1709898987

แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ตั๋วเครื่องบิน THAI LION AIR (SL)

ราคาเริ่มต้น 5,950 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo_large_SL

แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ตั๋วเครื่องบิน THAI LION AIR (SL)
รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg และ TAX แล้ว
โรงแรม 3 ดาว 2 คืน (รวมอาหารเช้า)
VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE /
IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า

วันที่เดินทาง

มิถุนายน 67 – มกราคม 68

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรม

04.30 น. สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร1 ROW 8 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
07.35 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL100 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
11.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ้ง
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

***อิสระท่องเที่ยวและเช็คอินตามอัธยาศัย***

วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย (B)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***อิสระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย***

วันที่สาม เช็คเอ้าท์ – อิสระตามอัธยาศัย (B)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***

12.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL101 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
13.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ