VTPE43JX-8  ไต้หวัน Freeday สุดคุ้ม 4วัน3คืน BY JX_0

ทัวร์ไต้หวัน Free day สุดคุ้ม 4วัน 3คืน (JX)

ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

นำท่านชม ศูนย์เจอร์เมเนียม (Germanium Center) เลือกซื้อเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อย                   ข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็น               เครื่องประดับล้ำค่าของคนไต้หวันมาตั้งแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือก

ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – มิถุนายน 67

ทัวร์ไต้หวัน

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
13.20 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES เที่ยวบินที่ JX 742 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที)

*** เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด ***
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน
ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบิน

18.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่าน ให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เถาหยวนไนท์มาเก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ต ที่มีของขาย มีของทานเล่น อาหารและ เครื่องดื่ม ให้ท่านได้สามารถเลือกชิมได้
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมืองเถาหยวน

DAY 2 GERMANIUM – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซานซื่อ –
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ซีเหมินติง (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์เจอร์เมเนียม (Germanium Center) เลือกซื้อเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อย ข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็น เครื่องประดับล้ำค่าของคนไต้หวันมาตั้งแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือก
ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้นนำทุกท่านแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop)
เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ
นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, ตังเม ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝาก
จากนั้น นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเป ที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถาน ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูเสี่ยวหลงเปา)
จากนั้น นำท่านชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี สถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด และภายในก็ยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนตามความเชื่อของเต๋า เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก
จากนั้นท่านเดินทางถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) หนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเปเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ตึกไทเป 101 เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันถูกแขวนอยู่ระหว่างชั้นที่ 87-92 ภายในตึก เพื่อเป็นตัวต้านแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหว (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)
จากนั้นนำท่านสู่ ซีเหมินติง (Ximending) แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง สารพัดแฟชั่นแล้ว ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ

ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมืองไทเป

DAY 3 FREE DAY (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถ และไกด์บริการ )

ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมืองไทเป

DAY 4 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

13.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) เที่ยวบินที่ JX 745
16.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ไต้หวัน