SLTPE13

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN 5D3N (SL)

ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo_large_SL

หลังรับประทานอาหาร นำท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้

วันที่เดินทาง

พฤษภาคม 67 – กันยายน 67

ทัวร์ไต้หวัน
22.45 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้นขาออกระหว่างประเทศ (ชั้น 3) เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

003.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน สายการบินไทยไลอ้อน แอร์
เที่ยวบินที่ SL 398
08.00 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม
วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง) สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ภายในวัดมีประดิษฐานของรูปปั้นพระเสวียนจั๋ง
ท่านสามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงได้จากที่แห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี
หลังรับประทานอาหาร นำท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน นำท่านช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเจียอี้ เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ให้เลือกชิมอาหารและขนมพื้นเมืองแสนอร่อย ที่นี่มีสินค้าท้องถิ่นให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ โดยทางทิศใต้ของถนน จะมีน้ำพุตั้งอยู่กึ่งกลางตลาด แบ่งถนนออกเป็น 2 เลน สำหรับรถที่วิ่งสัญจรในช่วงกลางวัน และเป็นถนนคนเดินในช่วงกลางคืน
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ที่พัก HOTEL HI หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่อาลีซาน
แวะชิมชาอู่หลง ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอาลีซาน ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของไต้หวัน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 1,400 เฮกเตอร์ จุดเด่นอยู่ที่ภูเขาอาลีซาน สูงประมาณ 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้บรรยากาศรอบอุทยานเย็นสบาย มีอุณหภูมิราว 10.6 องศาเซลเซียสเท่านั้น ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศ
ที่ดี ทำให้อุทยานแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากมาย และให้ท่านได้เดินชมสวนสนพันปี จากนั้นให้ท่านได้นั่ง รถไฟโบราณ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาลีซาน เพื่อให้ท่านได้ชมทัศยภาพของอาลีซานและสัมผัสอากาศเย็นสบายร่มรื่นภายในอุทยาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางลงจากอุทยานอาลีซาน ระหว่างเดินทางให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ง เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นถนนสายสำหรับขายอาหารเครื่องดื่มและอาหารยอดนิยมของตลาดกลางคืนไต้หวัน

ค่ำ ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ที่พัก CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ เมืองไทเป นำท่านสู่ร้าน COSMETICS SHOP ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก นำท่านซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็นร้านที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน หลังรับประทานอาหารนำท่านถ่ายรูป หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหอผิงเป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในปี 1934 ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน Zhengbin Fishing Port Color House เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยมใน Keelung บ้านสีรุ้ง 16 หลังถือเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวันจากนั้นนำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ได้ *เสาร์-อาทิตย์ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
หลังอาหารกลางวัน นั้นนำท่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อดังต่างๆ ของญี่ปุ่น
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ที่พัก PAPA WHALE HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปยัง ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium ให้ท่านได้เลือกซื้อสร้อยสุขภาพ ซึ่งทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเป ที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถาน ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกันตามสีของธงชาติไต้หวัน

จากนั้นนำท่านชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วยทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดและภายในก็ยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อ จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปคู่
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าตึก กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทำหน้าที่ป้องกันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ที่มีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
21:20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL395
00:20 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ไต้หวัน