BT-CNXHAN17_FD

ทัวร์เวียดนาม HANOI HALONG TAM COC (อิสระอาหาร 1 มื้อ) (FD)

ราคาเริ่มต้น 11,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

เดินทางไปยังสวนสนุก (Sun World Halong Complex) เป็นสวนสนุกที่รวมความบันเทิงอันทันสมัยบนภูเขา Ba Deo มีเครื่องเล่นมากมาย ภายในสวนสนุกยังมีสวนญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง โรงละครหุ่นกระบอก โดยมีแลนด์มาร์คของสวนสนุก คือ ชิงช้าวงสีแดง Sun Wheel เป็นชิงช้าที่มีขนาดใหญ่และสามารถชมวิวฮาลองเบย์แบบมุมสูงได้ 360 องศา และนำท่านแวะชมร้านหยก เพื่อเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก

วันที่เดินทาง

มิถุนายน 66 – ตุลาคม 66

ทัวร์เวียดนาม

• 10.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
• 13.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย เที่ยวบินที่ FD870
• 14.50 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

นำท่านเดินทางสู่ วัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย ภายในวัดมี เจดีย์เฉินก๊วก (Chua Tran Quoc) เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม การสร้างเจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้น ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ

นำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีนหลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน นำท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆฯลฯ

นำท่านชม การแสดงโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย (Water Puppet) เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนาม ที่มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตการทำมาหากินประกอบกับการแสดงศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของชาวเวียดนาม
เย็น >> บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

จากนั้น พักที่ THANG LONG ESPANA 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
เช้า >> บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านล่องเรือ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึง ถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำ ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทาง เปรียบเสมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างสลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ

กลางวัน >> บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง และนำท่านสู่ ร้านเยื่อไผ่

เย็น >> บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร อิสระท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมาย

จากนั้น พักที่ SEASTAR 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า >> บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชน ฯลฯ

นำท่าน ชมถ้ำสวรรค์ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ นำท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน

กลางวัน >> บริการอาหารกลางวัน บนเรือ

นำท่านนั่งกระเช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Queen Cable Car) เป็นกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะนั่งกระเช้าข้ามทะเลไปตามระยะทาง 2,165 เมตร ทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองฮาลองในมุมสูง เพื่อเดินทางไปยังสวนสนุก (Sun World Halong Complex) เป็นสวนสนุกที่รวมความบันเทิงอันทันสมัยบนภูเขา Ba Deo มีเครื่องเล่นมากมาย ภายในสวนสนุกยังมีสวนญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง โรงละครหุ่นกระบอก โดยมีแลนด์มาร์คของสวนสนุก คือ ชิงช้าวงสีแดง Sun Wheel เป็นชิงช้าที่มีขนาดใหญ่และสามารถชมวิวฮาลองเบย์แบบมุมสูงได้ 360 องศา และนำท่านแวะชมร้านหยก เพื่อเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก

เย็น >> เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชม อิสระอาหารตามอัธยาศัย

จากนั้น พักที่ SEASTAR 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า >> บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ

• 15.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD871
• 16.55 น. เดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์เวียดนาม