ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น..ตงกวน..ฮ่องกง 4 วัน (ZH)

ราคาเริ่มต้น 4,994 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: HKG-ZH-250 Tag:
สายการบิน: ZH

ทัวร์ฮ่องกง
HILIGHT..เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan
ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง … วัดกวนอู … เจ้าแม่ทับทิม
อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ “ถนนนาธาน” แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด
เดินทางโดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE (ZH)

วันที่เดินทาง

10-12 ส.ค. 62, 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 18-20 ก.ค. 62, 11-13 ก.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 19-21 ก.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 20-22 ก.ค. 62, 17-19 ส.ค. 62, 14-16 ก.ย. 62, 20-22 ก.ย. 62, 26-28 ก.ค. 62, 23-25 ส.ค. 62, 24-26 ส.ค. 62, 31 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 21-23 ก.ย. 62, 28-30 ก.ย. 62, 15-17 ส.ค. 62, 22-24 ส.ค. 62, 25-27 ก.ค. 62, 29-31 ส.ค. 62, 12-14 ก.ย. 62, 26-28 ก.ย. 62, 19-21 ก.ย. 62, 09-11 ส.ค. 62, 02-04 ส.ค. 62, 03-05 ส.ค. 62, 06-08 ก.ย. 62, 07-09 ก.ย. 62, 05-07 ก.ย. 62, 01-03 ส.ค. 62, 08-10 ส.ค. 62

ทัวร์ฮ่องกง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เซินเจิ้น – ตงกวน – ไฮไลท์ สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) – โชว์กายกรรม – เซินเจิ้น
00.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน SHENZHEN AIRLINE (ZH) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในด้านเอกสาร
02.15 น. เดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE เที่ยวบินที่ ZH9020
06.00 น. เดินทางถึง นานาชาติเป่าอัน เซินเจิ้น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
นำท่านเดินทางสู่ ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมืองหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใต้ของเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ตงกวนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีเนื้อที่รวม 2,465 ตารางกิโลเมตร ประชากร 8.32 ล้านคน มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนชื้นมีแสงแดดและฝนตกตลอดทั้งปี ตงกวนเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โรงงานของโลก” และเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่ลงทุนในต่างประเทศมากกว่า 10,000 รายทำให้กลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองประกอบด้วยระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องจักรไฟฟ้า,สิ่งทอเสื้อผ้า,เฟอร์นิเจอร์,ผลิตภัณฑ์กระดาษ,อาหาร เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมเคมี และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ท่าเรือที่สำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุ้ง ตงกวนมีประวัติความเป็นมามากกว่า 1,700 ปีและถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกวางตุ้ง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถและชมวิวสองข้างทาง จนถึงตงกวน

นำท่านเข้าสู่ LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN สถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวให้ท่านได้พบกับ ไฮไลท์ สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง เปิดให้ท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018 มีความสูง 88 เมตรและยาว 333 เมตร พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้น ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด ซึ่งเป็นสะพานกระจกและจะมีช่วงที่เป็น 3 มิติเพิ่มความตื่นเต้นให้ท่านได้หวาดเสียว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม มีกฎอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!! *หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเดินสะพานแก้ว ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แล้วมาเจอกันที่จุดนัดพบ แต่แนะนำให้ท่านได้ลองสักครั้ง (หมายเหตุ : สะพานแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้นหากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดิน อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น) (ข้อตกลงสำคัญ หากท่านไม่เดินสะพานแก้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่เป็นเหตุให้ทำการคืนเงินทุกกรณี)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม โชว์กายกรรม ชมการแสดงโชว์ที่ผาดโผนน่าตื่นเต้นประกอบแสง สี เสียง พร้อมโชว์สวยงามจากนักแสดงหลายชีวิตให้ท่านได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีน ชมความแข็งแรงสลับกับความอ่อนช้อย เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่จะสร้างความประทับใจให้ท่าน.
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น เมืองที่มีความทันสมัย ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก SHENZHEN FX HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เซินเจิ้น – เกาะฮ่องกง – วัดนางชี – วัดเจ้าแม่ทับทิม – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – เซินเจิ้น
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงโดยรถไฟ ให้ท่านได้ลองนั่งรถไฟจากเซินเจิ้นสู่ฮ่องกง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดนางชี (Chi Lin Nunnery) วัดที่สร้างด้วยเงินบริจาคของประชาชนและดารานักแสดงชื่อดังที่มีความศรัทธาในวัดแห่งนี้ สร้างขึ้นมาในปี 1989 ในแบบราชวงศ์ถัง เป็นสำนักชีแห่งเดียวในเกาะฮ่องกงและมีเพียงนางชีเท่านั้นไม่มีพระอาศัยอยู่ จุดเด่นคือโครงสร้างของวัดจะไม่ได้ใช้ตะปูตอกเลยจะใช้ไม้อย่างเดียวมีการตกแต่งแบบทันสมัยคล้ายวัดของญี่ปุ่น ด้านในอาคารจะมี พระพุทธเจ้า เจ้าแม่กวนอิมหลายปางที่สวยงามให้เราได้ชมและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในอาคารไม่สามารถถ่ายรูปได้และห้ามส่งเสียงดังบริเวณวัด ท่านสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าอาคารที่จัดแต่งสวนไว้อย่างสวยงามให้ได้ชม
นำท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) วัดเก่าแก่และสำคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1876 มีผู้คนนิยมมากราบไหว้ เมื่อในสมัยก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิมเพราะเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งท้องทะเล เพื่อให้เดินทางปลอดภัย เวลาออกไปทำงานไกลหรือออกเรือหาปลา ชาวบ้านจึงมักจะต้องมาขอพรเจ้าแม่ทับทิมก่อนออกเดินทางให้ตัวเองได้เดินทางปลอดภัยปราศจากภยันตรายและในวัดแห่งนี้ยังมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือ จะพบกับขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานด้านในวิหารของวัดที่มีอยู่มากมาย ท่านสามารถที่จะทำบุญแขวนธูปตามแบบชาวบ้านและเชิญขอพรได้ตามอัธยาศัย นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขอพร วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ (อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก SHENZHEN FX HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองจำลองฮอนแลนด์ – วัดกวนอู – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ – สนามบินเซินเจิ้น
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเข้าชม เมืองจำลองฮอลแลนด์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์
นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนนิยมขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน สักการะขอพรองค์เทพเจ้ากวนอู เทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีและความกล้าหาญ เชิญท่านขอพรกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล“บัวหิมะ”ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิว นำท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา รู้จักคุณสมบัติและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเองไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง)
นำท่าน ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ อิสระช้อปปิ้งของ COPY แบรนด์เนมที่มีให้เลือกมากมายหลายอย่าง หลายยี่ห้อ อาทิ กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้าและอื่นๆ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
23.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE เที่ยวบินที่ ZH9019

วันที่สี่ สนามบินสุวรรณภูมิ
01.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…………………………..
ทัวร์ฮ่องกง