S__1753138

ทัวร์เกาหลี เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (XJ)

ราคาเริ่มต้น 12,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: KOR-XJ-928 Tag:
สายการบิน: download

ทัวร์เกาหลี
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์… สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
 ถ่ายรูปสุดฮิป….กับสวนศิลปะ ANYANG ART PARK
 โซลทาวเวอร์… หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
 สวมชุดฮันบก… ชุดประจำชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 พิเศษ !!..สำหรับสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS

วันที่เดินทาง

20-24 มิ.ย. 62, 7-11 มิ.ย. 62, 14-18 มิ.ย. 62, 9-13 ส.ค. 62, 23-27 ส.ค. 62, 26-30 ก.ค. 62, 6-10 ก.ย. 62, 13-17 ก.ย. 62, 20-24 ก.ย. 62, 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 62, 5-9 ก.ค. 62, 12-16 ก.ค. 62, 16-20 ส.ค. 62, 30 ส.ค.-3 ก.ย. 62, 27 ก.ย.-1 ต.ค. 62, 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 62, 19-23 ก.ค. 62, 2-6 ส.ค. 62

ทัวร์เกาหลี
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาท์เตอร์ 3-4สายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

วันที่สอง ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-
สวนศิลปะ ANYANG ART PARK
02.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 700 (สำหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที)

10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลี เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุลโกกิ (Bulgogi) (1)
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม – เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนศิลปะ ANYANG ART PARK อยู่เมืองอันยางเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงโซล ซึ่งรายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติอันงดงาม และพร้อมสวนสาธาณะศิลปะอันยาง โดยสามารถเดินทางมาชมงานศิลปะดีไซน์สวยแปลกตา ซึ่งมาพร้อมมุมจัดแสดงงานศิลปะไว้ให้ถ่ายรูปได้มากถึง 25 จุดด้วยกัน หากเทียบกับมุมถ่ายรูปของที่นี่แล้วก็นับว่าคุ้มค่าสุดๆ นับว่าเป็นจุดสำคัญที่สายฮิปสเตอร์ไม่ควรพลาด
ค่ำ บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู หมูย่างเกาหลี (Pork Galbi) (2)
ที่พัก โรงแรม PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก-ศูนย์สมุนไพร- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ห้ามพลาดดด!!สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS -ช็อปปิ้งย่านฮงแด
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขานำซาน เป็นที่ตั้งของ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทำให้รักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน (หมายเหตุ : ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักสำหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้)
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอาง (COSMETIC SHOP) ศูนย์รวมเครื่องสำอาง ชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู โอซัม บุลโกกิ(Osam Bulgogi) (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ (KIM CHI SCHOOL) เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ เป็นเครื่องเคียง และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
นำท่านชม ศูนย์สมุนไพร (HERB SHOP) ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) ท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นทำท่าต่างๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน ประมาณ -4 องศา
ห้ามพลาด!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่สไตล์แฮรี่ ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลย กับคาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS ที่จำลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี่ ไม่ต้องบินไปไกลถึง สถานีคิงส์ครอส กรุงลอนดอน อีกต่อไป.. และที่ขาดไม่ได้คือมุมถ่ายรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชานชาลา 9 3/4 ชั้นวางไม้กายสิทธิ์ ผ้าคลุมและผ้าพันคอ ก็มีให้ใส่ถ่ายรูปด้วยนะ (หมายเหตุ:ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซื้อเครื่องดื่มจากทางร้าน)
นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) หรือ ม.ฮงอิก วอล์คกิ้ง สตรีท (Hongik University Street) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทำงาน อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล เป็นย่านที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ
ค่ำ บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น (Jimdak) 5)
ที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สี่ ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก –
พระราชวังถ็อกซูกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านชม ศูนย์โสม (GINSENG) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
นำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี
นำท่านชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างงดงามลงตัว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บาบีคิวบุฟเฟ่ต์(BBQ Buffet) (7)
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมู่บ้านนี้มีบ้านแบบดั้งเดิมซึ่งเรียกว่า ฮันอก ตั้งเรียงรายอยู่กว่าร้อยหลัง ใกล้ๆ กับหมู่บ้านยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาตร์ของเกาหลีหลายแห่ง เช่น พระราชวังคยองบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจ้าจองมโย ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงจุดท่องเที่ยวเท่านั้นแต่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่จริง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านชา และเกสต์เฮ้าส์อีกด้วย

นำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แหล่งช็อปปิ้งย่านเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
ที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า อูด้ง(UDONG) (8)
นำท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (SUPER MARKET) ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
11.15 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 701 (สำหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที)
15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์เกาหลี