ทัวร์มัลดีฟ

ทัวร์แพ็กเก็จมัลดี Safari Island Resort & Spa (ไม่รวมตั๋ว)

ราคาเริ่มต้น 25,500 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: MDV-ไม่รวมตั๋ว-121 Tag:

เดินทางด้วย Seaplane 30 นาที เด็กสามารถพักห้องกลางน้ำได้
แพ็คเกจรวมอาหารทุกมื้อและเครื่องดื่ม บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น+ทริปดำน้ำตื้น
ราคาโปรโมชั่นจองและเดินทางภายใน
1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2562

วันที่เดินทาง

1 พ.ค.-31 ต.ค. 62

ราคาแพ็คเกจรวม
• ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
• ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
• ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น ที่ห้องอาหารหลัก
• ค่าเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอลล์ตามรายการกำหนด (การบริการเครื่องดื่มเป็นแก้ว ไม่รวมการบริการแบบทั้งขวด)
• บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบิน
• บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
• ฟรี บริการ Wi-Fi บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและห้องอาหาร
• ฟรี กิจกรรมดำน้ำตื้นโดยเรือโดนี่ ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมโดยทางรีสอร์ท จำนวนเรือและสภาพอากาศเท่านั้น หากไม่ได้เข้าร่วมหรือแจ้งยกเลิกโดยทางรีสอร์ท ไม่สามารถคืนเงินหรือชดเชยอื่นๆแทนได้)
• Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
• ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศและค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
• รายการเครื่องดื่มไม่รวม น้ำผลไม้สด เครื่องดื่มสปิริต ไวน์และแชมเปญแบบพรีเมี่ยม กาแฟคาปูชิโน่และเอสเพรสโซ่
• ค่ามินิบาร์ ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

หมายเหตุ
• ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• ค่าบริการ Wi-Fi ในห้องพักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ( 30 min $3 / 60 min $4 /1 Day $8 / 7 Days $31)

เงื่อนไขการจอง การชำระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)
การจองแพ็คเกจและการชำระเงิน
• กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
• หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

การยกเลิก
• ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
• ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
• ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
• ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
• หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว