SL10

ทัวร์ไต้หวัน TAIPINGSHAN ไท่ผิงซาน-ไทเป-อิสระ 1วัน 5D3N (SL)

ราคาเริ่มต้น 12,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo_large_SL

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานไท่ผิงซาน ซึ่งป่าดึกดำบรรพ์ไท่ผิงซาน โดยคุณสามารถใช้เส้นทางเดินธรรมชาติ ขึ้นไปยังบันไดหิน และตรงสู่ป่าดึกดำบรรพ์ไท่ผิงซานได้ ตลอดเส้นทางคุณจะได้ชมวิวทิวทัศน์รายล้อมไปด้วยใบเมเปิ้ลสีแดง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศช่วงเวลาที่เดินทาง)

วันที่เดินทาง

พฤษภาคม 67 – กันยายน 67

ทัวร์ไต้หวัน
22.45 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้นขาออกระหว่างประเทศ (ชั้น 3) เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย ไลอ้อนแอร์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

03.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน โดยสายการบิน สายการบินไทยไลอ้อน แอร์
เที่ยวบินที่ SL 398
08.00 ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานไท่ผิงซาน ซึ่งป่าดึกดำบรรพ์ไท่ผิงซาน โดยคุณสามารถใช้เส้นทางเดินธรรมชาติ ขึ้นไปยังบันไดหิน และตรงสู่ป่าดึกดำบรรพ์ไท่ผิงซานได้ ตลอดเส้นทางคุณจะได้ชมวิวทิวทัศน์รายล้อมไปด้วยใบเมเปิ้ลสีแดง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศช่วงเวลาที่เดินทาง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองหยีหลาน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งที่ อี้หลานไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่มีชื่อเสียงในอี้หลาน แหล่งรวมอาหาร ของหวานและเสื้อผ้าแฟชั่น
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ที่พัก YOAI HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ได้
*เสาร์-อาทิตย์ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารกลางวัน นำท่านถ่ายรูป หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหอผิงเป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในปี 1934 ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน Zhengbin Fishing Port Color House เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยมใน Keelung บ้านสีรุ้ง 16 หลังถือเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวัน
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อดังต่างๆ ของญี่ปุ่น
นำท่านซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็นร้านที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน จากนั้นนำท่านสู่ ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium ให้ท่านได้เลือกซื้อสร้อยสุขภาพ ซึ่งทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ที่พัก PAPA WHALE HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารเช้า อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้ง
***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** บริการรรถบัสรับส่งไปยังสถานีรถไฟใกล้กับโรงแรม (มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน)
🚩แนะนำสถานที่ท่องเที่ยววันอิสระ (ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าตั๋วรถไฟ และค่าเข้าสถานที่ต่างๆ)
– Taipei City Mall เป็นย่านช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของไทเปอยู่ระหว่างทางเชื่อมไปยังสถานีรถไฟอื่น ๆ มีร้านค้าให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งเพลิน ๆเหมาะสำหรับท่านอยากซื้อสินค้าคุณภาพดี หรือของฝากที่น่าสนใจจากไต้หวัน
– Taipei 101 Shopping Mall เป็นย่านช้อปปิ้งในไทเปชื่อดัง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี จากแบรนด์ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Chanel , Dior , Coach , Cartier , Louis Vuitton
– Miramar Entertainment Park เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีความบันเทิงอย่างครบครัน อีกทั้งยังเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป โดยมีร้านค้าและย่านช้อปปิ้งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ร้านแบรนด์เนมต่าง ๆ รวมอยู่ภายในที่เดียว
– ATT 4 FUN เป็นห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมแบรนด์เสื้อผ้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ฝั่งอเมริกา แบรนด์ญี่ปุ่นหรือแม้แต่กระทั่งแบรนด์ของไต้หวันเอง มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย มีทั้ง Zara, Che Che New York, Nami&Yami, GAP รวมถึงร้านเครื่องสำอางอีกมากมาย
*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ***
 ที่พัก PAPA WHALE HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปยัง ร้าน COSMETICS SHOP ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดและภายในก็ยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ด้านในมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๊อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก
นำท่านเดินทางไป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเป ที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถาน ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
หลังรับประทานอาหาร นำท่านช้อปปิ้ง GLORIA OUTLETS เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีสินค้าและสิ่งบันเทิงมากมายรวมอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งยังมีจุดน่าสนใจอย่าง ถือเป็นสิ่งที่โดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมที่แห่งนี้

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
21:20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL395
00:20 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ไต้หวัน