fjlp230154

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิน Feer Day 4D2N (VZ)

ราคาเริ่มต้น 9,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

นำท่าน สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวัน

วันที่เดินทาง

ม.ค. – มี.ค. 67

ทัวร์ไต้หวัน

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ

22.45 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินเวียตเจ็ท
พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์
02.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน สายการบินเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ3820
06.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ วัดขอความรวย (Daxi God of Wealth Temple) ซึ่งเป็นวัดชื่อดัง ในเรื่องการขอพรโชคลาภเงินทอง เด่นเรื่อง ขอโชคเรื่องเงินทอง และปัดเป่าไล่ความจน สำหรับผู้มาขอพร โดยมีเทพเจ้าที่ให้โชคลาภด้านเงินทอง และปัดเป่าความจนความทุกข์ออกจากผู้ที่ไปขอพร ซึ่งเป็นวัดที่ชาวไต้หวันให้ความนับถือ หลังจากขอพรเสริมความปังกันเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางไปยัง สะพานต้าซี เป็นสะพานแขวนใน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ก่อสร้างโดยได้รับอิทธิพลมาจากช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองไต้หวัน มีการออกแบบซุ้มประตูสะพานด้วยศิลปกรรมแบบบารอก เพื่อให้เข้ากับอาคารที่ถนนโบราณต้าซีเชื่อมต่อระหว่าง ถนนโบราณต้าซี ย่านที่มีแหล่งของกิน ของซื้อ ของฝาก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
นำท่านเดินทาง ไปยัง บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมบัตรเข้า) เดิมเคยเป็นที่พักของอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชค ในปี 1996 ต่อมาอยู่ใต้ความดูแลของรัฐบาล และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้บางส่วน ที่นี่มีสวนสไตล์ยุโรปสุดแสนโรแมนติก เต็มไปด้วยต้นไม้เรียงราย ทำให้เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับถ่ายภาพแต่งงาน และหากขึ้นบันไดมาด้านบนจะมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาฉีซิง (Qixing) ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านโบราณ ที่ตั้งอยู่ในเมืองไทเปใกล้กับตึก Taipei 101 จากการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของทหารก๊กมินตั๋ง นับเป็นหมู่บ้านแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ด้วยมนต์เสน่ห์ของชีวิตที่เรียบง่ายจากผู้คนในชุมชนเล็กๆ มีวิวที่ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ได้อย่างสวยงาม ภายในหมู่บ้านแห่งนี้
นำท่านเดินทางไปยัง ตึกไทเป 101 เพื่อนำท่านถ่ายกับตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2553 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
Relite Hotel / Papa Whale หรือเทียบเท่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ร้าน เครื่องสำอาง ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย และ ซื้อของฝากจาก ร้านขนมพายสับปะรด เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวันเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
จากนั้นนำท่าน สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวัน *เสาร์-อาทิตย์ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ
จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหอผิงเป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในปี 1934 ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันZhengbin Fishing Port Color House เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยมใน Keelung บ้านสีรุ้ง 16 หลังถือเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก
ค่ำ อิสระมื้อค่ำตามอัธยาศัย
Relite Hotel / Papa Whale หรือเทียบเท่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
ถึงเวลานัดพบ นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียทเจท เที่ยวบินที่ VZ3821
19.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ไต้หวัน