ctp7 mfm

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2 คืน (NX)

ราคาเริ่มต้น 4,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: MFM-NX-496 Tag:
สายการบิน: NX

ทัวร์ฮ่องกง
จากนั้นนำท่านผ่านด่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่านพิธีการตรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
นำท่านชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน ซึ่งเป็นการแสดงกลางแจ้ง สลับกับการแสดงบนเวที การแสดงจะประกอบไปด้วยชุดการแสดงที่หลากหลายโดยจะเน้นเรื่องราวเกี่ยวประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์หมิง เช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย แสง สี มีความอลังการ

วันที่เดินทาง

5-7 ธ.ค. 62, 22-24 พ.ย. 62, 27-29 พ.ย. 62, 9-11 ธ.ค. 62, 22-24 ธ.ค. 62, 15-17 ธ.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง
วันแรก : กรุงเทพ – มาเก๊า – จูไห่ – ชมโชว์หยวนหมิงหยวน – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
07.30 น.

10.35 น.
14.25 น.

16.00 น.

ค่ำ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6-7 แถว P สายการบินแอร์มาเก๊า (NX) เพื่อทำการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทาง (เคาน์เตอร์เช็คอินจะทำการปิดการเช็คอินก่อนเครื่องออก 45 นาที)
บินลัดฟ้าสู่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX885 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่1)
ถึงสนามบินมาเก๊า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1ชม.) มาเก๊าเป็นประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่ 27.3 ตร.กม. หลังจากโปรตุเกสได้ทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนแก่จีน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม1999 มาเก๊าก็ได้รับการขนานนามใหม่ว่า “เขตปกครองพิเศษมาเก๊า”
จากนั้นนำท่านผ่านด่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่านพิธีการตรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
นำท่านชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน ซึ่งเป็นการแสดงกลางแจ้ง สลับกับการแสดงบนเวที การแสดงจะประกอบไปด้วยชุดการแสดงที่หลากหลายโดยจะเน้นเรื่องราวเกี่ยวประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์หมิง เช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย แสง สี มีความอลังการ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ตลาดใต้ดินกงเป่ย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่ มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่นตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนมต่างๆ
นำท่านเดินทาสู่ที่พัก BAO QING FU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 : จูไห่ – วัดผู่โถว – เมืองจงซาน – บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซน – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านเยื่อไผ่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่
เช้า
เที่ยง

ค่ำ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 )
นำท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อโชคลาภ นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า เพื่อการมีความสุขสวัสดี และนมัสการพระพุทธเจ้าทั้ง 4องค์ เพื่อขอให้มีอายุยืนนาน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงซาน เยี่ยมชม บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น อยู่ที่ถนนตงฟง หมู่บ้านซุ่ยเฮิงซุน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน ดร.ซุนยัดเซ็น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1892 ที่นี่ส่วนใหญ่โดยท่านดร.ซุนยัดเซ็นเอง เป็นเรือนสองชั้นขนาด 32 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ตร.ม. ด้านนอกเป็นแบบยุโรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน

ปลูกต้นไม้ร่มรื่น ตกแต่งด้วยหินและบ่อน้ำพุ ชมหอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถูกสร้างโดยผู้ที่เคารพนับถือท่าน สร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยุคใหม่ เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวง เพราะเป็นผู้ปลดแอกชาวจีนให้รอดพ้นจากสัมคมเดิมที่ล้าหลังและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง ซึ่งสัญลักษณ์ของหอที่ระลึกแห่งนี้คือรูปปั้นเหมือนของตัวท่าน ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ และแผ่นป้ายที่เขียนว่า “เทียนเซี้ยะเหวยกง” ซึ่งท่านก็เป็นผู้เขียนด้วยตัวของท่านเอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
จากนั้นนำท่าน ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
แวะชม “ โรงงานผลิตหยก ” ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือเผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน
จากนั้นนำท่านชม “ร้านเยื่อไผ่” ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในด้านการนำเยื่อไผ่มาแปรรูปมาเป็นเครื่องแต่งกายและของใช้ประจำวัน อาทิเช่น เสื้อกางเกง ชุดชั้นใน หมอน และครีมต่างๆ ล้วนผลิตจากเยื่อไผ่ ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์มากมาย เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบสินค้าจากธรรมชาติและซื้อเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรัก
จากนั้นนำทุกท่าน ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหูถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5)
นำท่านเดินทาสู่ที่พัก BAO QING FU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่3 : จูไห่ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนท์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน – เดอะปารีเซียน – มาเก๊า – กรุงเทพ
เช้า

เที่ยง
15.00 น.
19.00 น.

20.50 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6 )
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามกลับไปยังมาเก๊า
นำท่านสู่ วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สำหรับนักท่องเที่ยว สำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดก็ดูแปลกตาดีเพราะมีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวยเนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขาเมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่..นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรมศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆอีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม
จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่าง พาท่านเดินสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร ( มื้อที่7 )
นำท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมาเก๊า เดอะเวเนเซี่ยน ( The Venetian Macau Resort ) ตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นที่ของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าสินค้าชั้นนำกว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเนื้อที่เพื่อการเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงโต๊ะเสี่ยงโชคกว่า 800 โต๊ะและเครื่องเสี่ยงโชคอันล้ำสมัยกว่า 1,500 เครื่อง หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือและโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)
นำท่านชม The Parisian Macao (เดอะปารีเซียน มาเก๊า) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของมาเก๊าที่ได้ยกหอไอเฟลมาจำลองใจกลางเมือง Cotai Strip โรงแรมแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส นครแห่งศิลปะที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม ความโดดเด่นของหอไอเฟล กลิ่นอายของความคลาสสิคและความโรแมนติกมาไว้ที่โรงแรมแห่งนี้
ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX882
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่ 8)
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ฮ่องกง