TPE-VZ-S026

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ปัง ปัง 3D2N (VZ)

ราคาเริ่มต้น 13,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

COSMETICS SHOP  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานเหย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน  ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม)

ซีเหมินติง  ร้านสร้อย เจอมาเนี่ยม  GLORIA OUTLET

วันที่เดินทาง

เม.ย. 66 – มิ.ย. 66

ทัวร์ไต้หวัน

 

วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

07.00 น.                พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

10.05 น.                นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบินเวียทเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ562

14.40 น.                ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาด แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ด้านในมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรักค่ำ นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและ ประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน

จากนั้นนำท่านสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)  เพื่อให้ท่านถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เริ่มสร้างเมือปี 1997 ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเขตพิเศษของซินอี้ เมืองไทเป  ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเขตที่มีการพัฒนาที่นำยุคสมัยก่อนและสมัยใหม่มาประสมประสานกันมาพัฒนา ในปี 70 หรือเรียกว่า ยุคของ ไทเป แมนฮัลตัล ก็ว่าได้ และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซึ่ง หมายเลข 1 นั้นมาจากความหมายว่า ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความก้าวหน้าทาง High Technology จึงนำมารวมกัน คือ ความก้าวหน้าทางด้าน Technology ที่ดีที่สุด

ค่ำ                          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา

ที่พัก โรงแรม PAPA WHALE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง              COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –  ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4ท่าน/1โคม) – ซีเหมินติง

เช้า                         บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

นำท่าน สู่ร้าน COSMETICS SHOP ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรค์มากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก

จากนั้นพาท่านซื้อขนมที่เป็นขนมที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ให้ท่านได้ลิ้มรสขนมพร้อมของทานเล่นต่างๆที่อยู่ภายในร้าน จากนั้นนำท่านไปยัง อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น เคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย *เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ*

หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ                          อิสระมื้อค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก โรงแรม PAPA WHALE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม              Gurmanium- GLORIA OUTLET – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามสุวรรณภูมิ

เช้า                         บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

หลังอาหารเช้า นำท่าน สู่ร้าน Gurmanium ให้ท่านได้เลือกซื้อสร้อยสุขภาพ ซึ่งทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวัน จากนั้นนำท่านสู่ GLORIA OUTLET ภายใน Outlets มีร้านค้าทั้งหมดถึง 285 จะเป็นแบรนด์ที่หลายๆ คนรู้จักอยู่แล้ว เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปกว่า 35% – 70%  ให้ท่านทุกท่านสามารถดื่มด่ำกับการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.40 น.                ออกเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียทเจท เที่ยวบินที่ VZ563

18.35 น.                ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

ทัวร์ไต้หวัน