VZ11

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN 4D2N (VZ)

ราคาเริ่มต้น 12,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

นำท่านสู่ร้าน COSMETICS SHOP ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก นำท่านซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็นร้านที่
ได้รับการรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะ เทพเจ้ากวนอู เพื่อขอพร ในเรื่อง การงาน และความสำเร็จ ที่ วัดสิงเทียนกง(วัดกวนอู) สร้างขึ้นในปี 1967 เพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งสงคราม และวัดนี้เป็นวัดแห่งเดียวในไทเป ที่ไม่มีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง และงดรับบริจาคทุกกรณี ทั้งวัดนี้ยังโด่งดังในเรื่องการขอพรให้สมหวัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก หรือโชคลาภ ทำให้ชาวไต้หวันนิยมเดินทางมาสักการะขอพรที่นี่

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – กันยายน 67

ทัวร์ไต้หวัน

22.45 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินเวียตเจ็ท
พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

03.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน สายการบินเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ566 08.00 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว และ ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”
จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง) สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ภายในวัดมีประดิษฐานของรูปปั้นพระเสวียนจั๋ง ท่านสามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงได้จากที่แห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ ปลาประธานาธิบดี
หลังรับประทานอาหาร นำท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้
จากนั้นนำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากในแถบอาลีซาน ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ ทำให้ชามีรสชาติที่ดีกลมกล่อม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเล่อเฉิงกง หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม (เจ้าแม่หม่าโจ้วฮั่นซี) ตั้งอยู่ที่ ถนนฮั่นซี เมืองไถจง ศาลเจ้าแห่งนี้ เหมาะอย่างมากกับท่านที่ต้องการ ขอคู่ครอง ขอความรัก ในแต่ละปี เมืองไถจงจะมีการประกอบพิธีแห่เจ้าแม่ทับทิมรอบเมือง ซึ่งพิธีดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองไถจง และวัดแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ “เทพผู้เฒ่าจันทรา” มีผู้คนจำนวนมากเดินทางไปสักการะขอพรเรื่องความรักและคู่ครอง ณ วัดแห่งนี้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ไปสักการะก็มักจะสมได้ดังปรารถนาทั้งสิ้น

จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ อี้จงไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆ ทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทุกวัน
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ที่พัก TC ONE HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ เมืองไทเป นำท่านสู่ร้าน COSMETICS SHOP ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก นำท่านซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็นร้านที่
ได้รับการรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะ เทพเจ้ากวนอู เพื่อขอพร ในเรื่อง การงาน และความสำเร็จ ที่ วัดสิงเทียนกง(วัดกวนอู) สร้างขึ้นในปี 1967 เพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งสงคราม และวัดนี้เป็นวัดแห่งเดียวในไทเป ที่ไม่มีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง และงดรับบริจาคทุกกรณี ทั้งวัดนี้ยังโด่งดังในเรื่องการขอพรให้สมหวัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก หรือโชคลาภ ทำให้ชาวไต้หวันนิยมเดินทางมาสักการะขอพรที่นี่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ เสี่ยวหลงเปา
หลังรับประทานอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางไปขอพรกันต่อ ในเรื่องของ สุขภาพ ที่ วัดต้าหลงตงเป่าอันกง (วัดเทพเป่าเซิงต้าตี้) เป็นเทพแห่งหมอและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ผู้คนจึงมักมาขอพรในเรื่องของสุขภาพ และเรื่องโรคภัย ไข้เจ็บให้หายดี ที่สำคัญวัดนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามมากที่สุดของเมืองไทเป โดยจุดศูนย์กลางของวัดนี้ คือ วัดเป่าอัน สร้างขึ้นในปี 1825 วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้และหินทั้งหมด รวมถึงใช้ช่างฝีมือจากจีนแผ่นดินใหญ่ วัดนี้มีเสาที่แกะสลักเป็นรูปมังกรและสิงโตหินคู่หนึ่งที่ถือว่าไม่ธรรมดา โดยปกติสิงโตสองตัวที่ทำหน้าที่เฝ้าวัด (ตัวผู้หนึ่งตัว ตัวเมียหนึ่งตัว) ตัวผู้จะอ้าปาก และตัวเมียจะปิดปาก
ส่วนวัดนี้ทั้งคู่จะอ้าปากกว้าง ว่ากันว่าพวกมันไม่ใช่สิงโต แต่เป็น “สัตว์ร้ายที่มีมนุษยธรรม” ซึ่งเฝ้าอยู่ที่นั่นเผื่อผดุงความยุติธรรม และรักษากฎไว้นั่นเอง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนโฮ่วกง (เจ้าแม่หม่าจู่หน้าดำ) เพื่อขอพรให้เกิดความสิริมงคล ใน ด้านการเดินทางและความปลอยภัย เป็นวัดเก่าแก่ย่านซีเหมิงติง (Ximending) ที่มีอายุกว่า 250 ปี สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ เจ้าแม่หมาจู่ เทพธิดาแห่งการเดินเรือที่ชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวเมืองฝั่งโพ้นทะเลนับถือกัน และชาวบ้านมักจะขอพรเพื่อให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนั้นเอง
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อดังต่างๆ ของญี่ปุ่น
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ที่พัก HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปยัง ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium ให้ท่านได้เลือกซื้อสร้อยสุขภาพ ซึ่งทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น จากนั้นนำท่านชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดและภายในก็ยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ด้านในมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๊อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ได้ *เสาร์-อาทิตย์ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
หลังรับประทานอาหาร นำท่านถ่ายรูป หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหอผิงเป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในปี 1934 ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันZhengbin Fishing Port Color House เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยมใน Keelung บ้านสีรุ้ง 16 หลังถือเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวัน
จากนั้นพาท่านเดินทางไหว้พระ ขอพร ขอโชคลาภ เงินทอง ธุรกิจ ด้านค้าขาย รวมถึงความรัก กับวัดที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในไทเป วัดหงหลูตี้ หรือเรียกว่า วัดถู่ตี้กง (ตี่จูเอี้ยะ) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ เมืองนิวไทเป คนไต้หวันนิยมไหว้ขอพรเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยที่วัดหงหลูตี้เพื่อให้มีทรัพย์สิน ความมั่งคั่ง เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์ โดยการขอพรนั้นจะต้องเดินขึ้นบันได เพื่อขึ้นมาสักการะองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยที่ด้านบน และสำหรับช่วงเวลาที่นิยมมาไหว้พระขอพรที่สุดคือ ช่วงเย็น-ค่ำ หรือเวลาประมาณ 23.00 – 01.00 น. เนื่องจากว่า ชาวไต้หวันมีความเชื่อกันว่าเทพเจ้าจะลงมาจุติในช่วงกลางคืน จึงได้รับความนิยมมากที่สุด และเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันใหม่ โดยทางวัดจะเปิดให้เข้าขอพรได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่หากท่านสนใจมาขอพรที่นี่ในช่วงค่ำอาจจะต้องเตรียมเครื่องไหว้ขึ้นมาเอง
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
21.10 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน สายการบินเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ565
23.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ไต้หวัน