TVZ25-ADS_0_0

ทัวร์ไต้หวัน Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน (VZ)

ราคาเริ่มต้น 16,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

มหัศจรรย์จากธรรมชาติ อุทยานธรณีเย่หลิว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ไทเป 101
วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง
ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไทจง
พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ Buffet shabu และ เมนู ปลาระธานาธิบดี
พิเศษ!! พักไทจง 1 คืน ไทเป 2 คืน

วันที่เดินทาง

สิงหาคม 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์ไต้หวัน

06.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินVIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
09.45 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน โดยสายการบิน VIETJET (VZ) เที่ยวบินที่ VZ562
14.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย ) นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง (Taichung) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางฝั่งซ้ายของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับสามของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะ เที่ยวชมความน่ารักสดใสที่ หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) เป็นหมู่บ้านที่วาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆ หลากสีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรือกำแพงของหมู่บ้าน ซึ่งในลวดลายนั้นมีทั้งเป็นตัวหนังสือ รูปการ์ตูน หรือรูปอื่นๆ ที่ฝีมือคล้ายกับของเด็ก เป็นคนวาด แต่โดยรวมแล้วภาพเหล่านี้เมื่อมองดูแล้วกับมีความลงตัวให้ความสวยงาม ช้อปปิ้งกันที่ ตลาดกลางคืนไทจง (Taichung) ที่นี่มีทั้งร้านอาหาร ของกิน ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า มีแต่ของกิน ของขึ้นชื่อที่ใต้หวันเยอะแยะมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซื้อกันได้ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นเวลาอันรบกวนของท่าน
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) เมนูพิเศษ !! อิ่มอร่อยกับ Buffet Shabu
ที่พัก : Taichung Charming City Hotel 3*หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) มณฑลที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน พื้นที่ที่ได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก” ด้วยภูมิทัศน์ที่เป็นภูเขาสูงใหญ่มากมายสลับกับป่าสีเขียวชอุ่มที่ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งมณฑล มณฑลหนานโถวนั้นเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเลยทีเดียว สายมูเสริมความปังไม่ควรพลาด วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake Wenwu Temple) ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนา จึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ค่าทัวร์รวมค่าล่องเรือ) ทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน สวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์ เสริมสิริมงคลสักการะ วัดพระถังซำจั๋ง ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือเรียกอีกอย่างว่า วัดเสวียนจั้ง เป็นวัดเก่าแก่มีตำนานเล่ากันว่าพระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ อีกด้วย ถ่ายภาพความสวยงามของวิวมุมสุงบนเขา ป่าไม้และแม่น้ำ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี
ช้อปกันที่ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ ชาอูหลงต้งติ่ง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซึ่งชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย จากนั้นพาทุกท่านสู่ ไทเป เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ยิ่งกว่านั้นมหานครแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสีสันของความทันสมัย และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายจนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน นำท่านท่านแวะร้านพายสัปปะรด สิ้นค้าชื่อดังของประเทศไต้หวัน และยังมีสินค้าอื่นอีกมากมาย อาทิเช่น ขนมตังเม ขนมพายเผือก ให้ท่านลองชิมและซื้อกลับมาฝากคนรู้ใจ ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน ย่านซีเหมินติง (Ximending) มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งใน แลนด์มาร์ค สำคัญของเมืองไทเปด้วย และแน่นอนที่พลาดไม่ได้คือการไปชิมนมใต้หวันต้นตำรับที่ถือว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดชาของใต้หวัน
เย็น อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : Relite Hotel Taipei 3*หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)
นำท่านเดินทางสู่ นิวไทเป (New Taipei หรือ Xinbei) เป็นเขตปกครองใหม่ของประเทศไต้หวันที่พื้นที่รอบนอกทั้งหมดของเมืองหลวงไทเป มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะด้านธรรมชาติ เพราะครอบคลุมพื้นที่ภูเขาและทะเลมากมาย มหัศจรรย์จากธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) เกิดขึ้นมาจากการผุกร่อนของหินและมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้ภูมิศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทำให้หินเกิดรูปร่างแปลกตา เป็นรูปทรงต่างๆ ตามแต่จินตนาการ อาทิเช่น รองเท้านางฟ้า หินทะเลเทียน หินช้าง หินไอศกรีม หินเศียรเจ้าหญิงและอื่นๆ อีกมากมาย ที่นี้จึงได้ชื่อว่าเป็นอุทยานธรรมชาติที่สำคัญของไต้หวัน

เช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวัน หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวัน เมืองที่สวยและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีร้านน้ำชา ร้านอาหารอาหารอีกมายมายให้ท่านได้เลือกซื้อกันอีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5)
จากนั้นนำท่านกลับสู่ ไทเป ชมสินค้าส่งออกชื่อดังของใต้หวันที่ศูนย์ Germanium Shop เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุล ในร่างกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่นและยังลดอาการปวดอีกด้วย ถ่ายภาพเช็คอินบริเวณด้านหน้า ตึกไทเป 101 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นตึก) นับเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวัน ภายในตึกเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยังเป็นแหล่ง
ช้อปปิ้งชั้นนำของไต้หวันที่มีสินค้าหรูหรา แฟชั่น รองเท้า นาฬิกา ร้านแบรนด์เนมชั้นนำจากทั่วโลก เช่น Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Dior, Hermes, Burberry, Tiffany & Co., Cartier, Rolex, Omega, etc. และมีภัตตาคาร ร้านอาหารรสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย
ตลาดกลางคืนที่มีชื่อเสียงที่สุด ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) มีร้านอาหารและขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆ เกือบ 500 ร้านค้า ที่เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆ เช่น ปลามึกย่าง หอยทอด ไก่ทอด ข้าวขาหมู และชาไต้หวันต่างๆ เป็นต้น และอีกโซนขายของผสมรวมหลายชนิดทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง คาราโอเกะและอื่นๆ
เย็น อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : Relite Hotel Taipei 3*หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
ไหว้ขอพรเวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุด วัดหลงซาน (Lungshan Temple) แห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยน ช่วงปี ค.ศ.1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย

อลังการ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี

ช้อปปิ้ง ร้านเครื่องสำอาง (Cosmetic) มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เช่น ครีม แป้ง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และอื่นๆ มากมาย
สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
16.00 น. เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET(VZ) เที่ยวบินที่ VZ563
18.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ไต้หวัน