VTPE43CI-9 ไต้หวัน ไทเป Free day บินดี 4 วัน 3 คืน BY CI

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป Free day บินดี 4วัน 3คืน (CI)

ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo_ci

จากนั้น นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเป ที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถาน ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน

วันที่เดินทาง

พฤษภาคม 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์ไต้หวัน

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ถนนโบราณต้าซี – สะพานต้าซี – วัดไล่ความจน – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) (B/L/-)
00.20 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
03.20 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 838 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

*** เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด ***
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน
ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบิน

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่าน ให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เช้า บริการอาหารแบบ SET BOX (แซนวิช+ชา)

นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณต้าซี ถนนโบราณต้าซี ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในถนนสายที่โบราณที่สุดของไต้หวันบรรยากาศตลาดโบราณ ขนมโบราณ อาหารแบบไต้หวัน การละเล่นแบบย้อนยุค สถาปัตยกรรมสวยๆส่วนที่พลาดไม่ได้เลยคือ สะพานต้าซี ออกแบบสไตล์บารอกเป็นสะพานแขวน ที่ก่อสร้างโดยได้รับอิทธิพล มาจากช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองไต้หวัน จากนั้นนำท่านไหว้พระ ณ วัดไล่ความจน Daxi Gods of Wealth Temple เป็นวัดแห่งเดียวในไต้หวันที่สืบทอดพิธีกรรมแบบดั้งเดิมในการต้อนรับความรวยและไล่ความจนออกไป นอกจากนี้คนไต้หวันก็ยังนิยมมาขอเรื่องความเจริญรุ่งเรือง และเรื่องความรัก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน จากนั้นนำทุกท่านแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, ตังเม ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูเสี่ยวหลงเปา)
จากนั้น นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเป ที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถาน ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน

นำท่านชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี สถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด และภายในก็ยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนตามความเชื่อของเต๋า เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก

จากนั้นพาท่านชม หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน เป็นหมู่บ้านทหารแห่งแรกในไต้หวัน จะเห็นได้จากอาคารเก่าๆ หลงเหลืออยู่บ้าง ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ถูกพัฒนาเป็นที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นมุมถ่ายรูปคู่กับตึก 101 ที่สวยงามจากมุมที่อยู่ในหมู่บ้านแห่ง จากนั้นท่านเดินทางถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) หนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเปเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ตึกไทเป 101 เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันถูกแขวนอยู่ระหว่างชั้นที่ 87-92 ภายในตึก เพื่อเป็นตัวต้านแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหว (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)
ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก GUIDE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมืองไทเป

DAY 2 GERMANIUM – COSMETIC SHOP – เจิ้งปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –
ซีเหมินติง (B/-/L)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์เจอร์เมเนียม (Germanium Center) เลือกซื้อเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล้ำค่าของคนไต้หวันมาตั้งแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ เครื่องสำอาง (Cosmetic Shop) ซึ่งมีสินค้าให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย จากนั้นนำท่านถ่ายรูป เจิ้งปิง บูราโน่ แห่งไต้หวัน (หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหอผิงเป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในปี 1934 ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันZhengbin Fishing Port Color House เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยมใน Keelung บ้านสีรุ้ง 16 หลังถือเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวัน

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการขุดทองแห่งเอเชีย ต่อมาได้กลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองจิ่วเฟิ่นจำนวนมาก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่น และอาหารพื้นเมืองจิ่วเฟิ่นมากมาย รวมถึงมีการจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดี ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาความเป็นมาของเมืองโบราณแห่งนี้
*เสาร์-อาทิตย์จะต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ ที่ทางรัฐบาลไต้หวันเป็นผู้กำหนด

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ ซีเหมินติง (Ximending) แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง สารพัดแฟชั่นแล้ว ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (เมนูชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน ท่านละ 1เซ็ต)
ที่พัก RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมืองไทเป

DAY 3 FREE DAY (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถ และไกด์บริการ )

ที่พัก RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมืองไทเป

DAY 4 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

13.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) เที่ยวบินที่ CI 835
16.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ไต้หวัน