HKG33_0

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เที่ยวคุ้ม 3 เมือง!! (HX)

ราคาเริ่มต้น 13,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: HONGKONG AIRLINES

นำท่าน ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือที่รู้จักกันในชื่อของ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง เป็น            หนึ่งใน  แลนด์มาร์คการ           ท่องเที่ยวของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน เนื่องจากมาเก๊า เคยเป็น              ดินแดนในปกครองของประเทศโปรตุเกสมาก่อนจนกระทั่งถึงปี 1999 ซึ่งก่อนที่จะมีการส่งมอบมาเก๊าคืน        ให้แก่จีน ได้มีโครงการในการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นที่ระลึกในความสัมพันธ์อันดีระหว่างโปรตุเกส  และมาเก๊าโดยสร้างเสร็จในปี 1999 นั่นเอง ทั้งนี้ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมตั้งยื่นออกไปบนท้องทะเล ห่างจาก   ชายฝั่ง 60 เมตร องค์ประติมากรรมมีความสูง 20 เมตร ประทับอยู่บนฐานดอกบัวซึ่งมีความสูงอีก 4 เมตร

วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน 66 – ธันวาคม 66

ทัวร์ฮ่องกง
DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) (-/-/-)
23.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน HONGKONG AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ: ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
02.00 ออกเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX782
DAY 2 เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองมาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ ปอล์ต – จัตุรัสเซนาโด – ร้านของฝาก – เมืองจูไห่ (-/L/D)
05.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง (เขตการปกครองพิเศษ)
(ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)
08.00 หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับ อากาศ
ได้เวลานำท่านท่านเดินทางข้ามไปยัง เมืองมาเก๊า (Macao) **ทุกท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพย์สินส่วนตัวผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ** ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที
นำท่าน ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือที่รู้จักกันในชื่อของ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง เป็น หนึ่งใน แลนด์มาร์คการ ท่องเที่ยวของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน เนื่องจากมาเก๊า เคยเป็น ดินแดนในปกครองของประเทศโปรตุเกสมาก่อนจนกระทั่งถึงปี 1999 ซึ่งก่อนที่จะมีการส่งมอบมาเก๊าคืน ให้แก่จีน ได้มีโครงการในการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นที่ระลึกในความสัมพันธ์อันดีระหว่างโปรตุเกส และมาเก๊าโดยสร้างเสร็จในปี 1999 นั่นเอง ทั้งนี้ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมตั้งยื่นออกไปบนท้องทะเล ห่างจาก ชายฝั่ง 60 เมตร องค์ประติมากรรมมีความสูง 20 เมตร ประทับอยู่บนฐานดอกบัวซึ่งมีความสูงอีก 4 เมตร ตลอดทั้งองค์ทำด้วยทองสำริด รวมแล้วมีน้ำหนักกว่า 1.8 ตัน ถือเป็นหนึ่งในงานประติมากรรมที่ทั้ง สวยงามและมีเอกลักษณ์สมกับเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของมาเก๊า
นำท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝุ่นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็นโบสถ์สำคัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนั้น เป็นหนึ่งในโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสเซนาโด้ (Senado Square) จัตุรัสเมืองมาเก๊า เป็นสถานที่นัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้อหมูแผ่นรสต่างๆ หมูฝอย และขนมเบอเกอรี่ได้จากที่นี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเข้าด้วยกัน อาหารและขนมต่างๆจึง ได้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝาก
นำท่านเดินทางสู่ เดอะเวนีเชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็นชื่อโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีห้องพักรับรองหลายพันห้อง มีคาสิโนที่นักพนันและนักท่องเที่ยวระดับไฮโซมาเล่น ภายในตัวอาคารทั้งหมดถูกออกแบบตามสไตล์อิตาเลียน และที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นบนเพดานที่วาดลวดลวยเอาไว้อย่างวิจิตรบรรจง ให้บรรยากาศแบบเวนิส ประเทศอิตาลี ตลอดจนมีแหล่งจับจ่ายระดับโลกรวมอยู่ในที่เดียวกัน ที่นี่ยังมีเรือกอนโดลามากกว่า 50 ลำ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยู่ภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบด้านนอกอีกด้วย (ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า) ผ่านชม เดอะปารีเชียน มาเก๊า (The Parisian Macao) หรือที่รู้จักกันในนามของ หอไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า ที่นี่จำลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไว้ที่หน้าโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่า ความสูงเทียบได้กับตึก 33 ชั้น (ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์)
ได้เวลานำท่านท่านเดินทางข้ามไปยัง เมืองจูไห่ (Zhuhai) **ทุกท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพย์สินส่วนตัวผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที เป็นเมืองที่มีอาณาบริเวณเขตมหาสมุทรใหญ่ที่สุด มีเกาะมากที่สุด และมีแนวชายฝั่งทางทะเลยาวที่สุดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางริมฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ำจูเจียง หรือแม่น้ำไข่มุกที่ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ในมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของประเทศจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
ที่พัก GRANG INN HOTEL / 2000 YEARS HOTEL / HUAFENG HOTEL หรือ เทียบเท่า
**ทางโรงแรมมีห้องพักประเภท TRP ROOM หรือ ห้องพัก 3 ท่าน จำนวนจำกัด**
DAY 3 วัดผู่ถัวซาน – ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม – ชมโรงละครจูไห่ – ถนนคู่รัก – ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่ – อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ของพระโพธิสัตว์กวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า ซึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นมหาบุรุษมีวัฒนธรรมโดยรวมกว้างขวาง
นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ที่ร้านค้าหยก , สมุนไพร และผ้าไหม ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่
นำท่าน แวะถ่ายรูป(ด้านนอก) โรงละครจูไห่ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ดูโดดเด่น ล้ำยุค และทันสมัยดูคล้ายกับโอเปร่าเฮ้าส์ ในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเริ่มการก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ.2010 มีพื้นที่ก่อสร้างรวม 59,000 ตารางเมตร ใช้งบลงทุนก่อสร้างไปมากกว่า 1,008 ล้านหยวน โดยได้รับการออกแบบเป็นรูปทรงเปลือกหอยฝาประกบกัน 2 อัน ที่ดูกึ่งโปร่งใสในตอนกลางวัน และดูใสราวกับแสงจันทร์ในยามค่ำคืน ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาให้กับชื่อเรียกของเปลือกหอยอันเล็กว่า “เปลือกหอยดวงจันทร์” โดยเป็นโรงละครที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ 500 คน และเปลือกหอยอันใหญ่ว่า “เปลือกหอยดวงอาทิตย์ ” ซึ่งเป็นโรงละครขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากถึง 1,600 คน และสามารถตอบสนองความต้องการด้านดนตรีขนาดใหญ่ ทั้งละครเพลง บัลเลต์ ซิมโฟนี และการแสดงสุดอลังการได้มากมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น แวะถ่ายรูป สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู สร้างขึ้นจากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไข่มุก บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผ้าพัดพลิ้ว อุ่นรอยยิ้มทั้งบนใบหน้าถึงมุมปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่งเมืองจูไห่นั่นเอง ไม่ว่าใครไปเมืองจูไห่ก็ต้องแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ
อิสสระช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองจูไห่ เป็นที่มีสินค้าทุกอย่างให้เลือกสรรอย่างครบครัน คล้ายๆกับ สยามบ้านเราแต่แตกต่างกัน ที่ตรงตลาดแห่งนี้จะตั้งอยุ่ชั้น ใต้ดินของเมืองโดยมีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีร้านค้าเป็นล็อค ๆ มากกว่า 5000 ร้านค้า ส่วนสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าแฟชี่นวัยรุ่นทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ก างเกง นาฬิกา ของเล่น ฯลฯ ในราคาที่รับได้ที่สำคัญสามารถต่อรองราคาได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
ที่พัก GRANG INN HOTEL / 2000 YEARS HOTEL / HUAFENG HOTEL หรือ เทียบเท่า
**ทางโรงแรมมีห้องพักประเภท TRP ROOM หรือ ห้องพัก 3 ท่าน จำนวนจำกัด**

DAY 4 เมืองฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หรือ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานำท่านเดินทางกลับมายัง เมืองฮ่องกง โดยใช้สะพาน HZMB
**ทุกท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพย์สินส่วนตัวผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง **
นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มักจะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นั้นช่วยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องเซียมซีที่แม่นมาก และ ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด เสี่ยงเซียมซีสุดแม่น โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ชาวจีนมักมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธีนั่นเอง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูสไตล์ฮ่องกง
นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ตำนาน แชกงหมิว มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ “แช กง” เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยำเกรงต่อกำลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้ามีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาแต่ความโชคดี มีอำนาจเข้มแข็ง เสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบัน ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ ด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้ามากราบไหว้จะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล
โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับสำหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง เป็นรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกำเนิดขึ้นที่นี่ สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร ร้านหยก (Jade Shop) ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าหยกคุณภาพดีของเมือง
อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกกับการช้อปปิ้ง ให้ท่านได้อิสระจนกว่าถึงเวลานัด ตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก๊อก
23.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX761
01.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทัวร์ฮ่องกง