CVZT4_Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (VZ)

ราคาเริ่มต้น 16,899 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ
  • ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดังของไต้หวัน ฟ่งเจี่ย, ซีเหมินติง, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
  • ปั่นเรียลไบค์ ลอดอุโมงค์แห่งแสงสี ณ เมืองจีหลง
  • ด้ายแดงขอพรให้สมหวังด้านความรักที่วัดหลงซาน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมธรรมชาติที่สวยงามของไต้หวัน
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน สุดคลาสสิค
  • อธิฐานขอพรปล่อยโคมลอยที่ถนนสือเฟิ่น
  • จัดเต็มเมนูพิเศษ!!! เมนูปลาประธานาธิบดี ,เสี่ยวหลงเปา ,ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน
วันที่เดินทาง

พฤษภาคม 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์ไต้หวัน 
วันแรก สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
11.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท แอร์ VIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
15.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดย เที่ยวบินที่ VZ 564 (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ)
20.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ประเทศไต้หวัน มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทั้งความทันสมัย ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ป่าไม้และภูเขาที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม และอาหารที่ถูกปากนักท่องเที่ยวไปทั่วโลก อีกทั้งคนไต้หวันเองก็เรียกว่าเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก มีถนนหนทาง สะอาด ปลอดภัย มีการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว แต่ค่าครองชีพกลับไม่ได้ต่างจากเมืองไทยซักเท่าไหร่ ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นจีนกลาง รองลงมาจะเป็นจีนแต้จิ๋วเหมือนคนจีนส่วนใหญ่ของไทย
พิเศษ!!! ต้อนรับคณะที่เดินทางถึงไต้หวันด้วยชานมไต้หวันและแซนด์วิชท่านละ 1 ชุด (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ง เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นถนนสายสำหรับขายอาหารเครื่องดื่มและอาหารยอดนิยมของตลาดกลางคืนไต้หวันราคาไม่แพง คุณภาพดี
ค่ำ ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าพักที่ HOTEL GUIDE TAOYUAN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เมืองหนานโถว – ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง- ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี่ย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะไต้หวัน โดยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองเดียวของไต้หวันที่ไม่มีเขตติดต่อกับทะเล นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของยอดเขายวี่ซานหรือภูเขาหยกซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือหนานโถวเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเป็นแหล่งเพาะปลูกทำการเกษตร จึงทำให้พื้นที่เต็มไปด้วยความสดชื่นเขียวชอุ่มตลอดปี ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสายโฮมสเตย์ ที่รักการใช้ชีวิตเรียบง่าย มาพักผ่อน เยี่ยมชม และใกล้ชิดกับธรรมชาติกันไม่ขาดสาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญ ไม่ว่าใครมาไต้หวันจะต้องแวะมาชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้ ทะเลสาบสุริยันจันทรามีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 748 เมตร มี เกาะลาลู (Lalu Island) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นที่รู้จักกันในนามเกาะบนน้ำ โดยทางตอนใต้ของเกาะลาลู มีรูปร่างกลมคล้ายกับพระจันทร์ ส่วนทางตอนเหนือของเกาะ มีรูปร่างคล้ายกับพระอาทิตย์ จึงเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรานั่นเอง ระหว่างล่องเรือแวะพักที่ท่าเรือ ให้ท่านได้อิสระและแนะนำให้เลือกชิม ไข่ต้มใบชา (Taiwanese Tea Eggs) ก่อนขึ้นเขาไปนมัสการพระถังซำจั๋ง ไม่ว่าใครก็ต้องมาลิ้มลองไข่ต้มใบชาสูตรพิเศษของอาม่า จุดเด่นของความอร่อยนั้นอยู่ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การต้มไข่พร้อมกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทำให้เมื่อชิมไปคำแรกจะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรพร้อมกับรสชาติเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมแล้วเข้ากันอร่อยสุดๆ ร้านไข่ต้มใบชาของอาม่าเป็นร้านเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดขายได้บนท่าเรือในทะเลสาบสุริยันจันทราและมีสาขาที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี (3)
จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซำจั๋ง ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือเรียกอีกอย่างว่า วัดเสวียนจั้ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระถังซำจั๋ง ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระถังซำจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียอีกด้วย
จากนั้นแวะ ชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นอิสระเดินชอปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ถนนคนเดินเป็นหนึ่งในถนนที่น่าสนใจ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย เป็นหนึ่งในเขตการค้าชื่อดังของเมืองไถจง ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยฟ่งเจี่ย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตลาดกลางคืน ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย และเสื้อผ้าคุณภาพดี และโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในราคาสบายกระเป๋า และใครที่เป็นสายช้อปชอบรองเท้าผ้าใบแบรน์ดัง มาตลาดนี้รับรองได้ของถูกใจ
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน (4)
นำท่านเข้าพักที่ “TAICHUNG CHARMING CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไทเป – DIY ร้านพายสับปะรด – ร้านเจอมิเนี่ยม – ตึกไทเป101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน – ชอปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
นำทุกท่านแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมแล ะไส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, ตังเม ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน พิเศษ !!! เปิดประสบการณ์ใหม่กับ กิจกรรมทำพายสับปะรด (DIY Pineapple Cake) ด้วย ตัวของท่านเอง ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกรรมวิธีการผลิตขนมชื่อดังของไต้หวัน จะได้ รับทั้งความสนุกสนานและประทับใจไม่รู้ลืม

นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ซึ่งทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกาย นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจก ลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา (6)
นำท่านสักการะ วัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ปี สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี้ยนช่วงปีค.ศ.1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด และภายในก็ยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ด้านในมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๊อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง,เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก
จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเปและเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547–พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็นห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นนำเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก โดย Guinness Book World Recordsระบุไว้ ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ขึ้นจากชั้น 5 ไปยัง ชั้น 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเท่านั้น

นำท่าน ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นและวัยทำงานของไต้หวัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและทาสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ทุกท่านเต็มที่กับการชอปปิ้งซึ่งไกด์จะแนะนำร้านอาหารร้านเด็ดร้านอร่อยให้
นำท่านเข้าพักที่ “DELIGHT HOTEL TAIPEI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน – ปั่นเรียลไบท์ – ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ สุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)
จากนั้น แวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ศูนย์เครื่องสำอาง
นำท่านถ่านรูปสุดชิคที่ ท่าเรือเจิ้งปิน เมืองจีหลง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองจีหลง (Keelung)ในตอนนี้ น่าจะหนีไม่พ้น ท่าเรือประมงเจิ้งปินเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ทำให้ในยุคแรกๆ ท่าเรือจีหลงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก สำหรับที่นี่ สวย น่าเที่ยวมากๆ ต้องมาให้ได้ เพราะนอกจากจะมีบ้านหลากสีที่ตั้งอยู่ริมน้ำแล้ว ยังมีคาเฟ่เก๋ๆ มีร้านอาหาร อีกเพียบ
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ไม่ซ้ำใครนั่นก็คือ ปั่นเรียลไบท์ Shen′ao Rail Bike ที่เมืองจีหลง (Rail Bike)” หรือกิจกรรมปั่นจักรยานรถรางบนเส้นทางรถไฟสายเก่า ที่ชวนสนุกเพลิดเพลินไม่น้อยสำหรับเส้นทางรถไฟเก่าสายนี้ ในอดีตเคยเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า อุปกรณ์ น้ำตาล เกลือ และถ่านไปยังท่าเรือ แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้วและทางรัฐบาลไต้หวันปรับให้เป็นสถานที่สุดชิคอีกที่ในเมืองจีหลง ซึ่ง Rail Bike 1 คันสามารถปั่นได้ 2 คนมีหลังคาคลุม ทุกคนจะได้สัมผัสกับการเดินทางที่แสนโรแมนติก และอบอุ่นในการเดินทางของภูเขาและทะเลครั้งนี้ เพื่อให้ผู้คนได้รับประสบการณ์การนั่งรถที่ตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้น จึงได้จัดทำแสงอุโมงค์ในธีม ก้นทะเลขึ้นมาเป็นพิเศษ เมื่อผู้คนเดินผ่านอุโมงค์พวกเขาจะรู้สึกราวกับอยู่ก้นทะเล ปล่อยให้มีสัตว์ทะเลนานาชนิด เพื่อนำคุณไปสู่ความลับที่ไม่รู้จักและสนุกไปด้วยกัน ท่องไปในธรรมชาติ เราหวังว่าผู้โดยสารทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์อันลึกลับของมหาสมุทรได้อย่างเต็มที่
สำหรับเส้นทางปั่นที่นิยมคือ จากสถานี “ปาโต๋วจื่อ” (Badouzi) สู่สถานี “เซินเอา” (Shen Ao) ซึ่งเป็นทางปั่นลงเนินบนรางริมเขาระยะทาง 1.3 กม. ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
จากนั้นนำท่านไป ถนนโบราณสือเฟิ่น (Shifen Old Street) เป็นชุมชนเล็กๆ ริมทางรถไฟสายเก่าของสายรถไฟผิงซี (Ping xi Line ) ถนนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เมื่อก่อนเป็นเส้นทางลำเลียงถ่านหินสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน นักท่องเที่ยวนิยมมาปล่อยโคมลอยกระดาษ เมื่อซื้อโคมไฟก็มีการเขียนความปรารถนาที่จะอธิษฐาน และปล่อยขึ้นท้องฟ้า และสนุกกับการเดินเล่นไปตามรางรถไฟ มีร้านอาหารและโปสการ์ดให้เลือกซื้อ ร้านขายงานฝีมือผลิตภัณฑ์โคมไฟ (รวมค่าบริการปล่อยโคมลอย 1 โคม / 4 ท่าน)
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง เพื่อให้ทุกท่านได้ลองร้านอาหารร้านเด็ดร้านอร่อยของขึ้นชื่อ ที่จิ่วเฟิ่น
นำทุกท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย *เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
21.10 น. ออกเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ VZ 565 (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ)
23.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ไต้หวัน