Placeholder

เจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 6D4N (WE)

ราคาเริ่มต้น 24,999 ฿ จองทัวร์

รหัส: CHI-ZHE-WE-019 Tag:
สายการบิน: 07e3c43ee2a566089caa18782d27e30553cbd7d5

นําท่านชม อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่) อุทยานที่สวยงาม ที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน สัมผัสหยุน ไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมนํ้าตกที่มี ฟองนํ้าใสสะอาด กระจายดุจดังสําลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาด โค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอย หนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะ 6 เหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน

วันที่เดินทาง

17-22 ต.ค. 60

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 แถว E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
วันที่สอง กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-เมืองไคเฟิง-ศาลเปาบุ้นจิ้น-สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน
02.20 น. เหิรฟ้าสู่ นครเจิ้งโจว โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 680 
07.30 น. เดินทางถึง นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคเฟิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่และเคยเป็นเมืองหลวงหลายรัชกาล มีโบราณวัตถุ โบราณสถานมากมาย เนื้อที่ 900 ตารางกิโลเมตร จากนั้นนำท่านชม ศาลเปาบุ้นจิ้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1984 เป็นสถานที่ใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้นขุนนางที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่กล่าวขานในสมัยราชวงศ์ซ่ง ภายในยังได้มีการจำลองศาลที่ว่าความสมัยนั้นรวมถึงเครื่องประหารหัวมังกร หัวพยัคฆ์ หัวสุนัข ซึ่งท่านเปาได้ใช้ลงโทษบรรดาเหล่าราชวงศ์ขุนนางและราษฎรที่ได้กระทำผิด ชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน สร้างขึ้นโดยรัฐบาลเมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนานและบริษัทที่ดินไห่หนาน ได้ร่วมกันออกแบบก่อสร้างวัฒนธรรมในธีมสวนสาธารณะสมัยราชวงศ์ซ่งขนาดใหญ่ สถานที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบหลงถิง เมืองไคฟง นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAAA แรกๆของประเทศจีน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ ZHONGZHOU YAZHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม ไคเฟิง-อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองเจียวจ้อ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านชม อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่) อุทยานที่สวยงาม ที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน สัมผัสหยุน ไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมนํ้าตกที่มี ฟองนํ้าใสสะอาด กระจายดุจดังสําลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาด โค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอย หนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะ 6 เหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวจ้อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ ZHONGZHOU INTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ เจียวจ้อ-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ศาลเจ้ากวนอู
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็นที่สองรองจากซีอาน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลางปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค .ศ. 2000 จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝั่งศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ตามเรื่องสามก๊ก กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกียจแค้นกัน ซุนกวนได้ได้นำศรีษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นำศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกรียติ บริเวณรอบ ๆ ปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีชื่อว่ากวนหลิน ให้ท่านชม หลักจารึกอัตชีวประวัติของกวนอูและเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในสมัยนั้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ ZHONGZHOU YAZHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า ลั่วหยาง-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เติงฟง-เจิ้งโจว
ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึ้นชื่อในด้านศิลปะมวยจีน ( วิทยายุทธชาวจีน ) นำท่านเดินทางสู่ วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นำท่านชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ จากนั้นนำท่านชม ป่าเจดีย์ ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัด นำท่านเดินทางกลับสู่ เจิ้งโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว แหล่งรวมสินค้าหลากหลายใจกลางเมืองเจิ้งโจว มีสินค้าหลากชนิดให้ท่านเลือกสรร รวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ BINHE WENQUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่หก เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเจิ้งโจว
08.30 น. ออกเดินทางงสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 681
11.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ………    

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************
     ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา     
( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป *** )