HANFD0124

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์…ซาปา ฮาลอง จริงๆสวยมาก !! 4 วัน 3 คืน (FD)

ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia
  • พิชิต ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
  • ล่องเรือชมภาพความงดงามผืนทะเลและเกาะหินปูนของ อ่าวฮาลอง
  • จุดเช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา โมอาน่า คาเฟ่
  • ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวเขา ณ หมู่บ้านต่าฟาน
  • พัก เมืองซาปา 2 คืน
วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์เวียดนาม
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (ฮานอย) – เมืองซาปา –
โบสถ์หินซาปา – ตลาดกลางคืนซาปา

03.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ คอยต้อนรับและแจกเอกสารการเดินทาง จากนั้นนำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ
06.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 642 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเท่ากับเวลาประเทศไทย)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SA PA) เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมภายนอก โบสถ์หินซาปา (Sapa Stone Church) สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นจาก สถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของ เมืองซาปาที่ต้องมาเช็คอินกับโบสถ์คริสต์แห่งนี้ ซึ่งโบสถ์ทำด้วยหิน สันนิษฐานว่าโบสถ์แห่ง นี้สร้างโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีมิสซาของชาวฝรั่งเศสในช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืนซาปา (Sapa Night Market) เป็นตลาดที่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขา ท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล และเครื่องประดับของคน พื้นเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศส เก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูพิเศษหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด)
ที่พัก โรงแรม CHAPA DEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองซาปา – โมอาน่าคาเฟ่ – หมู่บ้านต่าฟาน – สถานีรถไฟ SUN PLAZA –
นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค โมอาน่าคาเฟ่ (Moana Café) รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจาก หลากหลายสถานที่ไว้ให้ท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศสุดฟิน และทางร้านยังมีจำหน่าย เครื่องดื่มพร้อมให้ท่านดื่มด่ำไปกับความเย็นจากสายหมอกอีกด้วย (รวมน้ำเปล่า 1 ขวด)

นำท่านชม หมู่บ้านต่าฟาน (Ta Van Village) เป็นหมู่บ้านของชนเผ่า Zay ที่อยู่รวมกันมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยสถานที่ตั้งอยู่บนเขามีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองและภูมิทัศน์สวยงาม มี แปลงนาขั้นบันได ซึ่งแปลงนาขั้นบันไดเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของเขตภาคเหนือของเวียดนาม หากได้มาท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงธรรมชาติ วิถีชีวิตของชนเผ่าชาวเขา ความเป็นพื้นเมือง นอกจากจะมีนาขั้นบันไดที่สวยงามแล้ว ล้อมรอบหมู่บ้านตลอดสองข้างทางยังเต็มไปด้วยยาข้าว และข้าวโพด พร้อมกับฉากด้านหลังยังเป็นเทือกเขาฟานสีปันที่เป็นภาพรวมกันแล้วงดงามเป็น อย่างมาก (ช่วงเวลาทำนาข้าวอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนู VAN SAM BUFFET)
บ่าย นำท่านสู่ สถานีรถไฟ (Sun Plaza Sapa Station) จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า Hoang Lien ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทาง

เมื่อถึง สถานีกระเช้า (Cable Car Station) จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) จากสถานีกระเช้า Hoang Lien สู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงาม เป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร

จากจุดกระเช้าไฟฟ้ามี 2 เส้นทางในการขึ้นไปถึงยอดเขา นำท่านเดินขึ้นบันไดต่อไปประมาณ 600 ขั้นเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน หรือ ซื้อตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรล (ไม่รวมในทัวร์) เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “สัญลักษณ์สแตนเลส 3 เหลี่ยม” ที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บนจุดสูงสุดของ ยอดเขาฟานซิปัน (Fansipan) พร้อมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา นำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ด้านนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย

ราคาทัวร์รวม :
1. ค่าตั๋วรถไฟจาก สถานีรถไฟ SUN PLAZA สู่ สถานีกระเช้า Hoang Lien (จุดที่ 1)
2. ค่าตั๋วขึ้นกระเช้าจาก สถานีกระเช้า Hoang Lien สู่ สถานีกระเช้า Fansipan (จุดที่ 2)
(ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟ 1 ขาและค่ากระเช้า ไป-กลับแล้ว)
ราคาทัวร์ไม่รวม :
1. ค่าตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรลจาก สถานี Fansipan ไปยัง ยอดเขาฟานซีปัน (จุดที่ 3)
ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรลได้ที่สถานีรถรางโดยมีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คอย อำนวยความสะดวก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 500 บาท
หมายเหตุ :
กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะทำ การคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม CHAPA DEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองซาปา – เมืองลาวไก – พรมแดนจีนเวียดนาม – ร้านเยื่อไผ่ – กรุงฮานอย –
ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองฮาลอง – ตลาดกลางคืนฮาลอง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (HA NOI) (ใช้เวลาเดินทางเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
ระหว่างทางนำท่านสู่ เมืองลาวไก (LAO CAI) เมืองเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับชายแดนของจีน
เพื่อนำท่านถ่ายรูปที่ระลึก พรมแดนจีน-เวียดนาม ในบริเวณนี้ถูกแบ่งโดยแม่น้ำแดง แต่ เชื่อมต่อกันโดยสะพานคอนกรีต อันเป็นเส้นทางสำคัญของติดต่อค้าขายพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงฮานอย (HA NOI) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม คำว่า “ฮานอย” หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น้ำแดง ในสมัยนั้นกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง โดยใช้ชื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน ต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้ เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีน และฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน
ระหว่างทางแวะชมสินค้า ร้านเยื่อไผ่ จำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาจากเยื่อไม้ไผ่ เช่น พวกผ้าเช็ดต่างๆ ผ้าเช็ดพื้น ผ้าดูดฝุ่น ผ้าพันคอ ชุดคลุมไหล่ ชุดสเลค และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึง สินค้าต่างชนิดต่างๆ ทั้งของกินของใช้ เสื้อผ้าพื้นเมือง ไปจนถึงกาแฟที่มีชื่อเสียง
นำท่านเดินทาง ทะเลสาบคืนดาบ (Hoan Kiem Lake) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามตำนานเล่าขานกันมาว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามทำการสู้รบเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจีนได้ จนเกิดความท้อแท้ วันหนึ่งได้ล่องเรือเข้ามา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ได้เจอกับเต่าตัวหนึ่งซึ่งที่ปากนั้นได้คาบดาบวิเศษอยู่และได้นำดาบนั้นมาให้กับกษัตริย์เวียดนามเพื่อใช้ในการทำสงคราม เมื่อกลับไปสู้รบกับประเทศจีนอีกครั้ง จนมีชัยชนะกลับมาทำให้บ้านเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วพระองค์จึงได้นำดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย์ (The Huc Bridge) สะพานสีแดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชื่อมระหว่างริมฝั่งกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงฮานอย หากยืนอยู่บนสะพานท่านสามารถมองเห็น ศาลเจ้าเนินหยก ตั้งอยู่บนเกาะ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผู้นำการต่อต้านราชวงศ์หยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเป็นวิหารชั้นเดียว มีแท่นบูชาเทพเจ้า รวมถึงฆ้องและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ขึ้นพ้นน้ำมีชื่อเรียกว่าท้องถิ่นว่า ทาพรัว ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่า ซึ่งในปัจจุบันในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลยังสามารถเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้

ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย (Old Quarter) มีชื่อเรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟือง ในอดีตเป็นถนนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มีสินค้ามากมาย เป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ เช่น เสื้อผ้า เครื่องเขิน งานฝีมือที่ทำจากไม้ เรือสำเภาไม้จำลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ทำขึ้นมาจากฝีมือคนเวียดนามอย่างแท้จริง เป็นต้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (HA LONG) ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล เมืองฮาลองมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังคือ อ่าวฮาลอง ที่ได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม เพราะมีเกาะหินปูนน้อยใหญ่จำนวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวน้ำทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ด้วยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสวยงามของอ่าวฮาลอง ทำให้องค์กรยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2537 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนฮาลอง (Halong Night Market) มีสินค้า พื้นเมืองและของที่ระลึกมากมายให้เลือกช้อปกัน อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืด ลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
ที่พัก โรงแรม SEA STARS HALONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง – ถ้ำสวรรค์ – ร้านหยก –
ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ อ่าวฮาลอง (Halong Bay) ชมความงดงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามของอ่าวฮาลองเบย์ หากเล่าตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้เล่าไว้ว่าในอดีตนานมาแล้วระหว่างที่ชาวเวียดนามกำลังต่อสู้กับกองทัพชาวจีนผู้รุกราน เทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ได้ดำดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน ทำให้มีอัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมา อัญมณีเหล่านี้จึงกลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วอ่าวจึงเป็นเกราะป้องกันจากผู้รุกราน ทำให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดินของพวกเขาได้สำเร็จแล้วก่อตั้งประเทศ ซึ่งต่อมาก็คือเวียดนามในปัจจุบัน
นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งในอ่าวตังเกี๋ย มีชายฝั่งยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร ท่านจะพบกับวิวทิวทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน้ำสีเขียวสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำทะเลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ถือเป็นสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติของเวียดนามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนสถานที่แห่งนี้

ระหว่างล่องเรือเที่ยวชม ถ้ำสวรรค์ (THien Cung Cave) หรืออีกชื่อ “ถ้ำนางฟ้า” พาท่านชมหินหงอกหินย้อยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับล้านปี มีโครงสร้างสลับซับซ้อนกันหลายชั้นพร้อมประดับไฟไว้อย่างสวยงาม ภายในถ้ำจะเห็นได้ว่าหินหงอกหินย้อยต่างๆนั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจิตนาการ ขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมือนสิ่งใดในถ้ำเราจะเห็นหินรูปนางฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางธรรมชาติที่ติดอยู่ภายในผนังถ้ำ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งและมีตำนานเล่าขานกันว่ามีเหล่านางฟ้าเข้ามาอาบน้ำในถ้ำแห่งนี้และเกิดหลงไหลชายหนุ่มผู้ที่เป็นมนุษย์เลยคิดที่จะไม่อยากกลับสวรรค์ จนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปกลุ่มนางฟ้าทั้งหลายเลยกลายเป็นหินติดอยู่ที่ผนังถ้ำอย่างน่าอัศจรรย์
กลางวัน บริการอาหารกลางวันบนเรือ (เมนูซีฟู้ด)
บ่าย นำท่านแวะชม ร้านหยก เพื่อเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เย็น บริการอาหารว่าง (เมนูบั๋นหมี่หรือขนมปังฝรั่งเศส)
20.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 645 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
22.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม