แถบเมนุข้อมูลรายการทัวรื_V01_edit01

ทัวร์เวียดนาม AMAZING ฮาลองเบย์ SUN WORLD ฮานอย 4 วัน 3 คืน (VU)

ราคาเริ่มต้น 9,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car เที่ยวสวนสนุก Sun World
นั่งรถรางซามูไร เช็คอิน สะพานไม้ญี่ปุ่น KOI
ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ขึ้นเกาะชมถ้ำนางฟ้า คาราวะสุสานลุงโฮ
ช้อปปิ้งถนน 36 สายและตลาดราตรีฮาลอง
เมนูพิเศษ เฝอเวียดนาม 
เดินทางโดยสายการบิน Vietravel Airlines (VU) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON 7 kg.

วันที่เดินทาง

ธันวาคม 66 – มีนาคม 67

ทัวร์เวียดนาม
11.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Vietravel Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
14.50 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietravel Airlines เที่ยวบินที่ VU136
17.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศเวียดนามเท่ากับประเทศไทย)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) หรือชาวเวียดนามจะเรียกชื่อว่าฮะล็องหมายถึงมังกรผู้ดำดิ่ง เมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนอ่าวฮาลอง
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)
ที่พัก : Moon Halong Hotel / New Star Halong Hotel หรือ โรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาด ณ อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ จากนั้น นำทุกท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้าซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่ เสริมเติมแต่ง โดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัว ทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
นำท่านแวะร้านเยื่อไผ่ (Bamboo shop) สินค้า OTOP พื้นเมืองของเวียดนาม สินค้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ อิสระท่านให้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก และสินค้าอื่นๆ มากมาย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3)
จากนั้นพาทุกทานนั่งกระเช้า Queen Cable car เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดและเป็นแห่งแรกในโลกที่มีห้องโดยสาร 2 ชั้น เชื่อมระหว่างสถานีโอเชียนและสถานีซัน ทำให้สามารถดื่มด่ำมองเห็นวิวที่ดีที่สุด และถ่ายภาพทิวทัศน์มุมกว้างที่ดีที่สุดของฮาลองเบย์ อิสระท่องเที่ยว สวนสนุก Sun World Halong Park ที่จะมอบความสุขแบบไม่รู้จบ เป็นศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลก ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องสวนสนุกแต่ยังคงผสมความงดงาม และมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ชมวิวจากมุมสูงกระเช้าไฟฟ้าควีนและภูเขา Mystic ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ สวนน้ำใต้ฝุ่น อุทยานมังกรพร้อมโซนเครื่องเล่น 20 ชนิด นำท่านนั่งรถรางซามูไร เปิดประสบการตื่นเต้นสนุกสุดเหวี่ยงไปกับรถราง ที่จะพาเร่งความเร็วหมุนวนไปตามทางท่ามกลางพื้นที่อันกว้างใหญ่รอบภูเขา ให้ท่านเดินชมสะพาน Koi สีแดงขนาดใหญ่ สองข้างทางของสะพานมีการตกแต่งประดับด้วยโคมไฟ หรือธงรูปร่างต่างๆ สามารถถ่ายรูปเช็คอินพร้อมวิวชิ่งช้าขนาดใหญ่ด้านหลังเป็นที่ระลึกได้ เยี่ยมชมสวนญี่ปุ่น ตกแต่งแบบฉบับสวนเซนสไตลญี่ปุ่น มีต้นไม้น้อยใหญ่ น้ำตก บ่อปลาคราฟ และสะพานไม้ข้ามสวนสวยสบายตาที่ให้อารมณ์คลายเดินอยู่ที่ญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดราตรีฮาลอง มีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมายให้เลือกช้อปกัน อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่าน
ที่พัก : Moon Halong Hotel / New Star Halong Hotel หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)
นำท่านแวะเช็คอินจุดชมวิวใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านแวะร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)
นำทุกท่านถ่ายรูปด้านนอกสุสานลุงโฮ เป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีประกาศอิสระภาพเวียดนามจากประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารที่ทำจากหินอ่อนและหินแกรนิตขนาดใหญ่ ที่กลางห้องมีแท่นหินตั้งโลงแก้วบรรจุร่างของโฮจิมินห์หรือลุงโฮ ที่นอนสงบเหมือนคนนอนหลับอยู่ภายใน จากนั้นนำท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียวหรือวิหารเสาเดียว (One Pillar Pagoda) ชาวเวียดนามเขาเรียกว่า “จั่วโมดโกด” สร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว อยู่กลางสระบัวรูปสี่เหลี่ยม วัดรูปทรงดอกบัว วัดแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม
นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบ แห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่ เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย ย่านเฝอเฟือง เป็นถนนในย่านเมืองเก่า Old Quarter ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางกรุงฮานอย ความพิเศษของ Old Quarter ก็คือ จะเป็นย่านที่มีถนนตัดผ่านมากถึง 36 สาย จึงเป็นที่มาของชื่อถนนบริเวณนี้ มีสินค้า ทั้งกินเที่ยว ดื่ม ราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ ระลึกต่างๆ
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่าน
ที่พัก : MoonView Hanoi /CWD Hanoi หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
นำท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) ศิลปะมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะต่างเพียงขนาดฐานจะใหญ่ไล่ขึ้นไปด้านยอดบนจะมีขนาดเล็กกว่า ที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูป ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับ ทะเลสาบตะวันตก ของเมืองฮานอย มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงาม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
11.50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Vietravel Airlines เที่ยวบินที่ VU137
13.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เวียดนาม