BS04_Busan-Lover-on-OCT-2024

ทัวร์เกาหลี BUSAN LOVER 5 วัน (BX)

ราคาเริ่มต้น 19,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน:

จากนั้นนำท่านไปเดินเล่น “ตลาดแฮอุนแด” (HAEUNDAE MARKET) เป็นตลาดที่ยาวเรียงรายไปด้วยร้านค้าตลอดสองฝั่ง เป็นตลาดที่นิยมมากเพราะอยู่ตรงข้ามกับหาดแฮอุนแด ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยอาหารทะเลสด ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารทะเลสดๆ รวมถึงของทานเล่น อาทิ ต็อกบกกี คิมบับ โอเด้ง ที่มีให้เลือกทานมากมาย

วันที่เดินทาง

เดือนตุลาคม 67

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

19.00 น. คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน “HAPPY TOGETHER” โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ และหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับ

22.55 น. เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน แอร์ปูซาน เที่ยวบิน BX 726
วันที่สอง สนามบินกิมแฮ – เดินเล่น และถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คเมืองปูซาน “หมู่บ้าน
วัฒนธรรมคัมชอน” – ชมวิวทะเลสวยๆ ณ ซองโด สกายวอร์ค – เดินเล่นตลาด
แฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET) – ชมวิวตึกสูงๆ สวยงามในยามค่ำคืน
“ THE BAY 101”- เข้าสู่ที่พัก

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน” GAMCHEON CULTURE VILLAGE สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ของเมืองปูซาน หมู่บ้านที่ตกแต่งด้วยสีสันสวยงามเรียงซ้อนกันนับ 1,000 หลัง

ไฮไลท์!! ถ่ายรูปรูปปั้นเจ้าชายน้อย และ น้องสุนัขจิ้งจอกกับวิวของหมู่บ้านที่ไล่ระดับลงมาเรื่อยๆสีสันสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ซานโตรินีแห่งเกาหลี” ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ขนมต่างๆ และตลอดทางเดินมีมุมให้ถ่ายรูปมากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซองโด สกายวอล์ค ( SONGDO SKY WALK) ความพิเศษของ “ซองโด SKY WALK” ก็คือมีการสร้างให้เป็นลักษณะโค้งไปมาเหมือนกับมังกรที่บินอยู่บนทะเลมีระยะทางความยาวถึง 365 เมตร กว้าง 2.3 ม. สูง 9.3 ม. เป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในเกาหลี และบนทางเดินจะมีส่วนที่ตรงกลางเป็น TEMPER GLASS (กระจกนิรภัย ) เวลาเดินจะมองเห็นทะเลด้านล่างด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมวิว ถ่ายรูปกับวิวทะเล (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูแฮมุนทัง ซีฟู้ดหม้อไฟ (1)

จากนั้นนำท่านไปเดินเล่น “ตลาดแฮอุนแด” (HAEUNDAE MARKET) เป็นตลาดที่ยาวเรียงรายไปด้วยร้านค้าตลอดสองฝั่ง เป็นตลาดที่นิยมมากเพราะอยู่ตรงข้ามกับหาดแฮอุนแด ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยอาหารทะเลสด ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารทะเลสดๆ รวมถึงของทานเล่น อาทิ ต็อกบกกี คิมบับ โอเด้ง ที่มีให้เลือกทานมากมาย
จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสวยๆที่ “The Bay 101” อีกหนึ่งจุดถ่ายรูปยอดฮิตของเมืองปูซาน สำหรับจุดถ่ายรูปสุดฮิต คือบริเวณที่เราจะเห็นฉากหลังเป็นตึกที่เปิดไฟสวยๆ ได้บรรยากาศโรแมนติกไปอีกแบบ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดแฮอุนแด ( ภายในตลาดมีร้านอาหารให้เลือกทานมากมาย )
นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Busan Tourist หรือ Hill Side Hotel หรือ Layers Hotel หรือ Arban City Hotel หรือ Citadines Connect Hari Busan โรงแรมระดับเทียบเท่า ( พักปูซาน )

วันที่สาม ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – แวะเช็คอิน!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI
CAFE – ไหว้พระขอพรวัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา ” – ช้อปปิ้งแบรนด์
เนมลดราคา 20 – 80% @ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สะพานควังอัล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ โบท็อกหน้าเด็ก หน้ากาก LED ช่วยฟื้นฟูสภาพผิว, ครีมหอยทาก , ครีมบำรุงต่างๆ , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นนำท่านไปนั่งชิลๆ กับคาเฟ่ริมทะเลสุดฮิป “ CORALANI CAFE ” อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม ) ท่านจะได้จิบเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสวยๆ ภายในร้านมีมุมให้ถ่ายรูปอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดแฮดง ยงกุงซา” HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น เมื่อปี 1376 จากนั้นในปี 1976 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิมจากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดสำหรับชมวิวและความงดงามของทะเล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูหมูย่างเกาหลี (3)

จากนั้นนำท่านไปเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม “ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ลดราคา 20 – 80% อาทิ รองเท้ายี่ห้อ Nike , Adidas , New Balance กระเป๋า Gucci , Coach หรือ แว่นกันแดด Ray-Ban ที่มีให้เลือกหลายดีไซน์

จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปชิลๆ กับ “ชายหาดควังอัลลี” (GWANGALLI BEACH) ชายหาดที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เป็นอันดับสองรองจาก ชายหาดแฮอุนแด (Haeundae Beach) นักท่องเที่ยวมักนิยมเดินเล่นไปตามชายหาด เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และบริเวณโดยรอบยังมีร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, และอีกหลากหลายร้านค้า ให้เลือกซื้อเลือกหาตามใจชอบอีกด้วย การนั่งเล่นทอดสายตาอยู่ริมทะเล เพื่อชื่นชมทิวทัศน์ของชายหาดที่มีฉากหลังเป็น “สะพานควังอัลลี” (GWANGANDAEGYO BRIDGE) ที่สวยงามในยามกลางวัน โดยเฉพาะในยามค่ำคืนซึ่งจะยิ่งสวยงาม และสุดแสนจะโรแมนติก ไปด้วยแสงสีของไฟ LED หลายพันดวง ซึ่งถูกประดับประดาอยู่บนสะพาน สะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามมหาสมุทร ที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ความยาวของสะพานมีระยะทางถึง 7.4 กิโลเมตร โดยทอดยาวจากย่านนัมชอนดง ไปจนถึงเซนทัมซิตี้ ของเขตแฮอุนแด ของเมืองปูซาน (Busan) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บุลโกกิ หมูผัดซอสเกาหลี (4)

นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Busan Tourist หรือ Hill Side Hotel หรือ Layers Hotel หรือ Arban City Hotel หรือ Citadines Connect Hari Busan โรงแรมระดับเทียบเท่า ( พักปูซาน )
วันที่สี่ โสมเกาหลี – น้ำมันสนเข็มแดง – ฮ็อกเก็ตนามู – พิเศษ!! นำท่านไปนั่งรถไฟ
ปุ๊กปิ๊ก “สกาย แคปซูล” – ซองซาโพ สกายวอร์ค (CHEONGSAPO SKYWALK) – ดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูปกับปูซาน ทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง
(ตลาดช้อปปิ้งชื่อดังของปูซาน ) – เดินเล่นตลาดปลาจากัลชี – เข้าสู่ที่พัก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)

จากนั้นนำท่านไปรู้จัก โสมเกาหลี สมุนไพรชื่อดังของเกาหลี ที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง จากนั้นนำท่านไปรู้จัก “น้ำมันสนเข็มแดง” สมุนไพรที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม จากนั้นนำท่านไปรู้จัก “สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู” สมุนไพรที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือสารตกค้างจากอาหารและยาที่ทานเข้าไปสะสมเป็นเวลานาน อีกทั้งยังช่วยลดภาวะความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เบาหวาน และ มะเร็ง

จากนั้นนำท่านไปนั่ง รถไฟสกายแคปซูล หรือ ที่เรียกกันว่า “รถไฟปุ๊กปิ๊ก” บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ใหม่ของเมืองปูซานเลยทีเดียว เป็นรถไฟลอยฟ้าแบบตู้เดียว ขนาดมินิน่ารัก อีกทั้งมีสีสันสดใส ทั้งสีเขียว, เหลือง, น้ำเงิน, แดง รองรับผู้โดยสารสูงสุด 4 คน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งประมาณ 30 นาที วิวตลอดเส้นทางก็จะเป็นวิวทะเล และวิวเมืองปูซาน บอกเลยว่ามาปูซานทั้งทีต้องมาเช็คอินให้ได้ (ราคานี้รวมค่าขึ้นรถไฟแล้ว 1 ตู้นั่งได้ 4 ท่าน)

หมายเหตุ : กรณีมา 2 ท่านแล้วต้องการนั่งไพรเวทส่วนตัว
ต้องชำระเพิ่มท่านละ 300 บาท และแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ชองซาโพ สกายวอร์ค” (CHEONGSAPO SKYWALK) สถานที่เที่ยวใหม่ Sky walk บริเวณชองซาโพ เป็นกระจกใส ยื่นไปในทะเล ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการเดินบนสะพานกระจก ที่มองไปด้านล่างจะเป็นทะเลสีคราม บริเวณรอบๆ SKYWALK แห่งนี้มีโขดหินให้ชม มองไปไกลๆ จะเห็นหาดซงจอง และด้านข้างมีรางรถไฟให้ถ่ายรูปเล่น ส่วนฝั่งตรงข้ามจะมีประภาคารสีแดงสีขาว ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของชองซาโพต้อนรับนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ “ดิวตี้ฟรี” อิสระให้ท่านเลือกซื้อ เครื่องสำอาง Counter Brand สุดฮิต อาทิ Sulwhasoo , Innisfree , Laneige , SK-II , Estee Lauder , Dior , Giorgio Armani, Mac , Bobbi Brown รวมถึงน้ำหอมยอดฮิต Burberry , Dior J’adore , Chloé Eau de , Chanel coco , Lancôme ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูชาบู ชาบู (6)

จากนั้นนำทุกท่านไปถ่ายรูปกับ “ปูซานทาวเวอร์” (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปูซาน ย่านช้อปปิ้งนัมโพดง ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูง 120 เมตร ด้านหน้าของหอคอยจะมีอนุสาวรีย์แม่ทัพอีซุนซิน เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาหลีและ ด้านล่างของปูซานทาวเวอร์ยังมี พิพิธภัณฑ์เรือนานาชาติให้เยี่ยมชมกันด้วย
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “ตลาดนัมโพดง” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าใจกลางเมืองปูซาน ได้รับฉายาว่าเป็น “ย่านเมียงดงแห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว” เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นย่านช้อปปิ้งแต่ยังเต็มไปด้วย คลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่สำคัญยังเป็นย่านที่สำคัญในปูซานที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร ซึ่งปูซานได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ในเดือนตุลาคมของทุกปี และที่สำคัญย่านนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในย่านที่นักช้อปมักจะเดินทางมาละลายทรัพย์กันอย่างหนาแน่น เพราะมีร้านค้ามากมายสินค้าหลากหลายราคาให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าต่างๆ อีกด้วย
จากนั้นนำท่านไปเดินเล่นต่อที่ “ตลาดปลาจากัลชี” (JAGALCHI FISH MARKET ) เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี และยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองปูซานอีกด้วย ที่ตลาดปลาจากัลชีจะมีร้านอาหารทะเลสดๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทานมากมาย ท่านสามารถเลือกอาหารทะเลสดๆของทางร้านแล้วให้ทางร้านปรุงเมนูอาหารได้ตามใจชอบ

ค่ำ อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดนัมโพดง เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Busan Tourist หรือ Hill Side Hotel หรือ Layers Hotel หรือ Arban City Hotel หรือ Citadines Connect Hari Busan โรงแรมระดับเทียบเท่า ( พักปูซาน )

วันที่ห้า โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ถ่ายรูปสวยๆ กับหมู่บ้านริมทะเลชื่อดัง
“ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮินยออุล” ( HUINNYEOUL CULTURE VILLAGE)
แวะซื้อของฝาก @ร้านละลายเงินวอน – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)

จากนั้นพาท่านชม “โรงงานสาหร่ายเกาหลี” ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่าย ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลีด้วยการใส่ “ชุดฮันบก” (ชุดประจำชาติเกาหลี) พร้อมกับฉากถ่ายรูปต่างๆ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กับ “หมู่บ้านวัฒนธรรมฮินยออุล” ( HUINNYEOUL CULTURE VILLAGE) ที่ตั้งริมหน้าผาติดกับทะเล และบ้านแต่ละหลังจะโทนสีฟ้า ขาว บรรยากาศเหมือนเหมือนซาโตรินีก็ว่าได้ อีกทั้งภายในหมู่บ้านยังมีมุมถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นผนังตามทางเดินที่วาดลวดลายศิลปะไว้สำหรับเป็นจุดถ่ายรูป และห้ามพลาดถ่ายรูปกับบันไดสายรุ้ง และมุมมหาชน “อุโมงค์ Coastal Tunnel” อีกทั้งภายในหมู่บ้านยังมีร้านค้า คาเฟ่ และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูจิมดัก ไก่ผัดพะโล้ (8)

จากนั้น นำท่านแวะซื้อของฝากที่ “ร้านละลายเงินวอน” ของฝากยอดฮิต อาทิ บราวนี่ Maket O ธัญพืชอัดแท่ง มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกกว่า 30 รสชาติ ป็อกกี้ ต๊อกบกกี นมกล้วย ถั่วอัลมอนด์ สาหร่ายเกาหลี เหล้าโซจู กิมจิ ฯลฯ

ได้เวลาอันสมควร…นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน
18.00 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์ปูซาน เที่ยวบิน BX 725

21.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ