย่าง
เปิดประตูสู่อีสานเที่ยวอุดรธานี
มุ่งคำชะโนด
2 วัน 1 คืน บุญหนักๆต้องจัดแล้วววว
สักการะพระธาตุ ขึ้นคำชะโนดสักการะพ่อปู่ศรีสุทโท

วันที่เดินทาง

14-15 มี.ค. 63, 11-12 เม.ย. 63, 18-19 เม.ย. 63, 2-3 พ.ค. 63, 09-10 พ.ค. 63, 16-17 พ.ค. 63, 23-24 พ.ค. 63, 30-31 พ.ค. 63, 25-26 มี.ค. 63

ทัวร์อุดรธานี

02.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
03.00 น. คณะเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานีโดย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มีบริการอาหารเช้า (1)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ครัว ครูบล (2)
บ่าย เดินทางถึง พระวัดศิริสุทโธ คำชะโนด นำท่าน ไหว้พระองค์ใหญ่ เดินเข้าป่าคำชะโนดโดยใช้สะพาน ระหว่าง เดินทางเข้าป่าจะพบรอยสะพานแยก (ระหว่างน้ำกับเกาะ,เล่ากันว่าจะไม่สามารถเชื่อมรอยต่อของ สะพาน กับกับเกาะได้ จะแตกออกตลอด เค้าเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาล)ไหว้ศาล พ่อปู่ศรีสุทโทที่ท่านเป็นพญานาคราช ณ เมืองบาดาล ตามความเชื่อ ชมต้นชะโนด เชิญท่าน “ลูบฆ้อง” เป็น ความเชื่อว่าคนมีบุญใช้มือลูกเบาๆ ที่ฆ้องอย่างต่อเนื่องจะเกิดเสียงดังขึ้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (สามารถใช้ ลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคล และ (“ลูบฆ้อง”)
15.30 น นำพาทุกท่านไปศาลปู่ย่า แวะชิมชาอู่หลง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้เกิดขึ้นโดยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า และความร่วมมือของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีหลายต่อหลายรุ่น มีอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่บอกเล่าเรื่องราวการอพยพมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อ 120 ปีที่ผ่านมา และประวัติความเป็นมาของเจ้าปู่-ย่า ด้านนอกอาคารมีการจัดสวนอย่างสวยงามแบบจีน ภายใต้แนวคิด สวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญู เป็นเรื่องเล่าของชาวจีนที่ได้รับการยกย่องว่ามีความกตัญญูเล่าขานต่อกันมาแต่โบราณ ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และคติสอนใจ ทำให้ได้กลิ่นอายเหมือนอยู่เมืองจีน

เย็น นำพาทุกท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ วีทีแหนมเนือง (3)
ค่ำ เดินทางเข้าสู่โรงแรมธารบุรี นัดหมายทุกท่านไปช็อปปิ้ง UD Town

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
09.00 น. เช็คเอ้าท์ พร้อมมุ่งหน้าเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่น
11.00 น นำทุกท่านเดินทางไปสักการะพระธาตุขามแก่น เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในภาตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านพระธาตุขามแก่นมีตำนานเล่าขานกันว่า คณะอัญเชิญพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า จากเมืองโมรีย์ (ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน) นำโดยกษัตริย์เจ้านครโมรีย์ พร้อมด้วยพระอรหันต์ 9 องค์ ได้เดินทางเพื่อนำพระอังคารธาตุไปบรรจุในพระธาตุพนม ซึ่งระหว่างนั้นยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ระหว่างทางได้แวะพักในบริเวณดอนมะขาม อันที่ตั้งของพระธาตุขามแก่นในปัจจุบัน ซึ่งมีต้นมะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือเพียงแก่นและได้นำพระอังคารธาตุไปวางพักไว้บนแก่นมะขามนั้น รุ่งเช้า จึงเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานที่ก่อสร้างพระธาตุพนมต่อไป เมื่อไปถึงปรากฎว่า พระธาตุพนมได้สร้างเสร็จแล้ว จึงต้องนำพระอังคารธาตุ กลับตามเส้นทางเดิม โดยตั้งใจว่าจะนำกลับไปยังนครโมรีย์ของตนตามเดิม เมื่อกลับมาถึงดอนมะขามที่เคยพักแรม ได้เห็นมะขามต้นที่ตายเหลือแต่แก่น กับฟื้นคืนชีวิตแตกใบเขียวชะอุ่ม น่าอัศจรรย์ จึงพร้อมใจกันสร้างพระธาตุครอบต้นมะขามและบรรจุพระอังคารธาตุไว้และพระพุทธรูปบรรจุไว้ภายใน และให้นามว่า “พระธาตุขามแก่น”
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ แซ่บนัวครัวอีสาน (5)
บ่าย นำพาทุกท่านสักการะพระธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุ แก่นนคร พระธาตุ 9 ชั้นเหลืองอร่ามสวยงามจนเลื่องลือ อยู่ในวัดเก่าแก่ของเมือง“ ขอนแก่น”หนึ่งในสถานที่ ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ด้วยสถาปัตยกรรมทางศาสนาอัน ประณีตวิจิตรทุกรายละเอียดและที่ชั้นบนสุดของพระ มหาธาตุสามารถชมวิวบึงแก่นนคร และทิวทัศน์เมือง ขอนแก่นได้อย่างตระการตา
14.30 น ได้เวลาอันสมควรแก่การเดินทางกลับกรุงเทพ
23.00 น เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
ทัวร์อุดรธานี