DADFD0524

ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์…Danang Shopping ping ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ไม่นอนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน (FD)

ราคาเริ่มต้น 9,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

 นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ ตื่นตากับโซนใหม่ Eclipse Square
 ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน เมืองมกดกโลก นั่งเรือกระด้ง ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น
 สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลินห์อึ๋ง เช็คอิน Marina Café คาเฟ่ริมทะเล
 ชม Charming Show ถ่ายรูปกับสวนมหัศจรรย์ (Golden Bay)
 ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน, ร้านหยก อัญมณี, ร้านเยื่อไผ่, และสินค้า O-TOP

วันที่เดินทาง

พฤษภาคม 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์เวียดนาม
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร

13.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
16.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD638
18.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ
นำท่านชม สะพานมังกร สะพานข้ามแม่น้ำสายหลักของเมืองอย่าง “แม่น้ำฮาน” ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญด้านเศรฐกิจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานเก่าแก่ของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่านสามารถเดินไปยัง สะพานแห่งความรัก สะพานที่ถูกตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น้ำฮาน เมื่อเดินลงไปท่านจะสามารถเห็นวิวของสะพานมังกรได้อย่างสวยงาม รวมไปถึงในบริเวณนั้นจะมี รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ ที่ถือได้ว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองดานังเคียงคู่ไปกับสะพานมังกร อิสระท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม Vian Hotel, Yes Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ร้านหยก อัญมณี – บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – สะพานโกเด้นบริดจ์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว
สวนสนุก – สินค้า O-TOP

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ช้อปปิ้งร้านหยก อัญมณี ให้ท่านเลือกซื้อและชมตามอัธยาศัย
นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งเมืองดานัง บานาฮิลล์ (Bana Hills) เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้าเพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา

นำท่านชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว หรือ สามารถซื้อ Option บุฟเฟต์นานาชาติ

จัตุรัสแห่งดวงดาว (Lunar Castl) เป็นโซนที่เปิดใหม่ล่าสุดของบานาฮิลล์ ในโซนเปิดใหม่นี้จะต้องนั่งรถราง Tram ต่อเข้ามายังปราสาท มีทั้งหมด 4 ชั้น ในแต่ละชั้นจะมีธีมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ถ้ำมังกร หมาป่าจอมพลัง นกฮูกอีรุด และจัตุรัสพระจันทร์ ภายในปราสาทยังมีเครื่องเล่นแบบ 4D ชื่อ Flying Eyes Theatre

จากนั้นนำทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย รถราง หรือ Alpine coaster เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสียวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารถนั่งได้ 2 ท่าน หรือจะนั่งท่านเดียวก็ได้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์
นำท่าน ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP ให้ท่านเลือกซื้อและชมตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม Vian Hotel, Yes Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ร้านสินค้า O-TOP – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – Charming Show

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP ให้ท่านเลือกซื้อและชมตามอัธยาศัย
นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Village) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก
จากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง (Basket Boat) ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี่ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี ไฮไลท์คือการหมุนเรือกระด้ง (ไม่รวมค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง อย่างน้อย 40-50 บาท/ท่าน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
อิสระเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An) ตามอัธยาศัย นำชม บ้านเลขที่ 101 นับเป็นบ้านที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามที่สุดในเมืองฮอยอัน บ้าน 2 ชั้นที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดส่วนการใช้งานไว้อย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดิม ได้แก่ ห้องสมุด ห้องรับแขก และห้องครัว เป็นบ้านประจำตะกูล Tan Ky ถูกสร้างมานานกว่า 75 ปี และตกทอดกันมาถึง 5 รุ่น

ชมสะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง ท่านจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ที่ทาสีเหลืองทั้งเมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดินจะมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมายริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย เดินเข้ามาไม่ไกลจากสะพานญี่ปุ่นนักจะพบกับ วัดฟุกเกี๋ยน หรือสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน เป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือ การนำธูปที่ขดก้นหอยมาจุดไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล

จากนั้นเดินทางสู่เมืองดานัง นำท่านชม เพื่อชมโชว์แสง สี เสียง (Charming Show) เป็นโชว์พื้นเมือง เช่น โชว์ภาพลวง ที่สื่อถึงภูเขาหมีเชิน สถานที่ลึกลับที่จะทำให้ผู้รับชมนึกถึงประวัติศาสตร์ ของชนพื้นเมือง Champa โชว์เสียงกลอง กลองที่ได้การรับการยกย่องว่าเป็นเครื่องรางที่สามารถสื่อสารกับสวรรค์ การตีกลองแต่ละครั้งเหมือนได้ยินเสียงเงิน คนเวียดนามเชื่อว่าเป็นเสียงที่สื่อ ถึงการนำพาโชคลาภมาให้แก่ครอบครัว โชว์การแสดงนกยูงรำแพนหาง คนเวียดนามเชื่อว่านกยงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นร่างทรงของฟีนิกซ์ มีขน ที่มีสีสันสวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของสิริมงคล

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม Roliva Hotel, Yes Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP – วัดลินห์อึ๋ง – Marina Café – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – สวนมหัศจรรย์ – ตลาดฮาน
ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP ให้ท่านเลือกซื้อและชมตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก
นำท่านชม Marina Café คาเฟ่ริมทะเล สไตล์ซานโตรินี ให้ท่านอิสระเดินเล่น ชมวิว ถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร)

นำท่านแวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ ร้านของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม มีสินค้าขายมากมายไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว ส่วนใหญ่แล้วจะผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ทั้งหมด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ สวนมหัศจรรย์ (Golden Bay) เป็นสวนสาธารณะเล็กๆ ของ Danang Golden Bay Hotel ด้านในนี้มีโมเดลสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ ทั้งยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากๆ อีกที่หนึ่งของดานัง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (แจกขนมปังเวียดนาม 1 ชิ้น/ท่าน ก่อนออกเดินทาง)
18.10 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD639
19.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม