ทัวร์เชียงราย

ทัวร์เชียงราย เหนือสุดแดนสยาม เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-เชียงของ 4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น 8,499 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CRI-002 Tag:

ทัวร์เชียงราย
ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-ประตูผาบ่อง-ชิวริมโขงที่เชียงของ-ไร่แสงอรุณ
สามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย-ชมวิวเมียนมาร์ยามค่ำคืนที่พระธาตุดอยเวา

วันที่เดินทาง

13-16 ก.พ. 63, 12-15 มี.ค. 63, 26-29 มี.ค. 63, 07-10 ก.พ. 63, 20-23 ก.พ. 63, 19-22 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 5-8 มี.ค. 63, 12-15 เม.ย. 63, 11-14 เม.ย. 63, 23-26 เม.ย. 63

ทัวร์เชียงราย
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-เชียงคำ
16.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
16.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปังน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
วันที่สองของการเดินทาง
เชียงคำ-ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-ประตูผาบ่อง-เชียงของ-วัดหลวงไชยสถาน-ถนนคนเดินกาดกองแก้ว
04.00 น. รุ่งอรุณที่ปั้ม ปตท. อ.เชียงคำ (กรณีเดินทางโดยรถบัสเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ) นำท่านเดินทางขึ้นภูชี้ฟ้า
06.00 น. เดินทางถึง ภูชีฟ้า นำท่านเดินเท้าขึ้นสู่ จุดชมวิว ประมาณ 800 เมตร จุดชมวิวที่เป็นหน้าผาหินตั้งตระหง่าน ให้ท่านชื่นชมกับบรรยากาศของทะเลหมอกยามเช้า และชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดภู ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก
07.30 น. บริการอาหารเช้า(2) ที่ร้านอาหาร
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ดอยผาตั้ง นำท่านสู่จุดชมวิวที่มีอาณาเขตติดต่อไทย-ลาว ชมประตูผาบ่อง(ประตูโขง)ที่สามารถมองลอดเห็นผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลเข้าสู่ประเทศลาว เชิญท่านเก็บภาพความงดงามจนถึงเวลานัดหมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3)ที่ร้านอาหารหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงของ
14.30 น. เดินทางถึงเมืองเชียงของนำท่านชม วัดหลวงไชยสถานเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ระหว่างถนนสายหลักเชียงของกับแม่น้ำโขงตัววิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางฝั่งแม่น้ำโขงทำให้บริเวณวัดสามารถมองเห็นทัศนียภาพน้ำโขงและฝั่งเมืองลาวได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะช่วงตอนเย็นอากาศเย็นสบายชมทิวทัศน์สายน้ำโขงสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เป็นสีส้มสวยงามมาก
15.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม น้ำโขงริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ หรือเช่าจักรยาน ปั่นชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงยามเย็น
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรม น้ำโขงริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
เชียงของ-ไร่แสงอรุณ-เชียงแสน-วัดพระธาตุผาเงา-สามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย-พระธาตุดอยเวา&จุดชมวิวเมืองท่าขี้เหล็กเมียนมาร์
07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ที่สดใสยามเช้าท่าน ท่านสามารถร่วมทำบุญตักบาตรได้ที่ถนนเลียบริมโขง
บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรมเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ หรือเช่าจักรยาน ปั่นชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงบรรยากาศยามเช้า
09.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์อำลาที่พัก นำท่านไปชม ไร่แสงอรุณณ หมู่บ้านผากุบ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดน ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนลาวไร่แสงอรุณได้ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการผสมผสาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนสวยงามของเกษตรกรที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ ท่านจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตของเกษตรกร ชมท้องไร่ ท้องนาแนวเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งจะได้ชมแปลงสวนผักปลอดสารพิษ ซึ่งเราแทบจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสในสังคมเมือง
10.00 น. วัดพระธาตุผาเงา
11.00 น. นำท่านเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ พื้นที่ของสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว ในอดีตโด่งดังเรื่องของการค้ายาเสพติด นำท่านกราบ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน “พระพุทธนวล้านตื้อ” ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง และถ่ายรูปคู่กับ ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ ที่มีวิวแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
14.00 น. นำท่านข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูกอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากประเทศจีนต่างๆกระเป๋า รองเท้า
(กรุณาอย่าซื้อสินค้าประเภทสัตว์ป่า เขาสัตว์หรือหนังสัตว์กลับมา เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายของไทย)
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวังทองแม่สาย หรือเทียบเท่า
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร

19.00 น. นำท่านนั่งรถสองแถวท้องถิ่นขึ้นชมวิว วัดพระธาตุดอยเวาพระธาตุเหนือสุดแดนสยามห่างจากพรมแดนเพียง 500 เมตร สักการะพระธาตุดอยเวาพระธาตุที่เชื่อกันว่มีความเก่าแก่เป็นรองจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่บนยอดดอยเวาแต่พระอุโบสถและเขตสังฆาวาสจะอยู่ที่เชิงดอยผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการต้องเดินขึ้นบันไดไปนมัสการ(รวมรถสองท้องถิ่นไป-กลับ)ซึ่งข้างบนเป็นจุดชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่สายและเมืองท่าขี้เหล็กเมียนมาร์สามารถเห็นทัศนียภาพได้รอบทิศ
ที่พัก โรงแรมวังทองแม่สาย หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
แม่สาย-วัดร่องขุ่น-อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง-กว๊านพะเยา-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์อำลาที่พัก
09.30 น. นำท่านชม นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ภาพจิตรกรรฝาผนัง ซึ่งเป็นฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ และชมส่วนอื่นภายในวัดที่สวยงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหารบรรยากาศริมกว๊าน
13.00 น. นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดที่ต้องแวะ พญางำเมือง หรือพ่อขุนงำ
เมือง พระสหายของพ่อขุนเม็งราย และพ่อขุนรามคำแหงทั้ง 3 จึงเป็นเพื่อนสนิทกันต่างก็มีอำนาจแต่
ไม่รบกันและไม่รุกรานเมืองต่อกัน จากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ของกว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืด
ที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือ ได้ตามอิสระ
19.30 น. บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร
20.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
23.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
ทัวร์เชียงราย