2810119

ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์…โคเรีย ออต๊อกเค 5Days 3Nights (YP)

ราคาเริ่มต้น 19,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

 เที่ยว หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก และ หมู่บ้านโบราณอึนพยอง
 ถ่ายรูปกับจุดเช็คอินใหม่ที่ STARFIELD COEX MALL
 สนุกเต็มพิกัด กับ สวนสนุก WOLMI THEME PARK พร้อมเครื่องเล่นมากมาย
 ช็อปปิ้งสองย่านดังเกาหลี ตลาดเมียงดง และถนนคนเดินฮงแด

วันที่เดินทาง

มิถุนายน 67 – ตุลาคม 67

วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
19.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาท์เตอร์ M สายการบิน AIR PREMIER โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
22.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ณ ประเทศเกาหลีใต้ สายการ AIR PREMIA (YP) เที่ยวบินที่ YP602

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – SONGDO CENTRAL PARK – วัดฮึงยุนซา – CHINA TOWN – พิพิธภัณท์จาจังเมียน – WOLMIDO THEME PARK

ทัวร์เกาหลี
06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

เช้า บริการอาหารเช้า เมนู อูด้ง

นำท่านสู่ สวนซองโด (Songdo Central Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่สุดไฮเทคใจกลางโซนธุรกิจใหม่ที่สร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองชื่อดังต่างๆของโลก ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันรวมทั้งกิจกรรมการพักผ่อนต่างๆที่น่าสนใจบนเนื้อที่มากกว่า100 ไร่ เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
จากนั้นนำท่าไป วัดฮีงยุนซา (Heungryunsa Temple) สร้างขึ้นในยุคโครยอ เมื่อประมาณ 600 ปีก่อนโดยพระ Naong แต่ได้ถูกไฟไหม้ไประหว่างสงครามกับญี่ปุ่นเมื่อปี้ 1592 ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 1977 เป็นอาคารทั้งหมด 8 หลัง โดยมีอนุสรณ์จากสงครามอยู่ที่บริเวณทางเข้าวัดเพื่อรำลึกถึงความสูญเสียจากสงคราม และด้วยความที่วัดสร้างอยู่บนภูเขาทำให้วิวจากในบริเวณวัดนั้นสวยงามมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนของเมืองอินชอนซึ่งเป็นไซน่าทาวน์หนึ่งเดียวในประเทศเกาหลี โดยย่านนี้ถือกำเนิดในช่วงเดียวกันกับการเปิดท่าเรืออินชอนประมาณ ค.ศ. 1883 ในอดีตเคยเป็นเคยเป็นร้านขายของต่างๆของเมืองจีน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บลูโกกิ

จากนั้นนำท่านเดินทางไป พิพิธภัณฑ์บะหมี่จาจังเมียน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดเมื่อปี 2002 จัดแสดงเกี่ยวกับหนึ่งในอาหารประจำชาติของเกาหลี จาจังเมียนที่เป็นบะหมี่สีดำ มีการจัดแสดงตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ความก้าวหน้าของเมนู และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับเมนูจาจังเมียนนี้

นำท่านเดินทางสู่ Wolmi Theme Park สวนสนุกชื่อดังตั้งอยู่บนเกาะวอลมิโดของเมืองอินชอน เป็นสวนสนุกที่ตั้งอยู่ริมทะเล มีชิงช้าสวรรค์สูงตระหง่านเป็นไฮไลท์ เพราะสามารถขึ้นไปชมวิวมุมสูงได้ด้วย สวนสนุกวอลมิมีเครื่องเล่นหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่เครื่องเล่นที่สร้างความหวาดเสียว เช่น เครื่องทิ้งตัวที่ความสูง 70 เมตร Hyper Shoot Drop เรือไวกิ้ง และชิงช้าสวรรค์สูง 115 เมตร โดยจะยังมีสวนสนุกในอาคารที่รวมเครื่องเล่นสำหรับเด็กอีกหลายเครื่อง รวมทั้งโรงภาพยนตร์ 4D ด้วย *ไม่รวมค่าเครื่องเล่น สำหรับท่านที่สนใจ มีค่าบริการ 24,000 วอน (เล่นได้ 4 เครื่องเล่น)*

เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู
ที่พัก DIAMOND INCHEON HOTEL โรงแรม 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม STARFIELD COEX MALL – LOTTE TOWER – วัดบงอึนซา – ช้อปปิ้งย่านกังนัม – ศูนย์เครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งฮงแด
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไป ห้องสมุด Starfeld Library ที่ห้างโคเอ็ก (Coex) เป็นที่เที่ยวถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ของกรุงโซลมีการออกแบบตกแต่งที่สวยงามแปลกตา เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีหนังสือทั้งหมดราว 50,000 เล่ม ถือเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างห้องสมุดในห้างสรรพสินค้า
จากนั้นนำท่านขึ้นตึก Lotte Tower ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงโซล รูปแบบของอาคารนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิคเกาหลีและพู่กันเขียน ภายในตึกแทบจะรวบรวมทุกสิ่งอย่างมาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย โรงแรม สำนักงานต่างๆ ห้องส้มมนา และแหล่งช็อปปิ้ง นับเป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีชั้นที่ 119 บนชั้นนี้มีร้านกาแฟ ซึ่งมีโปรเจ็คเตอร์สกรีนฉายภาพสวยๆ บนผนัง ในกรณีที่ท้องฟ้าไม่เปิดจะไม่สามารถชมวิวได้ *ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ สำหรับท่านที่สนใจ มีค่าบริการ 23,000 วอน*

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บิบิมบับ

นำท่านเดินทางไปยัง วัดบงอึนชา ถูกสร้างขึ้นในปี 794 ในราชวงศ์ชิลลา กษัตริย์วองซอง จากนั้นในปี1498 สมเด็จพระราชินี Jeonghyeon ได้มีการบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบงอึนซา ภายในหอไตรได้มีการเก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไว้ถึง 3,479 เล่ม ผลงานของช่างประดิษฐ์อักษรที่มีชื่อเสียงของเกาหลี คิมจองฮี้ สถาปัตยกรรมภายในวัดบงอึนซามีความคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมของวัดทางพุทธศาสนาอื่นๆในประเทศเกาหลี ซ็งใช้แดงและสีเขียวเป็นสีพื้นฐาน และเพ้นท์รูปดอกไม้กับสัตว์ในตำนานเพื่อตกแต่งอาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้งสถานีกังนัม (Gangnam Station Shopping Street) ถนนที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม รวมถึงแบรนด์ท้องถิ่นของเกาหลีอย่างเช่น 8 Seconds, MIXXO ,SPAO หรือพวกแบรนด์แฟชั่นต่างประเทศ เช่น ZARA, UNIQLO, NIKE นอกจากนี้แล้วยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ต่างๆ รวมถึง คลินิกเสริมความงามนับร้อยแห่งอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชสำอาง (Cosmetic Shop) ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ชาวเกาหลีให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องสำอางผสมสมุนไพร

นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด เป็นแหล่งรวมวัยรุ่น เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก ร้านค้าในย่านนี้ก็จะออกแนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จาพวกเครื่องสาอางแบรนด์ชั้นนาของเกาหลี เช่น Etude, Nature Republic, It’s’ Skin และเสื้อผ้าแฟชั่นสวยทันสมัยให้ช้อปตลอดข้างทาง

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนฮงแด
ที่พัก L’ART HOTEL โรงแรม 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ศูนย์โสม – ฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พระราชถ็อกซูกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ศูนย์โสม (Ginseng) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ (Heotge Namu) ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
นำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนู บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ให้ท่านได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายพร้อมทั้งให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีความโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล เต็มไปด้วยความร่มรื่นจากต้นไม้หลากหลายชนิด ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงามมาก
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หมู่บ้านนี้มีบ้านแบบดั้งเดิมซึ่งเรียกว่า ฮันอก ตั้งเรียงรายอยู่กว่าร้อยหลัง ใกล้ๆ กับหมู่บ้านยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาตร์ของเกาหลีหลายแห่ง เช่น พระราชวังคยองบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจ้าจองมโย ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงจุดท่องเที่ยวเท่านั้นแต่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่จริง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านชา และเกสต์เฮ้าส์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านแวะ ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ช็อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอาง,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior

นำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่นอีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
ที่พัก JK BLOSSOM HOTEL โรงแรม 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโบราณอึนพยอง เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคาร
บ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ และยังมีคาเฟ่มุมสวยๆให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนู จิมทัค

นำท่านช็อปปิ้งละลายเงินวอนที่ ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR PREMIA (YP) เที่ยวบินที่ YP601
21.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เกาหลี