ทัวร์เชียงราย

ทัวร์เชียงราย แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ เชียงราย-เชียงใหม่ 4วัน2คืน

ราคาเริ่มต้น 8,299 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CRI-001 Tag:

ทัวร์เชียงราย
พระธาตุดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-พระตำหนักดอยตุง-แม่สาย-วัดร่องขุ่น
พระธาตุดอยสุเทพ-เวียงกุมกาม-ดอยอินทนนท์-พระธาตุนภเมทนีดล

เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ
พัก โรงแรม จังหวัดเชียงราย 1 คืน และ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คืน
เดินทางทุกวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่เดินทาง

13-16 ก.พ. 63, 12-15 มี.ค. 63, 26-29 มี.ค. 63, 07-10 ก.พ. 63, 20-23 ก.พ. 63, 19-22 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 5-8 มี.ค. 63, 12-15 เม.ย. 63, 11-14 เม.ย. 63, 23-26 เม.ย. 63

ทัวร์เชียงราย
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-เชียงราย
18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่ง
บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปังน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง
เชียงราย-ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ
06.00 น. รุ่งอรุณที่ จังหวัดเชียงราย ให้ท่านทำธุระส่วนตัวและบริการอาหารเช้า(2)ที่ห้องอาหาร
ของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน เดินทางขึ้นสู่ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนาภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระ
รากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปาร้า)
10.00 น. นำท่านเข้าชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและสวิสชาเล่ย์ที่สวยงาม จากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวนงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3)ที่ร้านอาหาร
14.30 น. ข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากประเทศจีน กระเป๋า รองเท้า (กรุณาอย่าซื้อสินค้าประเภทสัตว์ป่า เขาสัตว์หรือหนังสุตว์กลับมา เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายของไทย)
16.00 น. นำท่านเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ พื้นที่ของสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว ในอดีตโด่งดังเรื่องของการค้ายาเสพติด นำท่านกราบ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน “พระพุทธนวล้านตื้อ” ที่ประดิษฐานอยู่
กลางแจ้ง และถ่ายรูปคู่กับ ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ ที่มีวิวแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(4) ร้านอาหาร หลังอาหาร ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของเชียงรายไนท์บาซ่าร์เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ
20.30 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
เชียงราย-วัดร่องขุ่น-บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน-พระธาตุดอยสุเทพ-เวียงกุมกาม-ร้านวนัสนันท์-ขันโตกดินเนอร์
07.00 น. บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ตามเส้นทางสาย แม่สรวย-เวียงป่าเป้าระหว่างทางให้ท่านชมบ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจานพักผ่อนตามอิสระ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(6)แบบบุฟเฟ่ท์
13.30 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพให้ท่านได้กราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน
15.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ เวียงกุมกาม เมืองโบราณนครใต้ภิภพ สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช อายุกว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลาก ชมโบราณที่สำคัญ อาทิ วัดช้างค้ำ วัดเจดีย์เหลี่ยม ชมเจดีย์ที่สวยงามภายในวัดและสักการะพระบรมธาตุ
17.00 น. ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่และของที่ระลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม และสินค้าอื่นๆ ที่ร้านวนัสนันท์
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(7)แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของล้านนาที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ ตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฯลฯ
21.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม ฮอลลิเดย์ การ์เด้นเชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
ดอยอินทนนท์-ป่าดึกดำบรรพ์-พระธาตุนภเมทนีดล-กรุงเทพฯ
06.00 น. บริการอาหารเช้า(8)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง
08.00 น. ถึ อ.จอมทอง เปลี่ยนขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยมีความสูง2,565 เมตร สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์นำท่านเดิน ป่าดึกดำบรรพ์ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระธาตุที่สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และสามารถชมทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9)ที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
19.30 น. บริการอาหารค่ำ(10)ที่ร้านอาหาร
20.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน
23.30น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
ทัวร์เชียงราย