ทัวร์ฮ่องกง12

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 (CX)

ราคาเริ่มต้น 11,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: HKG-CX-230 Tag:
สายการบิน: 1407506240-Cathaylogo-o

ทัวร์ฮ่องกง
นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่

วันที่เดินทาง

18-20 พ.ค. 62, 24-26 พ.ค. 62, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62, 14-16 มิ.ย. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 22-24 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 10-12 ส.ค. 62, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 11-13 ต.ค. 62, 23-25 พ.ค. 62, 20-22 มิ.ย. 62, 18-20 ก.ค. 62, 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 62, 13-15 มิ.ย. 62, 12-14 ก.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 19-21 ก.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 17-19 ส.ค. 62, 20-22 ก.ย. 62, 26-28 ก.ค. 62, 23-25 ส.ค. 62, 24-26 ส.ค. 62, 31 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 19-21 ต.ค. 62, 26-28 ต.ค. 62, 15-17 ส.ค. 62, 24-26 ต.ค. 62, 25-27 ต.ค. 62, 19-21 ก.ย. 62, 05-07 ก.ค. 62, 06-08 ก.ค. 62, 02-04 ส.ค. 62, 03-05 ส.ค. 62, 06-08 ก.ย. 62, 07-09 ก.ย. 62, 05-07 ก.ย. 62, 03-05 พ.ค. 62, 04-06 พ.ค. 62, 01-03 ส.ค. 62, 08-10 มิ.ย. 62, 01-03 มิ.ย. 62, 06-08 มิ.ย. 62, 07-09 มิ.ย. 62

ทัวร์ฮ่องกง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ้น  (- /-/เย็น)
ไฟล์ทบิน CX 616
04.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.30 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 616 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
10.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
ไฟล์ทบิน CX700
05.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08.15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 700 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

12.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ
จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่

จากนั้น อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ
**ในกรณีเปลี่ยนจากนองปิงเป็น ดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านละ 2,500 บาท**
**(ไม่ได้อยู่ถึงชมพลุในดิสนีย์แลนด์)**
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**
วันที่สอง เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979 ทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทำรายได้ให้ประเทศจีนมากที่สุด เซินเจิ้นได้รับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภูมิทัศน์สวยงาม นำท่านไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น“Lowu City”คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย เป็นแหล่งเสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีที่นี่ กระเป๋าหนังยี่ห้อดังๆ ของโลกเช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มีส่วนนาฬิกายี่ห้อดังๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มีให้เลือกหลายแบบ พนักงานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได้ เหมือนคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างประเทศ ภายในแบ่งซอยเป็นร้านขนาดเล็กมากมาย แต่ละร้านจะมี CATALOG สินค้าดังๆ ระดับโลกให้ลูกค้าเลือก หากพอใจเขาจะไปหยิบสินค้ามาให้ชม และต่อรองราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
ชม MANGROVE GROOVE โชว์ม่านน้ำ การแสดงที่นำเอา แสงเลเซอร์สี เสียง และม่านน้ำมาผสมผสานกันด้วยเทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCTBAYได้ทุ่มทุนกว่า 200ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่องราวของเด็กหญิง ผู้มีความกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษที่จะนำมาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้
**ในกรณีโชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลี่ยนเป็นดูโชว์วัฒนธรรมที่หมูบ้านวัฒนธรรมแทน **
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**
วันที่สาม วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง โด่งดังในเรื่องการงานและธุรกิจขอฌชคขอลาภ จากนั้นนมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะ

ชมโรงงานหยก (วัดหวังต้าเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางส่วน ตั้งแต่ปลาย มี.ค. 62 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ยังมีบางส่วนที่สามารถเข้าไปสักการะได้ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครั้งค่ะ)

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
ไฟล์ทบิน CX 703
19.50 น. เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX703
21.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ไฟล์ทบิน CX 617
21.30 น. เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX617
23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ไฟล์ทบิน CX 709
22.25 น. เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX709
00.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ฮ่องกง